Laduni - Layanan Digital untuk Negeri

Zakat Shadaqah Infak Wakaf

 

Hukum Zakat Dari Hasil Kerja Dan Jasa

Deskripsi masalah UU. RI No. 38 tahun 1999  tentang pengelolaan zakat, Pasal 11 (ayat 2) yang mengatur rincian harta yang dikenai zakat mencakup “hasil pendapatan dan jasa“.

Mendayagunakan Harta Zakat dalam Bentuk Usaha Ekonomi

Agar kehidupan ekonomi mustahiq itu lebih meningkat bagaimana mendayagunakan harta zakat dalam bentuk usaha ekonomi ?.

Mengembangkan Macam-macam Mal Zakawi

Dapatkah mal zakawi itu dikembangkan macam-macamnya mengingat sekarang ini lapangan usaha ekonomi semakin luas ?.

Bursa Valuta dan Kaitannya dengan Zakat

Bursa Valuta apakah mu’amalah dan bagaimana zakatnya ?.

Kedudukan Mu’amalah dalam Bursa Efek Dan Kaitannya Dengan Zakat

Bagaimana kedudukan mu’amalah dalam Bursa Efek dan kaitannya dengan zakat ?.