Asbabun Nuzul Surat Al-Insan Ayat 8 - Imam as Suyuthi : Perlakuan Orang Islam Ketika Menawan Kaum Kafir Yang Kalah Perang

 1. “Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan.”
  Ibnul Mundzir meriwayatkan dari Ibnu Jarir mengenai firman-Nya, “Dan orang yang ditawan. ” Rasulullah tidak pernah menawan orang Islam. Akan tetapi ayat ini turun berkenaan dengan para tawanan orang-orang kafir. Mereka menawannya dengan melakukan penyiksaan. Maka turunlah ayat berkenaan dengan mereka. Nabi S kemudian memerintahkan untuk berdamai dengan mereka. (1)

  Sumber artikel:
  Buku Asbabul Nuzul: Kronologi dan Sebab Turun Wahyu Al-Qur'an
  Buku disusun oleh Muchlis M. Hanafi (ed.)
  Buku diterbitkan oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, 2017


  1. Al-Qurthubi (10/7286), ayat ini turun berkaitan dengan orang-orang yang menanggung tawanan perang Badar. Mereka adalah tujuh orang dari kalangan Muhajirin yaitu Abu Bakar, Umar, Ali, Az-Zubair, Abdurrahman bin Auf, Sa’ad, dan Abu Ubaidah Ada pula yang mengatakan bahwa
  ayat itu turun berkenaan dengan salah seorang Anshar yang dalam satu hari memberi makan kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Menurut pendapat yang shahih adalah ayat tersebut turun berkenaan dengan meraka semua yang telah berbuat kebaikan. Ibnu Katsir mencukupkan pada riwayat dari As-Suyuthi (6/227).