Asbabun Nuzul Surat Al Baqarah Ayat 62

Ayat ini turun untuk menjawab pertanyaan Salman Al-Farisy tentang nasib kaum Nasrani yang tulus beriman kepada Allah dan meninggal sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW.

 1. عَنْ مُجَاهِدٍ قَوْلُهُ: (إِنَّ الَّذِيْنَ أَمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَادُوْا) الآية . قَالَ: سَأَلَ سَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أُوْلَئِكَ النَّصَارَى، وَمَا رَأَى مِنْ أَعْمَالِهِمْ، قَالَ: لَمْ يَمُوْتُوْا عَلَى الْإِسْلَامِ، قَالَ سَلْمَانُ: فَأَظْلَمَتْ عَلَيَّ الْأَرْضُ وَذَكَرْتُ اجْتِهَادَهُمْ. فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: (إِنَّ الَّذِيْنَ أَمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَادُوْا) فَدَعَا سَلْمَانَ فَقَالَ: نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِيْ أَصْحَابِكَ. ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ مَاتَ عَلَى دِيْنِ عِيْسَى وَ مَاتَ عَلَى الْإِسْلَامِ قَبْلَ أَنْ يَسْمَعَ بِيْ، فَهُوَ عَلَى خَيْرٍ، وَمَنْ سَمِعَ بِيَ الْيَوْمَ وَلَمْ يُؤْمِنْ فَقَدْ هَلَكَ. (1)

  Menjelaskan sebab nuzul firman Allah, innallad}i>na a>manu> wallad{i>na ha>du>..., hingga akhir ayat, Muja>hid berkata, "Salma>n al-Fa>risiy bertanya kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam perihal kaum Nasrani dan bagaimana pendapat beliau tentang amal mereka. Nabi bersabda, ‘Mereka meninggal dalam keadaan tidak beragama Islam (yakni: patuh dan tunduk kepada Allah dengan cara menauhidkan, menaati, dan membebaskan diri dari kemusyrikan).’ Dengan sedih Salma>n berkata, ‘Jika demikian, sungguh bumi terasa gelap bagiku; aku ingat betul bagaimana kesungguhan mereka (dalam beribadah).’ Berkaitan dengan hal ini turunlah ayat, innallad}i>na a>manu> wallad{i>na ha>du>. Rasulullah lalu memanggil Salma>n dan bersabda, ‘Ayat ini turun terkait teman-temanmu.’ Beliau juga bersabda, ‘Siapa saja yang wafat dalam keadaan memegang teguh agama Nabi Isa dan agama Islam sebelum ia mendengar dakwahku, ia berada di atas kebaikan. Sebaliknya, siapa saja yang hari ini mendengar (dakwahku) tetapi enggan beriman kepadaku, sungguh ia telah celaka.’"

  Sumber artikel:
  Buku Asbabul Nuzul: Kronologi dan Sebab Turun Wahyu Al-Qur'an
  Buku disusun oleh Muchlis M. Hanafi (ed.)
  Buku diterbitkan oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, 2017


  (1) Hasan; diriwayatkan oleh Ibnu Jari>r at\-T|abariy dari jalur al-Hajja>j dari Ibnu Juraij dari Muja>hid. Pada sanad ini terdapat keterputusan perawi, yakni antara Muja>hid dengan Salma>n. Namun demikian, sanad ini diperkuat oleh sanad lain, yaitu dari Muhammad bin Humaid dari Salmah bin Fadl dari Muhammad bin Isha>q dari Muhammad bin Abu Muhammad dari Sa'i>d bin Jubair dari ‘Ikrimah dari Ibnu ‘Abba>s. Sanad riwayat ini dinilai hasan oleh penulis kitab al-Maqbu>l fi> Asba>b an-Nuzu>l. Lihat: Abu ‘Umar Na>di bin Mahmu>d Hasan, al-Maqbu>l fi> Asba>b an-Nuzu>l, (Kairo: Maktabah al-Ama>nah, 1997), hlm. 59; Muhammad bin Jari>r aT-Thabariy, Ja>mi' al-Baya>>n 'an Ta'wi>>l a>>y al-Qur'a>n, (Kairo: Da>r Hajr, cet. 1, 2001), juz 2, hlm. 45; Isma>'i>l bin ‘Umar bin Kasi>r ad-Dimasyqiy, Tafsi>r Al-Qur'a>n al-'Az}i>m, (Riyadh: Da>r Tha>ibah, 1999), juz 1, hlm. 284.