Asbabun Nuzul Surat At-Taubah Ayat 108

Paruh kedua ayat ini turun sebagai bentuk pujian dari Allah kepada para penduduk Quba’, sebuah wilayah di pinggir kota Madinah, yang mempunyai kebiasaan baik, yakni menggunakan air dalam beristinja.

 1. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِي أَهْلِ قُبَاءَ ‏(فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوْا وَاللهُ يُحِبُّ المُطَّهِّرِيْنَ)‏ قَالَ: كَانُوْا يَسْتَنْجُونَ بِالْمَاءِ فَنَزَلَتْ فِيهِمْ هَذِهِ الآيَةُ. (1)
  Abu> Hurairah berkata, “Rasulullah s}allalla>hu ‘alaihi wasallam bersabda, ‘Ayat ini turun berkenaan dengan penduduk Quba’, fi>hi rija>lun yuh}ibbu>na an yatat}ahharu> walla>hu yuh}ibbul-mut}t}ahhiri>n.’” Melanjutkan ceritanya, Abu> Hurairah berkata, “Mereka selalu beristinja dengan air. Karena itulah ayat ini turun berkenaan dengan mereka.”

  Sumber artikel:
  Buku Asbabul Nuzul: Kronologi dan Sebab Turun Wahyu Al-Qur'an
  Buku disusun oleh Muchlis M. Hanafi (ed.)
  Buku diterbitkan oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, 2017


  (1) Sahih; diriwayatkan oleh Abu> Da>wu>d, at-Tirmiz\iy, dan Ibnu Ma>jah dari jalan Yu>nus bin al-H{a>ris\ dari Ibra>hi>m bin Abu> Maimu>nah dari Abu> S}a>lih} dari Abu> Hurairah. Lihat: Abu> Da>wu>d, Sunan Abi> Da>wu>d, dalam Kitab at}-T{aha>rah, Ba>b fi> al-Istinja>’ bi al-Ma>’, (Damaskus: Da>r ar-Risa>lah al-‘a>lamiyyah, cet. 1, 2009), juz 1, hlm. 33, hadis nomor 44; at-Tirmiz\iy, Sunan at-Tirmiz\iy, dalam Kita>b at-Tafsi>r, Ba>b wa min Su>rah at-Taubah, hlm. 695, hadis nomor 3100; Ibnu Ma>jah, Sunan Ibni Ma>jah, dalam Kitab at}-T{aha>rah, Ba>b al-Istinja>’ bi al-Ma>’, (Beirut: Mu’assasah ar-Risa>lah, t.th.), juz 1, hlm 234, hadis nomor 357. Hadis ini mempunyai banyak syawa>hid, misalnya hadis dari Abu> Ayyu>b, Ja>bir, dan Anas dalam Sunan Ibni Ma>jah, ‘Uwaim bin Sa>‘idah al-Ans}a>riy dan Muh}ammad bin ‘Abdilla>h bin Sala>m dalam Musnad Ah}mad, Ibnu ‘Abba>s dalam al-Mustadrak, dan Abu> Uma>mah dalam al-Mu‘jam al-Kabi>r.