Asbabun Nuzul Surat Al-Hujurat Ayat 11

Salah satu kebiasaan penduduk Madinah ketika Nabi hijrah ke sana adalah memanggil kawan dengan berbagai julukan. Tidak jarang julukan itu bernada ejekan atau hinaan. Itulah yang melatarbelakangi turunnya ayat ini.

 1. عَنْ أَبِيْ جَبِيرَةَ بْنُ الضَّحَّاكِ قَالَ فِينَا نَزَلَتْ فِي بَنِي سَلِمَةَ (وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ) قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَلَيْسَ مِنَّا رَجُلٌ إِلَّا وَلَهُ اسْمَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ فَكَانَ إِذَا دُعِيَ أَحَدٌ مِنْهُمْ بِاسْمٍ مِنْ تِلْكَ الْأَسْمَاءِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ يَغْضَبُ مِنْ هَذَا. قَالَ: فَنَزَلَتْ (وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ). (1)
  Abu> Jabi>rah bin ad}-D{ah}h}a>k berkata, “Firman Allah wala> tana>bazu> bil-alqa>b turun berkaitan dengan kami, Bani Salimah. Saat Rasulullah sampai di Madinah, semua orang di sana punya dua bahkan tiga julukan—mereka biasa memanggil satu sama lain dengan julukan-julukan itu. Karena kebiasaan itu pula terkadang Rasulullah memanggil seseorang dari mereka dengan salah satu julukan-julukan tersebut. Kawan-kawan pria itu lalu melapor kepada Nabi, ‘Wahai Rasulullah, ia tidak suka dipanggil dengan julukan itu.’ Tidak lama kemudian turunlah ayat, wala> tana>bazu> bil-alqa>b.”

  Sumber artikel:
  Buku Asbabul Nuzul: Kronologi dan Sebab Turun Wahyu Al-Qur'an
  Buku disusun oleh Muchlis M. Hanafi (ed.)
  Buku diterbitkan oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, 2017


  (1) Sahih; diriwayatkan oleh Ah}mad, al-Bukha>riy, Abu> Da>wu>d, at-Tirmiz\iy, an-Nasa>’iy 11516, dan Ibnu Ma>jah 3741. Al-Hais\amiy, menilai sahih sanad Ah}mad. Bandingkan dalam: Ah}mad, al-Musnad, juz 30, hlm. 221, hadis nomor 18288; al-Bukha>riy, S{ah}ih{ al-Bukha>riy, al-Adab al-Mufrad, (Kairo: as-Salafiyyah, t.th.), hlm. 91, hadis nomor 330; Abu> Da>wu>d, Sunan Abi> Da>wu>d, dalam Kita>b al-Adab, Ba>b fi> al-Alqa>b, hlm. 537, hadis nomor 4962; at-Tirmiz\iy, Sunan at-Tirmiz\iy, dalam Kita>b at-Tafsi>r, Ba>b wa min Su>rah al-H{ujura>t, hlm. 739, hadis nomor 3268; an-Nasa>’iy, as-Sunan al-Kubra>, dalam Kita>b at-Tafsi>r, Ba>b Su>rah al-Mumtah}anah, juz 10, hlm. 268, hadis nomor 11452.