Asbabun Nuzul Surat Al-Maidah Ayat 2 - Imam as Suyuthi : Larangan Melakukan Peperangan Di Beberapa Waktu Tertentu

 1. “Hai orang'orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi’ar' syi’ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan'bulan haram, jangan (mengganggu) binatang'binatang had'ya, dan binatang'binatang qalaa'id, dan jangan (pula) mengganggu orang'orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali'kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang'halangi kamu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong'menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong'menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa'Nya. ”
  Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Ikrimah bahwasanya ia berkata, “Al-Hutham bin Hind Al-Bakri datang ke Madinah dengan beberapa untanya yang membawa bahan makanan untuk dijual. Kemudian ia mendatangi Rasulullah, dan menawarkan barang dagangannya, kemudian ia membai’at Nabi dan setelah itu ia masuk Islam. Ketika ia keluar dari tempat Rasulullah, beliau bersabda kepada orang-orang yang ada di dekat beliau, “Ia datang kepadaku dengan wajah orang yang jahat. Lalu ia pergi dengan punggung seorang...

  Sumber artikel:
  Buku Asbabul Nuzul: Kronologi dan Sebab Turun Wahyu Al-Qur'an
  Buku disusun oleh Muchlis M. Hanafi (ed.)
  Buku diterbitkan oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, 2017


UNTUK DAPAT MEMBACA ARTIKEL INI SILAKAN LOGIN TERLEBIH DULU. KLIK LOGIN