Asbabun Nuzul Surat Al-Isra' Ayat 15 - Imam as Suyuthi : Amal Dari Masing-Masing Orang Akan Dipikul Oleh Dirinya Sendiri

 1. “Barangsiapa yang mendapat petunjuk, maka sesungguhnya dia mendapat petunjuk untuk dirinya sendiri; dan barangsiapa yang sesat, maka bahaya kesesatannya hanya untuk dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan mengadzab (suatu kaum) sebelum Kami mengutus seorang rasul.”
  Ibnu Abdil Barr meriwayatkan dalam kitab At-Tamhid dengan sanad dha’ if dari Aisyah , ia berkata, “Khadijah bertanya kepada Rasulullah S mengenai anak-anak kaum musyrikin. Beliau menjawab, “Mereka bersama dengan ayah-ayah mereka. ” Kemudian aku bertanya kepada beliau mengenai hal tersebut. Beliau menjawab, “Allah Maha Mengetahui atas apa yang mereka kerjakan.” Kemudian aku bertanya kepada beliau mengenai hal tersebut setelah agama Islam menjadi kuat. Turunlah ayat, Dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain,” Beliau berkata, “Mereka berada di atas fitrah.” Atau beliau berkata, “Mereka berada di surga.” (1)

  Sumber artikel:
  Buku Asbabul Nuzul: Kronologi dan Sebab Turun Wahyu Al-Qur'an
  Buku disusun oleh Muchlis M. Hanafi (ed.)
  Buku diterbitkan oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, 2017


  1. Dha’if: Diriwayatkan Ibnu Abdil Barr (18/117) dalam At-Tamhid.
  Al-Qurthubi berkata(5/3959); Ibnu Abbas mengatakan, “Ayat ini turun berkenaan dengan Al-Walid bin Al-Mughirah. Al-Walid berkata kepada penduduk Makkah, “Ikutilah aku dan ingkarilah Muhammad. Biarlah dosa-dosa kalian, aku yang menanggungnya.” Kemudian turunlah ayat tersebut.
  Catatan: Ibnu Katsir berkata(3/5): Surat ini (Al-Isra') adalah Surat Makkiyyah kecuali ayat 26, 32,33, dan 57. Begitu pula dengan ayat 73 sampai ayat 80. Jumlah ayat dalam surat ini ada 111.” Al-Bukhari mengatakan, “Adam meriwayatkan kepada kami... aku mendengar Abdullah bin Mas’ud mengatakan bahwasanya Bani Israel disebutkan dalam surat Al-Isra', Al-Kahfi, dan Maryam. Surat-surat itu termasuk yang terdahulu dan biasa dibaca.
  Ahmad berkata, Abdurrahman menceritakan, Aku mendengar Aisyah berkata, “Dahulu Rasulullah berpuasa sehingga kami mengatakan bahwa beliau tidak mau berbuka. Dan beliau tidak puasa sehingga kami mengatakan beliau tidak ingin berpuasa. Dahulu beliau setiap malam membaca surat Bani Israil dan Az-Zumar.
  Ibnu Katsir mengatakan, “Hadits pertama diriwayatkan oleh Al-Bukhari (4708) dalam Bab At- Tafsir, sedangkan hadits kedua juga diriwayatkan dalam Bab At-Tafsir (4874).