Asbabun Nuzul Surat Al-Anbiya' Ayat 101 - Imam as Suyuthi : Orang-Orang Yang Menyembah Selain Allah Akan Dijauhkan Dari Api Neraka

 1. “Bahwasanya orang-orang yang telah ada untuk mereka ketetapan yang baik dari Kami, mereka itu dijauhkan dari neraka.”
  Al-Hakim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Tatkala turun ayat, “Sesungguhnya kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah, adalah umpan Jahanam, kamu pasti masuk ke dalamnya. ”(Al-Anbiya': 98), maka Ibnu Az-Zib’ari berkata, “Matahari, bulan, para malaikat, Uzair, dan Isa, semua itu pernah disembah. Apakah mereka semua akan masuk neraka bersama tuhan-tuhan kami?” Maka turunlah ayat, “Bahwasanya orang-orang yang telah ada untuk mereka ketetapan yang baik dari Kami, mereka itu dijauhkan dari neraka. ” dan turun pula ayat, “Dan tatkala putra Maryam (Isa) dijadikan perumpamaan...” sampai ayat, “Sebenarnya mereka adalah kaum yang suka bertengkar.”(Az-Zukhruf: 57-58). (1)

  Sumber artikel:
  Buku Asbabul Nuzul: Kronologi dan Sebab Turun Wahyu Al-Qur'an
  Buku disusun oleh Muchlis M. Hanafi (ed.)
  Buku diterbitkan oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, 2017


  1. Diriwayatkan oleh Al-Hakim (2/416) dan hadits ini dha’if. Al-Haitsami (7/69) juga meriwayatkannya dalam Al-Majma, dan ia menisbatkan kepada Ath-Thabarani. Al-Haitsami mengatakan; Di dalamnya terdapat Ashim bin Bahdalah yang merupakan perawi dha’if, tetapi dinyatakan tsicjah oleh jamaah.
  Lihat Ibnu Katsir (3/280),di sana disebutkan riwayat serupa tentang An-Nadhr bin Al-Harits bersama Abdullah bin Az-Zab’ari. Al-Qurthubi (6/4533) juga menuturkannya dengan beberapa perincian.