Asbabun Nuzul Surat An-Nisa' Ayat 32 - Jawaban Kenapa Islam Menomorduakan Kaum Wanita

Ayat ini turun untuk menjawab pengaduan Ummu Salamah yang merasa Islam menomorduakan kaum wanita; mereka tidak diperkenankan berperang dan hanya mendapat setengah dari bagian warisan yang diterima kaum pria.

 1. عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ يَغْزُو الرِّجَالُ وَلاَ تَغْزُو النِّسَاءُ، وَإِنَّمَا لَنَا نِصْفُ الْمِيرَاثِ‏.‏ فَأَنْزَلَ اللَّهُ‏:‏ ‏(‏وَلاَ تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ‏)‏‏.‏ (1)

  Ummu Salamah berkata, “Kaum pria bisa ikut berperang, sedangkan kaum wanita tidak. Kami pun hanya mendapat setengah dari warisan yang diterima kaum pria.” Allah lalu menurunkan ayat, wala> tatamannau ma> fad}d}alalla>hu bihi> ba‘d}akum ‘ala> ba‘d}.


  Sumber artikel:
  Buku Asbabul Nuzul: Kronologi dan Sebab Turun Wahyu Al-Qur'an
  Buku disusun oleh Muchlis M. Hanafi (ed.)
  Buku diterbitkan oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, 2017


  (1) Mursal dengan sanad sahih; diriwayatkan oleh at-Tirmiz\iy, Ah}mad, at}-T{abra>niy, al-Baihaqiy, at}-T{abariy, dan al-H{a>kim dari jalur Muja>hid dari Ummu Salamah. At-Tirmiz\iy mengatakan hadis ini mursal. Al-H{a>kim menilai sanad hadis ini sahih berdasarkan syarat al-Bukha>riy dan Muslim dengan catatan apabila Muja>hid mendengar dari Ummu Salamah. az\-Z|ahabiy sependapat dengannya dalam hal ini. Lihat: at-Tirmiz\iy, Sunan at-Tirmiz\iy, dalam Kita>b at-Tafsi>r, Ba>b wa min Su>rah an-Nisa>’, hlm. 676, hadis nomor 3022; Ah}mad, al-Musnad, hlm. 1988, hadis nomor 27272; at}-T{abra>niy, al-Mu‘jam al-Kabi>r, juz 23, hlm. 280, hadis nomor 609; al-Baihaqiy, as-Sunan al-Kubra>, dalam Kita>b as-Sair, Ba>b man la> Yajib ‘alaih al-Jiha>d, juz 9, hlm. 37, hadis nomor 17806; at}-T{abariy, Ja>mi‘ al-Baya>n, juz 6, hlm. 663–664; al-H{a>kim, al-Mustadrak, dalam Kita>b at-Tafsi>r, Ba>b min Su>rah al-Baqarah, juz 2, hlm. 335, hadis nomor 3195.