Asbabun Nuzul Surat Ad-Dukhan Ayat 15-16 - Imam as Suyuthi : Janji Allah Akan Memberi Azab Kepada Orang Yang Ingkar

 1. “Sesungguhnya (kalau) Kami akan melenyapkan siksaan itu agak sedikit sesungguhnya kamu akan kembali (ingkar). (Ingatlah) hari (ketika) Kami menghantam mereka dengan hantaman yang keras. Sesungguhnya Kami adalah Pemberi balasan.”
  Turunlah firman Allah, “Sesungguhnya kamu akan kembali (ingkar). ” Maka ketika mereka mendapatkan kesenangan, maka mereka kembali kepada keadaannya semula. Maka Allah menurunkan ayat, “(Ingatlah) hari (ketika) Kami menghantam mereka dengan hantaman yang keras. Sesungguhnya Kami adalah Pemberi balasan.” Maksudnya adalah Hari Perang Badar. (1)

  Sumber artikel:
  Buku Asbabul Nuzul: Kronologi dan Sebab Turun Wahyu Al-Qur'an
  Buku disusun oleh Muchlis M. Hanafi (ed.)
  Buku diterbitkan oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, 2017


  1. Ibnu Katsir, (5/191) menuturkan dan menisbatkannya kepada Ibnu Mas’ud dan Ubay bin Ka’ab. Ibnu Abbas mengatakan, bahwa Ibnu Mas’ud berkata, “Maksud dari pukulan tersebut adalah pada hari perang Badar, sedangkan aku mengatakan maksudnya adalah Hari Kiamat. Ibnu Katsir mengatakan; Ini adalah sanad yang shahih, dan yang dikatakan oleh AHasan AbBashri dan Ikrimah menurut dua riwayat yang paling shahih. Wallau A’lam. Lihat: Al-Qurthubi (9/6183).