Asbabun Nuzul Surat Muhammad Ayat 33 - Imam as Suyuthi : Taat Itu Hanyalah Kepada Allah Dan Rasul-Nya

 1. “Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada rasul dan janganlah kamu merusakkan (pahala) amal-amalmu.”
  Ibnu Abi Hatim dan Muhammad Nashr Al-Marwazi meriwayatkan dalam kitab shalat dari Abui Aliyah, ia mengatakan; Dahulu para sahabat Rasulullah menyangka bahwasanya dosa tidak akan membawa madharat selama disertai La Ilaha Illallah, sebagaimana tidak bermanfaatnya amal selama disertai kemusyrikan. Maka turunlah ayat, “Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada rasul dan janganlah kamu merusakkan (pahala) amal-amalmu.” Para sahabat kemudian takut dosa-dosa membatalkan amal mereka. (1)

  Sumber artikel:
  Buku Asbabul Nuzul: Kronologi dan Sebab Turun Wahyu Al-Qur'an
  Buku disusun oleh Muchlis M. Hanafi (ed.)
  Buku diterbitkan oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, 2017


  1. Lihat: Ibnu Katsir (5/248-249) dan Al-Qurthubi (9/6306). ia mengatakan; Ini adalah khitab yang ditujukan kepada orang yang mengungkit-ungkit keislamannya terhadap Nabi B. Semua pendapat yang ada memiliki kemiripan