Asbabun Nuzul Surat An-Nahl Ayat 75 - Imam as Suyuthi : Bekas Seorang Budak Yang Membenci Islam Dan Tidak Senang Melihat Orang Bersedekah

 1. “Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatu pun dan seorang yang Kami beri rezeki yang baik dari Kami, lalu ia menafkahkan sebagian dari rezeki itu secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan, adakah mereka itu sama! Segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tiada mengetahui.”
  Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman Allah,
  “Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatu pun dan seorang yang Kami beri rezeki yang baik dari Kami, lalu dia menafkahkan sebagian dari rezeki itu secara sembunyi dan secara terang-terangan, adakah mereka itu sama?” Ibnu Abbas mengatakan, ayat tersebut turun berkenaan dengan laki-laki dari suku Quraisy dan budaknya. Sedangkan firman Allah, “Dan Allah membuat (pula) perumpamaan; dua orang lelaki yang satunya seorang bisu....” (An- Nahl: 76) turun berkenaan Utsman bin Affan dan bekas budaknya. Bekas budak ini membenci Islam serta melarang Utsman mengeluarkan sedekah dan berbuat kebaikan. Kemudian turunlah ayat tentang dua orang yang berbeda tersebut. (1)

  Sumber artikel:
  Buku Asbabul Nuzul: Kronologi dan Sebab Turun Wahyu Al-Qur'an
  Buku disusun oleh Muchlis M. Hanafi (ed.)
  Buku diterbitkan oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, 2017


  1. Al-Qurthubi (5/3875) menyebutkan tentang ayat 76 (surat An-Nahl) yaitu, “Dan Allah membuat (pula) perumpamaan: dua oranglelaki yang satunya seorang yang bisu....” Al-Qurthubi mengatakan, ayat ini menyebutkan tentang perumpamaan atas Abu Bakar dan bekas budaknya yang kafir. Ada pula yang mengatakan berkenaan dengan Abu Jahal dan Ammar bin Yasir Al-Ansi. Abu Jahal menyiksa Ammar. Ada pula yang mengatakan berkenaan dengan Hisyam bin Amru bin Al-Haris, seorang kafir yang sangat sedikit kebaikannya dan memusuhi Nabi.