Asbabun Nuzul Surat Az-Zumar Ayat 17 - Imam as Suyuthi : Akan Bahagia Orang-Orang Yang Tidak Menyembah Berhala Namun Menyembah Allah

 1. “Dan orang-orang yang menjauhi thaghut (yaitu) tidak menyembahnya dan kembali kepada Allah, bagi mereka berita gembira; sebab itu sampaikanlah berita itu kepada hamba-hamba-Ku."
  Juwaibir meriwayatkan dengan sanadnya dari Jabir bin Abdullah, ia mengatakan; Tatkala turun ayat, “Di sana ada tujuh pintu.” Maka salah seorang laki-laki dari Anshar mendatangi Rasulullah seraya berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki tujuh budak dan sungguh aku telah memerdekakan bagi setiap pintu satu budak.” Maka turunlah ayat, “Dan orang-orang yang menjauhi thaghut (yaitu) tidak menyembahnya dan kembali kepada Allah, bagi mereka berita gembira; sebab itu sampaikanlah berita itu kepada hamba- hamba-Ku, yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya mereka Itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal. ”(Az-Zumar: 17-18). (1)
  Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Zaid bin Aslam bahwasanya ayat ini turun berkenaan dengan tiga golongan yang ada pada zaman jahiliyah mengucapkan perkataan, “Tiada Tuhan selain Allah.” Mereka adalah Zaid bin Amru bin Nufail, Abu Dzarr Al-Ghifari, dan Salman Al-Farisi. (2)

  Sumber artikel:
  Buku Asbabul Nuzul: Kronologi dan Sebab Turun Wahyu Al-Qur'an
  Buku disusun oleh Muchlis M. Hanafi (ed.)
  Buku diterbitkan oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, 2017


  1. Sanadnya lemah karena adanya Juwaibir. Hadits tersebut disebutkan oleh Al-Qurthubi dalam At-Tadzkirah dari Bilal Juga disebutkan dalam Ad-Durr Al-Mantsur (5/357).
  2. Disebutkan oleh Al-Qurthubi (8/5888).