Asbabun Nuzul Surat Al-A'raf Ayat 187

Ayat ini turun berkenaan dengan dua orang Yahudi yang bertanya kepada Nabi s}allalla>hu ‘alaihi wasallam tentang hari kiamat. Mereka mengaku bertanya demikian untuk membuktikan kebenaran pengakuan beliau sebagai nabi.

 1. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ جَبَلُ بْنُ أَبِيْ قُشَيْرٍ وَشَمْوِيْلُ بْنُ زَيْدٍ لِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مُحَمَّدُ، أَخْبِرْنَا مَتَى تَقُوْمُ السَّاعَةُ إِنْ كُنْتَ نَبِيًّا كَمَا تَقُوْلُ؟ فَأَنْزَلَ الله تَعَالَى فِيْهِمَا: (يَسْأَلَونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا). (1)
  Ibnu ‘Abba>s berkata, “(Dua orang Yahudi, yakni) Jabal bin Abu> Qusyair dan Syamwi>l bin Zaid berkata kepada Rasulullah s}allalla>hu ‘alaihi wasallam, ‘Wahai Muhammad, bila engkau benar seorang Nabi seperti yang kaukatakan, maka beritahulah kami kapan kiamat akan terjadi!’ (Terkait peristiwa ini) Allah lalu menurunkan firman-Nya, yas’alu>naka ‘anissa>‘ati ayya>na mursa>ha>.”

  Sumber artikel:
  Buku Asbabul Nuzul: Kronologi dan Sebab Turun Wahyu Al-Qur'an
  Buku disusun oleh Muchlis M. Hanafi (ed.)
  Buku diterbitkan oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, 2017


  (1) Hasan; diriwayatkan oleh Ibnu Hisya>m dan at}-T{abariy. Lihat: Ibnu Hisya>m, Si>rah Ibni Hisya>m, juz 2, hlm. 210; at}-T{abariy, Ja>mi‘ al-Baya>n ‘an Ta’wi>l a>y al-Qur’a>n, juz 10, hlm. 604. at}-T{abariy meriwayatkan hadis ini dari Abu> Kuraib dari Yu>nus bin Bukair dari Muh}ammad bin Ish}a>q dari Muh}ammad bin Abu> Muh}ammad dari Sa‘i>d atau ‘Ikrimah dari Ibnu ‘Abba>s. Sanad kedua riwayat ini dinilai hasan oleh Abu> ‘Umar Na>di>, al-Maqbu>l min Asba>b an-Nuzu>l, hlm. 3