Biografi Imam Khatib asy-Syirbini

 
Biografi Imam Khatib asy-Syirbini

Daftar Isi Profil Imam Khatib asy-Syirbini

 1. Kelahiran
 2. Wafat
 3. Pendidikan
 4. Guru Guru
 5. Kepribadian
 6. Teladan
 7. Karya-Karya

Kelahiran

Muhammad bin Ahmad Asy-Syarbini al-Khatib atau yang kerap disapa dengan panggilan Imam Khatib asy-Syirbini lahir pada tahun 916 H di Kaherah, Mesir.  

Wafat

Imam Khatib asy-Syirbini wafat pada tahun 977H.

Pendidikan

Imam Khatib asy-Syirbini memulai pendidikan dengan mempelajari al-Quran, nahwu, saraf, fiqh, tauhid, akhlak, sejarah Islam dan lain-lain kepada ayahnya. Kemudian, beliau meneruskan pelajarannya ke tingkat yang lebih tinggi dengan belajar dibawah bimbingan beberapa ulama besar yang hidup ketika itu, diantaranya Syeikh al-Islam Zakaria al-Ansari (w.926H), Syihabuddin al-Ramli (w.848H) dan beberapa ahli fiqh Mazhab asy-Syafi’e yang lain, seperti Ahmad al-Barlasi, Nuruddin al-Mahalli, dan Badruddin al-Masyhadi.

Guru Guru

 1. Zakaria al-Anshari
 2. Syihabuddin ar-Ramli
 3. Ahmad al-Barlasi
 4. Nuruddin al-Mahalli
 5. Badruddin al-Masyhadi
 6. At-Thahwani
 7. Muhammad bin Abdurrahman bin Khalil An-Nasyki Al-Kurdi
 8. Ath-Thabalawi

Kepribadian

Dalam kehidupan sehari-hari Khatib Syarbini dikenal sebagai seorang yang wira’i, zuhud dan ahli ibadah. Salah satu kebiasaannya adalah iktikaf di dalam masjid sepanjang bulan ramadhan. Dan ketika melaksanakan ibadah haji, dia lebih suka berjalan kaki dari pada naik unta. Dia menaiki kendaraan unta hanya ketika kelelahan.

Teladan

Imam Khatib asy-Syirbini masyhur sebagai seorang yang wara’, zuhud, dan banyak beribadah. Diceritakan bahwa salah satu kebiasaan beliau adalah melakukan iktikaf di dalam masjid sepanjang bulan ramadhan. 

Karya-Karya

 1. Kitab Al-Iqna’ Fi Hall Alfaz Abi Syuja’, sebuah komentar atas kitab fiqih karya Abu Syuja’ (437-488) yang berjudul Gayah al-Ikhtisar.
 2. Kitab Syart an-Tanbih, komentar atas karya Ibrahim bin Ali bin Yusuf bin Abdullah Abu Ishaq asy-Syirazi (w. 476 H/ 1083 M).
 3. Kitab Mugni al-Muhtaj Ila Ma’rifah Ma’ani Alfaz al-Minhaj, komentar atas karya Imam an-Nawawi yang berjudul Minhaj at-Talibin.
 4. Kitab As-Siraj al-Munir (pelita yang bersinar), sebuah kitab tafsir, terdiri atas empat jilid.
 5. Kitab Fath al-Kholiq Fi Hal Alfaz Kitab Alfiyah Ibnu Malik, komentar atas kitab nahu yang berjudul Al-Alfiyah (seribu bait syair), karya Ibnu Malik (ahli bahasa Arab).
 6. Kitab Syu’ab al-Iman Syart Minhaj Ad Din (cabang-cabang Iman: Komentar atas (kitab) Jalan Agama (karya al-Jurjanji).

 

Lokasi Terkait Beliau

  Belum ada lokasi untuk sekarang

List Lokasi Lainnya