Biografi Imam Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa

 
Biografi Imam Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa

Daftar Isi

1          Riwayat Hidup dan Keluarga
1.1       Lahir
1.2       Riwayat Keluarga
1.3       Nasab
1.4       Wafat

2          Sanad Ilmu dan Pendidikan Beliau
2.1       Masa Menuntut Ilmu
2.2       Guru-Guru Beliau

3          Penerus Beliau
3.1       Anak-anak Beliau
3.2       Murid-murid Beliau

4         Kepribadian Beliau
4.1      Bersikap Tawadhu dan Dermawan

5         Karomah
5.1      Menyembuhkan Penyakit sekali Usap

7         Referensi

1.      Riwayat Hidup dan Keluarga

1.1       Lahir

Imam Ubaidillah bin Ahmad bin Isa nama lengkapnya adalah Al-Imam Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa bin Muhammad bin Ali Al-’Uraidhi bin Ja’far Ash-Shodiq, dan terus bersambung nasabnya hingga Rasulullah SAW. Beliau seorang imam yang agung dan dermawan, alim dan berakhlak mulia, penuh dengan sifat-sifat kebaikan dan kemuliaan.

Dinamakan Ubaidillah karena bentuk tasghir dari Abdullah dan beliau suka dipanggil dengan nama tersebut. Beliau hijrah dari Iraq bersama ayahnya ke kota Madinah kemudian ke Hadramut, bersama beliau ikut serta istri dan anaknya yang paling besar bernama Basri yang mengikuti jejak ayahnya dalam menyebarluaskan ilmu dan berda’wah ke jalan Allah swt.

1.2       Riwayat Keluarga

Setelah beliau menetap di kampung Sumal, ia mempersunting gadis setempat. Kemudian ia dikarunia putra dari istri barunya yang diberi nama Jadid. Sebelum Jadid, beliau juga telah dikarunia dua putra dari istri pertamanya yang diberi nama Ismail dan Alawi.

1.3       Nasab

Ubaidillah bin Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali bin Ja'far bin Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali (dan Fatimah bin Muhammad) bin Abu Thalib bin Abdul Muthalib bin Hasyim

1.4       Wafat

Imam Ubaidillah meninggal dunia pada tahun 383 H, dalam usia 93 tahun. Ia wafat meninggalkan istri dan 3 orang putra yaitu Ismail (Basri), Alawi dan Jadid.

2.      Sanad Ilmu dan Pendidikan Beliau

2.1       Masa Menuntut Ilmu

Beliau pertama mengambil ilmu dari ayahnya, Imam Ahmad. Selain itu, beliau juga mengambil ilmu dari para ulama di kota Mekkah, beliau berguru kepada Syeikh Abu Thalib Al Makki. Di bawah asuhan gurunya, beliau berhasil menamatkan pelajaran dari kitab gurunya tersebut yang berjudul Kitab Guut Al Guluub. Setelah bertahun-tahun menuntut ilmu dari para ulama Mekkah dan Madinah, beliau kembali ke Hadramaut. Setibanya di Hadhramaut, yang disambut hangat oleh sang ayah dan para pelajar di sana, beliau diberi izin oleh ayahnya untuk mengajar dan memberikan fatwa kepada pelajar dan masyarakat setempat.

2.2       Guru-Guru Beliau

  1.  Ahmad Al-Muhajir
  2. Syeikh Abu Thalib Al Makki

3.      Penerus Beliau

3.1       Anak-anak Beliau

Anak-anak beliau yang menjadi penerus beliau menjadi ulama adalah:

  1. Ismail (Basri)
  2. Alawi
  3. Jadid.

4.      Kepribadian Beliau

4.1        Bersikap Tawadhu dan Dermawan      

Beliau juga seorang yang sangat tawadhu (rendah diri) karena begitu tawadhunya, beliau tidak menamakan dirinya dengan nama Abdullah, akan tetapi ditasghirkan menjadi Ubaidillah, semata-mata untuk mengagungkan Allah dan berendah diri di hadapan-Nya.

Beliau adalah seorang yang Allah memberikan keistimewaan sifat-sifat yang terpuji pada dirinya. Berkata AS-Sayyid Ali bin Abubakar mengenai diri beliau, Abdullah, orang yang menjaga dirinya dalam agama, paling terkemuka dalam kedermawanan dan keagungan ilmunya. Datuk para keturunan mulia, sumber kedermawanan, dan lautan ilmu, itulah tuan kami yang mulia.

Abdullah, orang yang menjaga dirinya dalam agama, paling terkemuka dalam kedermawanan dan keagungan ilmunya. Datuk para keturunan mulia, sumber kedermawanan, dan lautan ilmu, itulah tuan kami yang mulia. Beliau mewarisi sifat-sifat mulia dari ayahnya, baik itu di dalam kezuhudannya, ilmunya ataupun ibadahnya. Setelah ayahnya wafat, beliau pindah ke daerah Saml, dan memberikan tanah miliknya ke budaknya yang telah dimerdekakannya yang bernama Ja’far bin Mukhaddam. Tinggallah beliau di kota Saml. Beliau menikah dengan wanita dari daerah tersebut dan dilahirkannya salah seorang anaknya yang bernama Jadid.

5.       Karomah

5.1         Menyembuhkan Penyakit sekali Usap

Tampak pada diri beliau berbagai macam karomah yang dikaruniakan kepada dirinya. Beliau, Al-Imam Ubaidillah, jika meletakkan tangannya pada orang yang sakit, lalu beliau meniupnya dan mengusapkan di tubuhnya, maka sembuhlah si sakit itu.

6.        Referensi

"Riwayat Hidup Para Wali dan Shalihin"
Penerbit: Cahaya Ilmu Publisher

 

 

 

 

 

Lokasi Terkait Beliau

    Belum ada lokasi untuk sekarang

List Lokasi Lainnya