Biografi Ali As Syibromalisi

 
Biografi Ali As Syibromalisi
Sumber Gambar: Dok. Laduni.ID

Daftar Isi Biografi Ali As Syibromalisi

1.         Riwayat Hidup
1.1       Lahir
1.2       Wafat

2.         Sanad Ilmu dan Pendidikan Beliau
2.1       Perjalanan Menuntut Ilmu
2.2       Guru-guru Ali As Syibromalisi

3.         Penerus Beliau
3.1       Murid Beliau

4.         Karya

6.         Referensi

Beliau adalah  Ali bin Abi adh-Dhiya' Nurruddin asy-Syibramalisi asy-Sayi'i al-Qahiri.

1.         Riwayat Hidup
1.1       Lahir

Beliau Ali As Syibromalisi lahir di Syibramalisi 997 H.

1.2       Wafat

Wafat pada malam Kamis tanggal 18 Syawal 1087 H. Jasad jenazahnya dimandikan oleh murid kesayangannya yaitu Ahmad al-Bina' adh-Dhimyathi dan disalatkan di masjid al-Azhar yang diimami oleh ulama besar Mesir yaitu Syaikh Syarafuddin bin Syaikhil Islam Zakaria al-Anshari.

2.         Sanad Ilmu dan Pendidikan Beliau
2.1       Perjalanan Menuntut Ilmu

Ali As Syibromalisi memulai pendidikan dasarnya dengan belajar dan menghafal al-Quran di kampung halamannya. Dia berhasil hafal al-Quran pada usia dini. Kemudian pada tahun 1008 H, dia pergi ke Mesir bersama ayahnya untuk menuntut ilmu. Di negeri para wali itu, Ali As Syibromalisi belajar dan menghafal kitab-kitab karya ulama besar, seperti kitab asy-Syathibiyyah, kitab al-Khulashah, kitab al-Bahjah al-Wardiyyah, kitab al-Minhaj, kitab Nuzhum at-Tahrir li al'Imrithi, kitab al-Ghayah al-Jazriyyah dan kita b al-Kifayah wa ar-Rahbiyyah.

Ali As Syibromalisi juga belajar qira'ah sab'ah dari jalur periwayatan at-Taisiri dan asy-Syathibi. Dia menyelesaikan Pendidikan qira'ah sab'ah tersebut pada tahun 1010 H. Sedangkan untuk pendidikan qira'ah 'asyrah, dia selesaikan pada tahun 1025 H. Setelah itu, belajar hadis, fiqih, bahasa Arab, gramatika Arab (nahwu), tafsir, balaghah dan ilmu-ilmu lainnya baik ilmu naqli maupun 'aqli.

2.2       Guru-guru Ali As Syibromalisi

 1. Syaikh Abdurrahman al-Yamani: Guru Ali As Syibromalisi dalam bidang qira'ah 'asyrah.
 2. Abdurra'uf al-Munawi. Kepada ulama ini, Ali As Syibromalisi belajar kitab Mukhtashar al-Muzani di maadrasah ash-Shalahiyyah yang berdampingan dengan masjid dan makam Imam Syafi'i.
 3. Syaikh Nur az-Zayyadi.
 4. Syaikh Salim asy-Syibsyiri. Kepada ulama ini, Ali As Syibromalisi belajar ilmu hadis dan fiqih dengan metode talaqqi.
 5. Syaikh an-Nur al-Halabi. Ali As Syibromalisi banyak berinteraksi dengan ulama penulis kitab kitab as-Sirah ini.
 6. Syaikh asy-Syams asy-Syubri.
 7. Syaikh Abdurrahman al-Khayyari.
 8. Syaikh Muhyiddin bin Syaikhil Islam Zakaria al-Anshari.
 9. Syaikh Fakhruddin asy-Syanuni.
 10. Syaikh Sirajuddin as8-Syanwani.
 11. Syaikh Sulaiman al-Babili.
 12. Syaikh asy-Syihab al-Ghanimi.
 13. Syaikh asy-Syihab Ahmad as-Subki; ulama besar pakar hadis. Kepada ulama ini, Ali As Syibromalisi belajar kitab Shahih al-Bukhari, Shahih Muslim dan asy-Syifa'.
 14. Syaikh al-Burhan al-Laqqani. Kepada ulama ini, Ali As Syibromalisi belajar kitab Shahih al-Bukhari, asy-Syamayil, al-Mawahib, Syarh 'Aqaid an-Nasfi, Syarh Jam'ul Jawami', Mughni al-Labib, Syarh Ibni Nazhim; al-Khulashah dan Syarh Jauharah at-Tauhid.
 15. Syaikh al-Ajhuri. Kepada ulama ini, Ali As Syibromalisi belajar kitab Syarh Nakhbah al-Atsar, Syarh Alfiyah as-Sirah, al-Jami' ash-Shaghir, Syarh asy-Syamsiyyah dan Syarh at-Tahdzib.
 16. Syaikh Abdullah ad-Danusyiri. Kepada ulama ini, Ali As Syibromalisi belajar kitab Syarh Ibnu 'Aqil dan kitab Syarh al-Bahjah.

3.         Penerus Beliau

Banyak ulama yang berguru kepada Ali As Syibromalisi. Berikut ini murid-murid Ali As Syibromalisi yang kemudian menjadi ulama dan meneruskan sanad keilmuannya.

3.1       Murid Beliau

 1. Syaikh Syarafuddin bin Syaikhil Islam Zakaria al-Anshari.
 2. Syaikh Zainul Abidin bin Syaikhil Islam Zakaria al-Anzhari.
 3. Syaikh Muhammad al-Bahuti al-Hanbali.
 4. Syaikh Yasin al-Hamshi.
 5. Syaikh Manshur ath-Thukhi.
 6. Syaikh al-Husein bin Muhammad bin Nashir ad-Dar'i.

4.         Karya

 1. Hasyiah 'ala al-Mawahib al-Ladunniyyah (5 jilid).
 2. Hasyiah 'ala Syarh asy-Syamayil li Ibni Hajar.
 3. Hasyiah 'ala Syarh al-Waraqat ash-Shaghir li Ibni Qasim.
 4. Hasyiah 'ala Syarh Abi Syuja' li Ibni Qasim al-Ghazzi.
 5. Hasyiah 'ala Syarh al-Jazriyyah li al-Qadhi Zakaria.
 6. Hasyiah 'ala Syarh al-Minhaj (6 jilid).

5.         Referensi

shamela.ws dan Retrieved from wiki.laduni.id


 

Lokasi Terkait Beliau

  Belum ada lokasi untuk sekarang

List Lokasi Lainnya