Biografi Syekh Syihabuddin al-Qalyubi

 
Biografi Syekh Syihabuddin al-Qalyubi

Daftar Isi Profil Syekh Syihabuddin al-Qalyubi

 1. Kelahiran
 2. Wafat
 3. Pendidikan
 4. Penerus
 5. Karya Kitab

Kelahiran

Nama lengkapnya adalah Ahmad bin Ahmad bin Salamah Abu al-'Abbas Syihabuddin al-Qalyubi. Beliau berasal dari Qalyub, Mesir. Tahun kelahiran beliau tidak diketahui secara pasti, terkenal sebagai pakar fiqih dari kalangan Mazhab Syafi'i dan menguasai berbagai disiplin ilmu.

Wafat

Syekh Syihabuddin al-Qalyubi wafat pada akhir bulan Syawal tahun 1069 H, ada juga yang berpendapat dan mengatakan beliau wafat pada tahun 1070 H.

Pendidikan

 1. Syihabuddin al-Qolyubi belajar fiqih dan hadis secara langsung kepada asy-Syams ar-Ramli selama tiga tahun. Kemudian belajar kepada
 2. an-Nur az-Zayadi
 3. Salim asy-Syibsyiri
 4. Ali al-Halabi dan as-Subki.

Penerus

 1. Syihabuddin al-Qolyubi menularkan ilmunya kepada Manshur ath-Thukhi,
 2. Ibrahim al-Birmawi
 3. Sya’ban al-Fayyumi.

Karya Kitab

Diantara kitab karangan Syekh Syihabuddin al-Qalyubi adalah:

 1. Hasyiah al-Qalyubi wa ‘Umairah ‘ala Syarh al-Mahalli ‘ala Minhaj ath-Thalibin.
 2. Hasyiah ‘ala Syarh at-Tahrir li Syaikh al-Islam.
 3. Hasyiah ‘ala Syarh Abi Syuja’ li Ibni Qasim al-Ghazzi.
 4. Hasyiah ‘ala Syarh al-Azhariyah.
 5. Hasyiah ‘ala Syarh Syaikh Khalid ‘ala al-Ajurumiyah.
 6. Hasyiah ‘ala Syarh al-Isaghuji li Syaikh al-Islam.
 7. Risalah fi Ma’rifah al-Qiblah Bighairi Alah.
 8. Kitab fi ath-Thib Jami’.
 9. Manasik al-Hajj.
 10. Tadzkirah al Qaliyubi.
 11. Majma’ul Muhibbin.

Salah satu kitab karangan beliau yang sangat terkenal di Indonesia, yakni kitab Hasyiyah al-Qaliyubi karena diletakkan dalam satu kitab yang terkenal dengan nama "al-Mahalli".

 
 

Lokasi Terkait Beliau

  Belum ada lokasi untuk sekarang

List Lokasi Lainnya