Biografi Ibnu Abid Dunya

 
Biografi Ibnu Abid Dunya
Sumber Gambar: Foto istimewa

Laduni.ID Jakarta – Nama lengkap Abu Bakar Abdullah bin Muhammad bin ‘Ubaid bin Sufyan al-Qarsyi al-Umawi . Dia dijuluki sebagai al-Muhaddits (pakar hadis) al-‘Alim (seoran ‘alim) ash-Shadduq (terpercaya).

Contents

Riwayat Hidup

Lahir

Lahir di kota Baghdad pada 208 H. Dia hidup pada masa kekhalifahan Abbasyiah dan mengajarkan etika kepada khalifah Al-Mutawakkil.

Wafat

Wafat di Bahgdad pada bulan Jumadil Ula tahun 281 H.

Baca Juga: Biografi Abu Daud

Pendidikan dan Sanad Keilmuan

Ibnu Abid Dunya belajar dari para ulama setingkat Abu Dawud, Imam Bukhari, Abu Hatim, Ahmad bin Ibrahim ad-Dauraqi dan ‎Ahmad bin Hanbal. Dia termasuk ulama salaf yang mengumpulkan berbagai hadis yang terkait dengan ajaran islam mengenai moralitas, sehingga beliau menulis sebuah kitab yang diberi judul Makarimal Akhlak. Berikut ini beberapa guru Ibnu Abid Dunya:

 1. Abu Dunya Muhammad bin Ubaid, ayahnya
 2. Khalaf bin Hisyam al-Bazzar
 3. Suraij bin Yunus
 4. Manshur bin Abi Muzahim
 5. Abu Ubaid al-Qasim bin Sallam
 6. Muhammad bin Sa'ad, Sekretaris al-Waqidi
 7. Abu Daud
 8. Imam Al Hasan bin Muhammad As Shabah Azza'Farani 
 9.  Imam Bukhari 
 10. Ahmad bin Yahya bin Wazir bin Sulaiman At Tujibi  
 11. Abu Tsur Alkalbi Al Baghdadi
 12. Imam Abu Ali Husein bin Ali Alkarabisi 
 13. Harmalah bin Yahya bin Abdullah At Tujibi 
 14. Imam Ahmad bin Hanbal
 15. Muhammad bin Syafi'i
 16. Ishaq bin Rohaweh 
 17. Abu Ya'qub bin Yusuf bin Yahya Albuwaiti  
 18. Abdullah bin Zubair bin Isa Abu Bakar Al Humaidi

Penerus

Berikut ini beberapa murid Ibnu Abid Dunya:

 1. Ibnu Mundzir
 2. Ibnul Qoshi
 3. Abu Ishaq Al Marwazi
 4. Al Mas'udi
 5. Abu Ali At-Thabari
 6. Al Qaffal Al Kabir Asy-Syasyi
 7. Ibnu Abi Hatim
 8. Ibnu Majah
 9. Imam Ad-Daruquthni
 10. Ibrahim bin al-Junaid
 11. Al-Harits bin Abi Usamah
 12. Abdurrahman bin Abi Hatim
 13. Abu Ali bin Khuzaimah
 14. Abu al-Abbas bin 'Uqdah
 15. Abdullah bin Ismail bin Buraih al-Hasyimi
 16. Abu Basyar ad-Dulabi
 17. Muhammad bin Khalaf Waki'
 18. Abu Ja'far bin al-Bakhtari
 19. Abu Bakar Muhammad bin Ahmad bin Khunais
 20. Abu Sahl bin Ziyad al-Qathan
 21. Muhammad bin Yahya bin Sulaiman al-Marwazi
 22. Abu Bakar Ahmad bin Marwan ad-Dainuri
 23. Ali bin al-Faraj bin Abi Rauh al-'Akbari
 24. Abu Bakar an-Najjad
 25. Abu Bakar Muhammad bin Abdullah bin Ibrahim asy-Syafi'I
 26. Imam Nasa’i
 27. Ibnu Al Qadhi Ibnu Suraij.

Baca Juga:   Biografi Muhammad bin Syafi'i

Karya

 1. Al-Mausu'ah
 2. Al-Adab
 3. Akhbar Dhaigham
 4. Al-Anwar
 5. Akhbar al-Muluk
 6. Al-Alhan
 7. Akhbar ats-Tsauri
 8. Al-Alawiyyah
 9. Akhbar Uwais
 10. Akhbar Mu'awiyyah
 11. Akhbar al-A'rab
 12. Al-Adhhiyyah
 13. Inzal al-Hajjah Billah
 14. Akhbar Quraisy
 15. A'lam an-Nubuwwah
 16. I'tha` as-Sa`il
 17. Inqilab az-Zaman
 18. At-Tasyamus
 19. A'qab as-Surur wa al-Ahzan wa al-Baka`
 20. At-Ta'azi
 21. Al-Jihad
 22. Tarikh al-Khulafa`
 23. Al-Jafa` `inda al-Maut
 24. At-Tarikh
 25. Al-Jiran
 26. Taghayyur al-Ikhwan
 27. Al-Hadzar wa asy-Syafaqah
 28. Taghayyur az-Zaman
 29. Hilmu al-Hukama`
 30. Ar-Ru`ya
 31. Huruf Halaf
 32. Al-Khulafa`
 33. Al-Khafiqin
 34. Al-Khabaz
 35. Al-Khatim
 36. Ad-Din wa al-Wafa`
 37. Dzammu al-Hasad
 38. Dzammu adh-Dhahik
 39. Dzammu al-Faqr
 40. Dzammu ar-Riya`
 41. Adz-Dzikr
 42. Ar-Ruhban
 43. Ar-Raha`in
 44. Ar-Rahn
 45. Ar-Ramy
 46. Az-Zuhd
 47. Az-Zafir
 48. As-Sunnah
 49. As-Sakha`
 50. Ash-Shadaqah
 51. Syaraf al-Faqr
 52. Ash-Shalatu 'ala an-Nabi
 53. Ath-Thabaqat
 54. Shifatu an-Nabi '
 55. Al-'Azza
 56. Al-'Abbad
 57. Al-'Ilm
 58. Al-'Audz
 59. Asyura`
 60. Al-'Idain
 61. Al-'Afwu
 62. Atha`u as-Sa`il
 63. Fadhlu al-'Asyr
 64. Fadhlu al-'Abbas
 65. Al-Fatawa
 66. Fadhlu Lailaahaillallah
 67. Fadhlu 'Ali
 68. Fadha`ilu al-Qur'an
 69. Al-Fawa`id
 70. Al-Qishash
 71. Maqtal Utsman
 72. Maqtal al-Husain
 73. Maqtal Ibnu az-Zubair
 74. Maqtal Thalhah
 75. Al-Majus
 76. Al-Mamlukin
 77. Al-Muntazhim
 78. Al-Maghazi
 79. Al-Manasik
 80. An-Nawadir
 81. Al-Ma'isyah
 82. Al-Hadaya
 83. Al-Washaya
 84. Al-Waqf wa al-Ibtida`
   

Baca Juga:    Biografi Abu Hanifah


Sumber: 1. https://wiyonggoputih.blogspot.com/2017/01/imam-ibnu-abi-dunya-rh.html                     
               2. https://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?ID=2593&bk_no=60&flag=1

Chart Silsilah Sanad

Berikut ini chart silsilah sanad guru Ibnu Abid Dunya dapat dilihat DI SINIdan chart silsilah sanad murid beliau dapat dilihat DI SINI.


Artikel ini sebelumnya diedit tanggal 06 Mei 2021, dan terakhir diedit tanggal 07 September 2022.

 

Lokasi Terkait Beliau

  Belum ada lokasi untuk sekarang

List Lokasi Lainnya