Biografi Ibnu Ajurum

 
Biografi Ibnu Ajurum
Sumber Gambar: Dok. Laduni.ID

Daftar Isi Biografi Ibnu Ajurum

1.         Riwayat Hidup
1.1       Lahir
1.2       Wafat

2.         Sanad Ilmu dan Pendidikan Beliau
2.1       Perjalanan Menuntut Ilmu
2.2       Guru Beliau

3.         Penyusun Matan Al-Ajurumiyah

4.         Tidak Basah oleh Air

5.         Beberapa Syarah kitab Ajurumiyah

6.         Karya Beliau

7.         Referensi

Beliau adalah Abu Abdillah Muhammad bin Muhammad bin Dawud Ash Shinhaji (kadang disebut Ash Shonhaji), yang lebih dikenal dengan nama Ibnu Ajurum. Nisbah beliau Ash Shinhaji, merupakan nisbah kepada qabilah Shinhajah di daerah Maghrib. Beliau dikenal dengan nama Ibnu Ajurum yang artinya orang yang fakir dan seorang shufi.

1.         Riwayat Hidup
1.1       Lahir

Beliau Ibnu Ajurrum lahir di kota Fasa, Maghriby kota besar di Negara Maroko pada 672H/1273M.

1.2      Wafat

Beliau wafat di kota Fasa pada hari Senin ba’da Dzhuhur tanggal 20 Shafar Tahun 723 H. 

2.        Sanad Ilmu dan Pendidikan Beliau
2.1      Perjalanan Menuntut Ilmu

Beliau menimba ilmu di Fasa, kampung halamannya, hingga pada suatu hari beliau bermaksud untuk menunaikan ibadah haji ke tanah suci. Ketika melewati Mesir, beliau singgah di Kairo dan menuntut ilmu kepada seorang ulama nahwu termasyhur asal Andalusia, yaitu Abu Hayyan pengarang kitab al-Bahru al-Muhith sampai mendapat restu untuk mengajar dan dinobatkan sebagai salah satu imam dalam ilmu gramatikal bahasa arab atau ilmu nahwu.

Dari situlah namanya mulai terkenal oleh segenap masyarakat pada saat itu, dengan kealiman dan kepintarannya, syekh sonhaji juga dikenal sebagai ulama yang ahli dalam bidang fikih, sastrawan dan ahli matematika, di samping itu beliau menggeluti ilmu seni lukis, kaligrafi dan tajwid.

2.2       Guru Beliu

Guru-guru Ibnu Ajurum:

 1. Abu Hayyan (Pengarang kitab Al-Bahru Al Muhith)

3.         Penyusun Matan Al-Ajurumiyah

Beliau menyusun kitab Matan Al Ajrumiyah pada tahun 719 H/1319 M, sekitar empat tahun sebelum wafatnya. Al Maktum yang sezaman dengannya setelah memuji Ibnu Al Ajurrum didalam kitabnya Tazkirahnya, ia menyebutkan bahwa pada saat ia menulis kitabnya ini Ibnu Ajurrum masih hidup. Ar ra’i dan Al haj menyebutkan bahwa Ibnu Ajurrum menulis kitab Nahunya dihadapan ka`bah.

As Shayuthy dalam kitabnya Bughyatul Wu`ah menerangkan bahwa Al Makudy dan Ar Ra’i dan para ulama lainnya mengakui kepakaran beliau dalam bidang nahu selain itu beliau juga seorang yang shaleh dan banyak barakah. Selain kitab Ajurrumiyah, beliau memiliki beberapa karangan lainnya tentang faraidh, sastra dan qiraah.

4.         Tidak Basah oleh Air

Ada satu kisah istimewa yang meyelimuti pengarangan kitab nahwu Ajrumiyah tersebut, Syeihk Al Hamidi meriwayatkan setelah menulis kitab Al Ajurrumiyahnya, Ibnu Ajurrum membuang kitabnya tersebut ke laut sambil berkata: ”kalau memang kitab ini kutulis ikhlas karena Allah, niscaya ia tidak akan basah.”

Ternyata kitab tersebut kembali kepantai tanpa badah sedikit pun. Dalam riwayat yang lain disebutkan, ketika Ibnu Ajurrum telah rampung menulis dengan menggunakan botol tinta, ia berniat meletakkan kitabnya tersebut di dalam air sambil berkata dalam hati “Ya Allah, jika saja karyaku ini akan bermanfaat jadikanlah tinta yang aku pakai untuk menulis ini tidak akan luntur”. Ternyata dengan kuasa Allah tinta tersebut tidak luntur sedikitpun. Doa pengarangnyapun terbukti di kabulkan oleh Allah. Sampai sekarang kitab kecil yang telah beliau karang sekitar tujuh abad yang lalu ini masih di minati oleh para pelajar ilmu nahu di seluruh dunia.

Dalam riwayat lain disebutkan ketika merampungkan karya tulisnya ini beliau bermaksud menenggelamkan kitab beliau ini kedalam air yang mengalir. Jika kitab tersebut terbawa arus maka berarti kitab tersebut kurang manfaat sedangkan bila ia tetap tidak terbawa arus maka ia akan tetap dikaji orang dan akan besar manfaannya. Sambil meletakkan kitab tersebut kedalam air berliau berujar: “jurru Miyah, jurru Miyah” (mengalirlah wahai air). Anehnya setelah diletakkan dalam air kitab tersebut tetap bertahan tidak terbawa oleh arus. Subhanallah. Ibnu Ajurrum, dalam ilmu nahu merupakan penganut mazhab Nahu Kufah, beliau menyebutkan kasrah dan penggantinya dengan istilah Khafadh, sedangkan ahli Bashrah menyebutnya dengan istilah jar,Ibnu Ajurrum berpendapat bahwa fiil amr itu dijazamkan. Ini adalah pendapat Mazhab Kufah. Adapun mazhab Bashrah berpendapat bahwa fiil amar itu mabni `ala as-sukun. Ia juga menggolongkan kata kaifama termasuk jawazim, sebagaimana pendapat ahli Kufah. Adapun Ahli Basharah berpendapat kaifama bukanlah `amel Jawazem. Selain itu Ibnu Ajurrum juga menggunakan istilah Asmaul Khamsah, yang terdiri dari dzu, fuk, hamu, abu, akhu, sedangkan Ahli Bashrah menyebutnya dengan istilah Asmaus Sittah dengan menamahkan Hanu.

5.         Beberapa Syarah kitab Ajurumiyah

Kitab Al AJurrumiyah merupakan pegangan wajib bagi para pemula ilmu nahwu, kitab ini merupakan kurikulum wajib dan dihafal oleh para santri-santri di setiap pesantren di Indonesia dan Negara-negara Islam lainnya. Banyak ulama yang menaruh perhatian yang besar tentang kitab ini, sehingga muncullah kitab-kitab yang menjadi pensyarah dan hasyiah dari kitab Ajurrumiyah ini. Diantara syarahnya antara lain:

 1. Al Mustaqil bil Mafhum fi Syarh Alfadh Al Ajurrum, karangan Abu Abdillah Muhammad bin Muhammad Al maliki (w 853 H/1449 M).
 2. At Tuhfatus Saniyah bi syarh Al Muqaddimah Al Ajurrumiyah, karya Syeikh Muhammad Muhyiddin Abdul hamid.
 3. Al Kharidah Al bahiyah fi i`rabi Al fadh Al Ajurrumiyah karya Al `ujami.
 4. Mukhatshar jiddan karya Syeikh sayyid Ahmad Zaini Dahlan, yang kemudian di beri komentar (hasyiah) oleh seorang ulama Indonesia, KH. Muhammad Ma`shum bin Salim As Samarany dengan kitabnya tasywiqul Khalan. Selian itu kitab Syarah Syeikh Zaini Dahlan ini juga di beri komentar (hasyiah) oleh Syeikh Zakir ‘Audah Hamadi dengan nama kitab beliau Tanbih al-Wusnan ‘ala al-Ajurrumiyah Syarah Dahlan.
 5. Al Kafrawi fi i`rabi alfadhi al Ajurrumiyah. Karya Syeikh Al Kafrawy
 6. Al `ismawi karya Syeikh Al `ismawi
 7. Syarah Syeikh Khaled yang kemudian di beri komentar oleh Syeikh Abi An Naja.
 8. Khulasah Syarah Ibnu `ajibah `ala matan Ajurrumiyah Syeikh Abdul Qadir Al Kauhairy.
 9. Nur As Sajiyah fi hill Alfadh Ajurrumiyah, karangan Syeikh Ahmad Khatib Syarbaini.
 10. Taqrirat Al bahiyyah `ala matan Ajurrumiyah karangan Syeikh Qadhi Muhammad Risyad Al Baity As Saqqaf.
 11. An-Nufhat az-Zakiyah fi Syarh Muqaddimah Ajurrumiyah karangan Syeikh Ali bin Yusuf al-Bashary (w.905 H/1500 M)
 12. Hasyiah al-Ajurrumiyah, karangan Syeikh Abdur Rahman bin Muhammad Qasim (1312-1392 H)
 13. Syarah Ajurrumiyah karangan Syeikh Ibrahim ath-Tahyyiby asy-Syaghury (855-916 H/1452-1510 M)
 14. Syarah Ajurrumiyah karangan Syeikh Ibrahim bin Muhamamd Sa’id (1204-1290 H/1790-1873 M)
 15. Al Futuhat Al Qayyumiyah fi hill wafki ma`any wa mabany matan Ajurrumiyah, karangan Syeikh Muhammad Amin Al harrary.
 16. Ad Durar Al bahiyyah fi i`rab Amstilah Ajurrumiyah wa fakk ma`any karangan Syeikh Muhammad Amin Al harrary.
 17. Al bakurah Al janiyyah min Quthaf i`rab Ajurrumiyah karya Syeikh Muhammad Amin Al harrary.
 18. Syarah Ajurrumiyyah fi ilmi arabiyah karangan Syiekh Ali Abdullah Abdurrahman As Sanhury.
 19. Syarah Al Halawy karangan Syeikh Al Halawy.
 20. Syarah Muqaddimah Al Ajurrumiyah karya seorang gembong Wahaby Arab Saudi, Syeikh Ustaimin.

Ulama-ulama lain yang juga mensyarah kitab ini atau atas syarah kitab ini antara lain:

 1. Syeikh Ahmad bin Abdur Rahman al-Ausy al-Anshary (w. 1155 H/1742 M),
 2. Syeikh Ahmad bin Muhammad al-Hasani al-Anjary (1160-1224 H/1747-1809 M),
 3. Syeikh Ismail bin Musa al-Hamidi (1316-1226 H/1898-1811 M),
 4. Syeikh Abu Bakar bin Ismail asy-Syanwany (959-1019 H/1552-1611 M),
 5. Syeikh Abdur Rahman al-Jarjawi al-Maliky (1342 H/1924 M),
 6. Syeikh Ali bin Muhammad al-Akary (w. 1118 H/1707 M),
 7. Al-‘Uraisy (w.1060 H),
 8. Al-Hakim al-Laziqy (w. 1290 H),
 9. Abu Faraj al-Khatib (w. 1311 H) dan masih banyak lagi sebagaimana kita temukan dalam kitab al-A’lam karangan az-Zarkali (w. 1396 H)

Selain disyarah, kitab ini juga pernah di ubah menjadi sebuah nadham oleh Al 'Imrithy yang disyarah oleh beberapa ulama lainnya.

6.         Karya Beliau

Ibnu Ajurrum menulis beberapa kitab dan syair-syair. Di antara karya tulis beliau adalah Muqaddimah Al Ajurrumiyyah dalam ilmu nahwu yang menjadi sebab ketenaran beliau.

7.         Referensi

 1. Majalah Al Kisah, No. 16/tahun VII/9-22 agustus 2010.
 2. Syeikh Muhammad bin Ahmad bin Abdul Bary Al Ahdal, Al Kawakib Ad Duriyah.
 3. Jalaluddin As Sayuthy, Bughyatul Mu`ah fi Tabaqah Al Lughawiyyin wan Nuhah.
 4. Dar_Almihaj_publishing_list.
 5. Dan beberapa sumber pendukung lainnya.
 

Lokasi Terkait Beliau

  Belum ada lokasi untuk sekarang

List Lokasi Lainnya