Biografi KH. Abdul Hamid bin Itsbat

 
Biografi KH. Abdul Hamid bin Itsbat
Sumber Gambar: foto istimewa

Daftar Isi

1          Riwayat Hidup dan Keluarga
1.1       Lahir
1.2       Riwayat Keluarga
1.3       Wafat

2          Sanad Ilmu dan Pendidikan Beliau
2.1       Mengembara Menuntut Ilmu
2.2       Guru-guru Beliau
2.3       Mengasuh Pesantren

3          Penerus Beliau
3.1       Anak-anak Beliau
3.2       Murid-murid Beliau

4          Karier
4.1       karier Beliau
4.2       Karya Beliau

5.         Chart Geneology
5.1       Chart Geneology Guru beliau

6         Referensi

7         Chart Silsilah Sanad

1 Riwayat Hidup dan Keluarga

1.1  Lahir
Kiai Abdul Hamid lahir di Pamekasan sekitar tahun 1810 M, yang tidak lain putra Kiai Istbat bin Ishaq penggagas sekaligus pendiri Pondok Pesantren Banyuanyar pada tahun 1788 M. Secara nasab, Kiai Abdul Hamid bersambung hingga Rasulullah. Beliau merupakan keturunan ketujuh Kiai Muhammad Khatib bin Qasim, putra Sunan Ampel. Sedang Kiai Muhammad Khatib adalah suami Nyai Gede Kedaton, putri Panembahan Kulon, cucu Sunan Giri. Dengan demikian, Kiai Abdul Hamid memiliki dua jalur nasab kewalian Nusantara; Sunan Ampel dan Sunan Giri. Ia adalah satu dari sedikit waliyullah dari kota Pamekasan.

1.2  Riwayat Keluarga
Kiai Abdul Hamid memiliki tujuh anak, yang tersebar di beberapa pesantren, yaitu Nyai Salma, Nyai Ruqayyah, Nyai Syafi‘ah, Kiai Abdul Majid, Kiai Baidhawi, Kiai Abdul Aziz, dan Nyai Juwairiyah. Dua terakhir berdomisili di Jember, tepatnya di Temporan dan Bulugading, Bangsalsari. Sementara Kiai Baidhawi menjadi pengasuh Pesantren Banyuanyar, Kiai Abdul Majid adhuko (hijrah) dan mendirikan Pesantren Mambaul Ulum, Bata-Bata.

1.3  Wafat
Setelah menunaikan ibadah haji pada Tahun 1933 M, dan tepat pada tahun tersebut beliau tiba-tiba KH. Abd Hamid menderita sakit hingga menyebabkan wafat, dan dimakamkan di sebelah barat Maqrabah Ma‟la.

2  Sanad Ilmu dan Pendidikan Beliau

2.1   Mengembara Menuntut Ilmu
Berkat ketekunan dan kesabaran Kiai Itsbat (sebagai ayah) dalam membimbing dan mengajar anak bernama Abdul Hamid, penekanan bimbingannya pendalaman atas ilmu-ilmu keislaman agama dengan harapan supaya be;iaua menjadi anak yang pandai dalam bidang ilmu agama dan dapat meneruskan perjuangan beliau Kiai Istbat.

Pencarian Ilmu KH. Abdul Hamid diteruskan hingga di Mekkah al-Mukarramah dengan mendapat bimbingan langsung dari ulama-ulama terkemuka, seperti Syeikh Nawawi al-Bantani, dan lainnya. Latar belakang pendidikan ini, menjadi modal bagi KH. Abdul Hamid untuk melanjutkan tradisi pendidikan pondok pesantren.

2.2  Guru-guru Beliau
Guru-guru beliau saat menuntut ilmu, di antaranya:
1. KH. Istbat
2. Syeikh Nawawi al-Bantani

2.3  Mengasuh Pesantren
Seiring dengan perjalanannya waktu, pada tahun 1868 kiai Abdul Hamid menjadi pengasuh pondok pesantren Banyuanyar, pasca meninggal ayahnya (Kiai Istbat). Ibarat peribahsa buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, maka watak Abdul Hamid adalah seperti watak ayahnya.

Beliau juga menjadi seorang yang alim dan dapat menggantikan posisi kepimpinan pondok pesantren pada priode kedua setelah ayah beliau wafat pada tahun 1868 M. Maka pada saat itulah beliau memulai mebimbing dan mengajar kepada para santri-santri dengan model pengabdian kepada Allah.

3  Penerus Beliau            

3.1  Murid-murid Beliau
Murid-murid beliau adalah para santri di Pesantren Banyuanyar

4  Karier      

4.1  Karier Beliau
Karier sesuai dengan keilmuan beliau, posisi karier yang diduduki di antaranya:
Beliau menjadi pengasuh pesantren Banyuanyar

4.2  Karya Beliau
Selain sibuk mengajar anak muridnya pada setiap hari, beliau masih sempat menulis risalah-risalah kecil atau catatan-catatan harian yang bermuara pada isi kandungan pelajaran yang akan diajarkan kepada anak murid, terutamanya pelajaran yang berkenaan langsung dengan asas-asas agama Islam khas bagi pemula atau awam seperti tauhid, fiqh, etika (bahasa Madura: tatakrama) dan lain-lain. Karya tersebut diberi nama kitab Tarjuma, yang mulai tahun dibukukannya hingga saat ini menjadi pegangan pokok (master book)
santri pondok pesantren Banyuanyar.

5.   Chart Geneology

5.1       Chart Geneology Guru beliau
Berikut ini contoh Chart Geneology guru beliau dapat dilihat selengkapnya melalui: Chart Geneology guru beliau

6  Referensi 

Biografi KH. Abdul Hamid bin Itsbat

7.Chart Silsilah Sanad

Berikut ini chart silsilah sanad guru KH. Abdul Hamid bin Itsbat dapat dilihat DI SINI.


Artikel ini sebelumnya diedit tanggal 28 Mei 2022, dan terakhir diedit tanggal 12 September 2022.

 

Lokasi Terkait Beliau

List Lokasi Lainnya