Biografi Imam ar-Razi

 
Biografi Imam ar-Razi

Nama, Kelahiran, dan Nasabnya
Nama lengkap Imam Fakhruddin Ar-Razi yaitu pengarang Tafsir Al-Kabir yang terkenal ini adalah Shaikh Al-Islam Muhammad bin Umar bin bin Al-Hasan At-Tamimy Al-Bakry Al-Qurasyi At-Tibristani Ar-Razi Asy-Syafi’i Al-Asy’ari, ini adalah seperti yang di sebut Sheikh Manu ul Al-Quttan, terdapat sedikit perbedaan dengan apa yang di tulis Al-Marhum Dokter Muhammad Husain Az-Zahaby dalam karyaannya yaitu Abu Abdillah Muhammad bin Umar bin Al-Husain bin Al-Hasan bin Ali At-Tamimy Al-Bakry At-Tibristani Ar-Razi, seorang yang di gelar dengan Faqruddin.

Imam Fakhruddin terkenal dengan gelaran Ibnu Khatib Al-Ray Asy-Syafi’i Al-Faqih, Ayah beliau ternyata seorang ulama yang terkenal di zamannya yang bergelar Sheikh Al-Khatib Ar-Ray sahabat Imam Al-Bughawi yang berketurunan Amir Al-Mukminin Saiyidina Abu Bakr As-Siddiq R.A., Khalifah Umat Islam yang pertama, beliau di lahirkan pada 25 Ramadhan di kota Ray (Tehran, ibu kota Iran sekarang ini) pada tahun 543 Hijrah.

Imam Fakhruddin ar-Razi memiliki Ilmu agama dan Umum, Pakar dalam Ilmu Kalam (Teolog), Mufassir, Mantik dan Falsafah, jelas dalam kitab ilmu Kalam bahwa beliau memiliki kitab –kitab ilmu tersebut sehingga beliau dimusuhi oleh ahli-ahli falsafah yang hidup di masanya. kitab –kitab tersebut menjadi tempat rujukan bagi orang-orang yang menggelarkan diri mereka sebagai ahli Falsafah Islam. Imam Fakhruddin ar-Razi mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi ulama usul Fiqh. sehingga apabila mereka mengutip pandangan beliau mereka berkata dalam karangan mereka : “berkata Imam , atau disisi Imam , apabila mereka berkata “Imam”, tanpa menyebut nama selepas daripadanya maka yang di maksudkan ialah Imam Fakhruddin ar-Razi .

Keilmuan
Imam Fakhruddin ar-Razi belajar ilmu dari ayahnya sampai ayahnya meninggal dunia, kemudian beliau belajar dengan sebagian ulama di kota ar-Ray, beliau belajar ilmu Hikmat, Kalam dan Fiqh dengan Majdidin Al-Jaili seorang yang amat terkenal pada zamannya, mengutip ilmu dengan Majdi–Din mengambil masa yang sangat lama sehingga tiada terdapat pada zamannya yang lebih hebat dari beliau, dan adalah majlis ilmunya sangat hebat, sosok beliau sangatlah dimuliakan orang ramai sehingga pemerintah sangat memuliakan beliau. Berkata Ibnu Khalkan (yaitu murid Imam Fakhruddin ar-Razi), bahwa Imam Fakhruddin ar-Razi menulis dalam karangannya yang bernama Tahsil Al-Haq, belajar dengan tekun ilmu Usul (Usul disini bermaksud Ushuluddin yaitu ilmu Tauhid /Kalam) dengan ayahnya Dhiya Al-Qur’an-Din Umar, dan ayahnya belajar dari Abi Al-Qasim Sulaiman Bin Nasir Al-Ansari dan beliau belajar dari Imam Al-Haramain Abi Ma’ali Al-Juwaini, dan beliau belajar dengan Al-Ustaz Abi Ishaq Al-Isfiraiyaini dan beliau belajar dengan Al-Syeikh Abi Al-Husain Al-Baahili dan beliau belajar dengan Syeikh As-Sunnah wal Jamaah Abi Al-Hasan Ali bin Ismail Al-Asy’ari ( Imam abu Hasan Asy’ari ) dan Imam abu Hasan Asy’ari belajar ilmu dengan ayah tirinya Ali Al-Jubba’i Al-Mu’tazili (seorang Imam pada Madhab Mu’tazilah) pada permulaannya kemudian beliau kembali kepada monolong madzhab Ahli Sunnah wal Jamaah, setelah peristiwa perdebatan beliau dengan Sheikh Al-Jubbai. Adapun dalam memperdalami ilmu Madhab (Fiqh) pula, beliau belajar dari ayahnya, dan ayahnya belajar dari Abi Muhamad Al-Husain bin Mas’ud Al-Farra’ Al-Baghawi, AL-Farra’ pula belajar dari Al-Qhadi Hussin Al-Marwazi, dan Al-Qhadi Hussin pula belajar dari Al-Qaffal Al-Marwazi, manakala al-Qaffal belajar dari Abi Yazid Al-Marwazi, yang mana dia belajar dari Ali Abi ‘Abbas bin Rabah, Abi ‘Abbas pula belajar dari Abi Al-Qasim Al-Anmaathi, dan beliau belajar dari Abi Ibrahim Al-Muzani, yang mana Al-Muzani belajar dari Al-Imam Asy-Syafi’i R.A.

Dikatakan bahwa Imam Fakhruddin ar-Razi menghapal kesemua karangan Imam al-Haramain dalam Ilmu Kalam, kemudian beliau menuju ke negeri Khawazim, pada masa ini beliau telah mahir dalam pelbagai disiplin ilmu, lantaran beliau di sini, telah berlaku peristiwa pertukaran Madhab dan pegangan Ilmu Kalam di kalangan penduduk. kemudian beliau berpindah ke negeri berdekatan , disini berlaku lagi peristiwa yang sama semasa beliau di Khawazim, kemudian beliau kembali ke negeri asal beliau Ar-Ray, dan adalah di Ar-Ray pada masa ini seorang dokter perubatan yang mempunyai kehidupan yang mewah, beliau mempunyai dua orang anak perempuan, manakala Imam Fakhruddin ar-Razi mempunyai dua orang anak laki-laki, apabila si dokter sakit dan yakin bahwa beliau akan mati lantaran sakitnya itu beliau menikahkan kedua orang anak beliau itu dengan dua anak Imam Fakhruddin ar-Razi kemudian Imam Fakhruddin ar-Razi menjadi pengurus kesemua harta benda tersebut.

Kepribadiannya
Imam Fakhruddin ar-Razi adalah seutama-utama Ulama pada masanya dalam bidang ilmu fiqh , ilmu-ilmu bahasa dan sastera, ilmu mantik (logika), dan ilmu madhab-madhab Kalam (aliran pemikiran dan Akidah), termasuk seorang yang pakar di zamannya pada ilmu perubatan dan ilmu hikmah. adalah Imam Fakhruddin Ar-Razi , apabila berjalan beliau , di iringi oleh lebih dari tidak ratus murid yang sentiasa bersedia mengambil ilmu dari beliau dalam bidang Tafsir, Fiqh, Kalam, Kedokteran, Usul Fiqh, dan lainnya. Apabila beliau duduk untuk memberikan pengajian, beliau di kelilingi oleh kelompok murid-murid beliau yang paling tua seperti Zainuddin Al-Kassyi, Al-Qutb Al-Masri, Shihabuddin Al-Naisaburi, kemudian di kelilingi oleh murid-murid beliau yang sederhana sedikit martabat mereka nisbah ilmu dan kefahaman, dan apabila di tanyai satu soalan maka di jawab oleh murid muridnya, kalau soalan itu adalah soalan yang sukar, maka di jawab oleh murid-muridnya yang tertua, maka jika soalan itu terlalu sukar maka beliau sendiri yang akan menjawabnya. Imam Fakhruddin Ar-Razi punya kedudukan yang tinggi di sisi ulama Usul Fiqh, sehingga apalila mereka mengambil pandangan beliau mereka berkata; “berkata Imam atau disisi Imam” apabila mereka berkata disisi Imam atau berkata Imam tanpa menyebut siapa namanya selepasnya maka yang dimaksudkan ialah Imam Fakhruddin Ar-Razi .
 

Kitab-kitab karya Imam Fakhruddin Ar-Razi
Kitab karya Imam Fakhruddin Ar-Razi  terbagi kepada tiga bagian, yaitu berbahasa Arab yang di siapkan sepenuhnya oleh beliau, berbahasa arab yang disempurnakan oleh orang sesudah beliau, dan karyanya beliau yang ditulis dalam bahasa Persia,

Adapun karyanya beliau dalam bahasa arab yang di siapkan beliau ialah :
1. Kitab Tafsir Al-Kabir, inilah Kitab Imam Fakhruddin ar-Razi yang paling terkenal, kitab ini disempurnakan cetakannya syarikat percetakan Mesir, yang di cetak sebanyak 32 juzz.
2. Kitab Tafsir Al-Fatihah dan menerangkan bahawa padanya terdapat seribu masalah.
3. Kitab Tafsir As-Shaghir (dengan judul asrar Al-Tanzil wa Anwar Ta’wil)
4. Kitab Nihayah Al-‘Ukul 5. Kitab Al-Mahshul fi Ilmi Usul Fiqh
6. Kitab Al-Mabahasul Masyriqiyah
7. Kitab Lubab Al-Isyarat
8. Kitab Al-Matholib Al-‘Aliyah fi Hikmah
9. Kitab Al-Mu’alim fi Ushul Fiqh
10. Kitab Al-Mu’alim fi Ushul Ad-Din
11. Kitab Al-Tanbihul Isyarah fi Ushul
12. Kitab Al-Arbain fi Ushul Ad-Din
13. Kitab Siraj Al-Qulub
14. Kitab Zubdatul Afkar wa Umdatul Nizhar
15. Kitab Sharh Al-Isyarat
16. Kitab Manakib Al-Imam Asy-Syafi’i
17. Kitab Tafsir Asma’ Al-Husna
18. Kitab Ta’sis Al-Taqdis
19. Kitab Al-Thariqah Fi Al-Jidal
20. Kitab Risalah fi Al-Soal
21. Kitab Muntakhib Tankalusya
22. Kitab Mabahas Al-wujub wa Adam
23. Kitab Mabahas Al-Jidl
24. Kitab An-Nabdhi
25. Kitab Al-‘Ala iyyah fi Khilaf
26. Kitab Lawami ul Bayyinat fi Syarh Asma’ Al-Allah was-Sifat
27. Kitab Fadhail As-Shahabat Ar-Rasyidin 28. Kitab Qhada’i wal Qadri
28. Kitab Risalah Fi Huduth
29. Kitab Kitab Al-Lathai tu Al-Ghayaiyyah
30. Kitab Syahu ‘Uyunul Hikmah
31. Kitab Syifa u Al-‘Uyyi minal Khilaf
32. Kitab Al-Qhalqi wal Bi’si
33. Kitab Al-Akhlak
34. Kitab Ar-Risalah As-Shohibiyyah
35. Kitab Ar-Risalah Al-Majdiyah
36. Kitab Al-‘Usmatul Ambiya’
37. Kitab Mashadirat Iqliidis
38. Kitab fi Al-Handisah
39. Kitab Nafsatu Masdur
40. Kitab Ar-Risalah fi Zimmi Ad-Dunya
41. Kitab Al-Ikhtiyarat Al-‘Alaiyyah, fi ta’siraati As-Samawiyyah
42. Kitab Al-Ihkam Al-Ahkam
43. Kitab Ar-Riyadhah Al-Mauniqah
44. Kitab Ar-Risalah An-Nafsi
45. Al-Mahsul fi Ilmi Al-Kalam
46. Kitab At-Thoriqatul fi Akhlak
47. Al-Mahsul fi Al-Fiqhi
48. Kitab Al-Milal wa Al-Nihal
49. Kitab Al-Ayatul Bayyinat
50. Kitab Ar-Risalah fi At-Tanbih ‘ala ba’dhi Al-asrarir Mauaadi ah fi ba’dhi Suwar Al-Qur’an Al-Karim
51. Kitab Risalah Al-Jawahir Al-Fardi
52. Kitab fi Ar-Ramli
53. Kitab Masail At-Thibbi
54. Kitab Az-Zubdat fi Ilmi Al-Kalam
55. Kitab Al-Firasat
56. Kitab Al-Mulkhish fi Falsafah
57. Kitab Al-Mabahis Al-Imadiyyah fi Al-Muthalib Al-Ma adiyyah
58. Kitab Al-Khamsin fi Usuliddin
59. Kitab Risalah fi An-Nubuwat
60. Kitab Nihayah Al-Iijaz fi dirayatil ‘Ijaz
61. Kitabul Uyun Al-Masail An-Najjariyah
62. Kitab Al-Bayan wa Al-Burhan fi Raddi ala Ahli Al-Zaigh Wat Tughyan fi Ilmi Kalam
63. Kitab Tahsilul Haq
64. Kitab Al-Muakhizatil ‘ala An-Nuhah
65. Kitab Tahzib Ad-Dalail wal Uyun Al-Masail fi Ilmi al-Kalam
66. Kitab Irsyad An-Nazhoir ila Lathoif Al-Asrar fi Ilmi Al-Kalam

Adapun karya beliau dalam bahasa arab yang belum sempat disiapkan beliau, beliau meninggal :
1. Kitab Syarh Saqth Al-Zundi
2. Kitab Kulliyat Al-Qanun
3. Kitab Syarh Wajiz Al-Ghazali
4. Kitab fi Ibthal Al-Qiyas
5. Kitab Syarh Nahji Al-Balaghah
6. Kitab Al-Jami’ Al-Kabir fi Thibb
7. Kitab Syarh Al-Mufashol lil Zamakhsyari
8. Kitab At-Tasyrih Minal Ra’si ila Al-Halqi

Bagi Imam Fakhruddin Ar-Razi beberapa kitab yang di tulis beliau dalam bahasa Persia seperti :
1. Risalah Al-Kamaliah
2. wa Tahjin Ta’jiz Al-Falasafah
3. Kitab Al-Barahin Al-Bahaiyyah.
Gelar-gelar  Imam Fakhruddin Ar-Razi
1. Syeikh Al-Islam :Guru Besar dalam pengajian Islam
2. Imam Al-Mutakallimin : Panutan ulama ilmu Kalam
3. Fakhr Al-Islam : Kemegahan agama Islam
4. Fakhr Al-Muslimin : Kemegahan orang Islam
5. Hujjatullah fi ‘Alamin : Tanda-tanda kebesaran Allah dimuka bumi
6. Tajul Al-Muhaqqiqin : Mahkota bagi orang punya keyakinan
7. Al-Imam Al-Mutasoddar : Panutan dan tempat rujukan
8. Al-‘Allamah : Orang yang sangat Alim
9. Al-Imam : Panutan manusia banyak
10. Ibnul Khatib Ar-Ray : Anak kepada Khatib Ar-Ray

Akhir Hayatnya
meninggal dunia Fakhruddin Ar-Razi pada 606 Hijrah di Herat, sebagaimana yang disebut oleh As-Subki.
Beberapa riwayat mengatakan, kematian Fakhruddin ar-Razi terjadi lantaran minumannya diracun. Di Herat, kota tempatnya mengembuskan napas terakhir, dia mengajar di madrasah yang khusus dibangun Sultan Ghiyath untuknya
 

 

Sumber: Dari Berbagai Sumber

 

Info lengkap tentang biografi ulama, silakan buka di https://wiki.laduni.id/Main_Page