Biografi Imam Ibnu Katsir

 
Biografi Imam Ibnu Katsir
Sumber Gambar: Ilustrasi (foto istimewa)

Daftar Isi Profil Imam Ibnu Katsir

 1. Kelahiran
 2. Wafat
 3. Pendidikan
 4. Guru-Guru
 5. Murid-Murid
 6. Pujian Para Ulama Kepada Ibnu Katsir
 7. Karya-Karya
 8. Chart Silsilah Sanad
 9. Referensi

1. Kelahiran

Ibnu Katsir bernama lengkap Ismail bin Umar bin Katsir bin Dhau’i bin Katsir bin Dhau’i bin Dar’i bin al-Qurasyi asy-Syafi’i al-Bushrawi ad-Dimasyqi. Ia digelari dengan ‘Imaduddin (penopang agama). Nama kunyahnya adalah Abul Fida’. Ia lebih dikenal dengan nama Ibnu Katsir, nisbat kepada sang kakek. Dalam fikih, Ibnu Katsir berpegang dengan madzhab Syafi’i. Namun begitu, ia tidak fanatik dengan madzhabnya tersebut.

Ibnu Katsir dilahirkan di Damaskus, Syam. Tepatnya di daerah Majdal yang terletak sebelah timur Bushra pada tahun 701 H (1301 M). Ayahnya dikenal sebagai khatib di Majdal. Dalam usia 2 tahun Ibnu Katsir telah menjadi yatim. Ayahnya meninggal pada tahun 703 H. Sepeninggal sang ayah tercinta, Ibnu Katsir diasuh oleh kakak kandungnya, Kamaluddin ‘Abdul Wahab. Tahun 707 H, dengan didampingi sang kakak, ia pindah ke Damaskus. Ketika itu ia berusia 6 tahun.

2. Wafat

Al-Hafizh Ibnu Hajar al-’Asqalani berkata, “Beliau hilang penglihatan di akhir hayatnya dan wafat di Damaskus, Syam pada tahun 77 4 H/ 1373 M. Semoga Allah mencurahkan rahmat seluas-luasnya kepada beliau dan menempatkan beliau di Surga-Nya yang luas.

3. Pendidikan

Beliau mulai menuntut ilmu kepada saudara kandung beliau Abdul Wahhab bin Umar bin Katsir sejak usia dini. Pada tahun 711 H beliau telah hafal al-Qur'an da-lam usia 10 tahun. Sesudah itu beliau banyak mengha-fal matan-matan, berbagai bidang ilmu agama dan ba-hasa Arab.

Beliau memiliki perhatian yang besar terhadap ilmu hadits terutama dalam mencari riwayat, menelaah, il-al dan rijal.

Demikian juga, beliau memiliki perhatian yang  besar terhadap ilmu fiqih, tafsir dan qira'ah.

Beliau selalu gigih dalam menuntut ilmu sehingga me-njadi masyhur nama beliau hingga keluar negeri Sya-m. Banyak ulama yang memberi ijazah-ijazah sanad kepada beliau dari Baghdad, Kairo, dan kota-kota lain-nya. Demikian juga banyak para ulama dan penuntut ilmu dari seluruh penjuru negeri datang kepada beli-au untuk mereguk ilmu darinya.

Beliau terus tekun menulis karya-karya ilmiah dalam fiqih dan ushulnya, hadits dan ushulnya, tafsi, dan ta-rikh hingga beliau kehilangan pengelihatannya, keti-ka beliau sedang menulis kitab Jami'ul Masanid wa Su-nan yang belum sempat beliau selesaikan karena data-ng ajal beliau pada tahun 774 H.

4. Guru-Guru

 1. Ibnu Asakir
 2. Abdul Wahhab bin Umar bin Katsir (Saudara Kandung)
 3. Syaikh Burhanuddin Ibrahim bin Abdirrahman al-Fazari yang terkenal dengan nama Ibnul Farkah (wafat 729 H), Di Damsyik Syria, beliau belajar dengan Isa bin al-Muth’im
 4. Ahmad bin Abi Thalib, terkenal dengan nama Ibnu Syahnah (walat 730H)
 5. Ibnul Hajjar yang (wafat 730 H), Baha-uddin al-Qasim bin Muzhaffar Ibnu Asakir, ahli hadis negeri Syam yang wafat pada tahun 723 H
 6. Ibnu asy-Syirazi
 7. Ishaq bin Yahya al-Amidi Afifuddin –ulama Zhahiriyah (wafat 725 H)
 8. Muhammad lbnu Zar rad, menyertai Syaikh Jamaluddin Yusuf bin az-Zaki al’Mizzi (wafat 742H), beliau mendapat banyak faedah dan menimba ilmu darinya dan akhirnya beliau menikahi puterinya
 9. Syaikhul Islam Taqiyyuddin Ahmad bin Abdil Halim bin Abdis Salam bin Taimiyyah (wafat 728 H), Sebagaimana beliau menimba ilmu dari Syaikh al-Hafizh, seorang ahli tarikh (sejarah)
 10. Syamsuddin Muhammad bin Ahmad bin ‘Utsman bin Qayimaz adz-Dzahabi (wafat pada tahun 748 H), Dan ulama Mesir yang memberi beliau ijazah adalah Abu Musa al-Qarafi, Abul Fath ad-Dabbusi, Ali bin Umar as-Sawani

5. Murid-Murid

Di antara Murid-murid beliau adalah:

 1. al-Imam Syihab-uddin Abul Abbas Ahmad bin Alauddin Hajji ad-Dima-syqi
 2. al-Hafizh Zainuddin al-Iraqi
 3. al-Hafizh Waliyyud-din Abu Zur'ah bin al-Hafidz al-Iraqi
 4. al-Hafizh Syams-uddin Abul Khair Muhammad bin Muhammad al-Jaza-ri asy-Syafi'i, dan masih banyak lagi selain mereka.

6. Pujian Para Ulama Kepada Ibnu Katsir

1. Al-Hafizh al-Kabir Abul Hajjaj Yusuf bin az-Zaki Abdurrahman bin Yusuf al-Mizzi.

Ibnu Katsir memfokuskan diri untuk mempelajari ilmu hadits kepada al-Mizzi. Al-Mizzi adalah guru yang paling berpengaruh dalam kehidupan Ibnu Katsir. Disamping sebagai guru, al-Mizzi juga sebagai mertua Ibnu Katsir, karena beliau mempersunting putri al-Mizzi yang bernama Ammatu Rahim Zainab.

2. Syaikhul Islam Ahmad bin Abdil Halim bin Abil Qasim bin Taimiyah al-Harrani.

Ibnu Katsir juga menimba ilmu sekian lamanya dengan mempelajari banyak ilmu kepada Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah pun banyak memberikan pengaruh dalam kehidupan Ibnu Katsir. Ibnu Katsir menyebutkan tentang biografi Ibnu Taimiyah dalam kitab al Bidayah wa an Nihayah, “Antara aku dan beliau terjalin kecintaan dan persahabatan dari kecil.”

Saking dekatnya persahabatan dengan Ibnu Taimiyah, Ibnu Katsir pun ikut mendapatkan cobaan sebagaimana yang dialami oleh Ibnu Taimiyah. Dari sini ada sebuah pelajaran berharga bagi kita semua bahwa perbedaan madzhab bukanlah sebagai alasan untuk bersikap fanatik. Sebab, sikap fanatik akan menghalangi seseorang dalam belajar atau mengajarkan ilmu satu sama lain. Ibnu Katsir adalah seorang tokoh ulama syafi’iyyah (madzhab syafi’i) dan Ibnu Taimiyah adalah tokoh ulama hanabilah (madzhab hanbali).

3. Al-Hafizh al-Kabir Syamsuddin Abu ‘Abdillah Muhammad bin ‘Utsman adz-Dzahabi.

Beliau adalah salah seorang tokoh ulama yang sangat mumpuni dalam ilmu sejarah dan ilmu hadits. Ibnu Katsir menyebutkan tentang biografi adz-Dzahabi dalam kitab al Bidayah wa an Nihayah, “Beliau adalah tokoh penutup para ulama ahli hadits dan para penghafal hadits.”

7. Karya-Karya

Berikut ini adalah bagian karya- karya Ibnu Katsir yaitu:

 1. Tafsir al-Qur'anul Azhim
 2. Bidayah wa Nihayah
 3. Fushul fi Ikhtshari Sirati Rasul
 4. Maulidur Rasul صلى الله عليه وسلَّم
 5. Ikhtishar Ulumul Hadits
 6. at-Takmil fi Ma'rifati Tsiqat wa Dhu'afa' wal Majahil
 7. Jami'ul Masanid wa Sunan al-Hadi li Aqwami Sunan
 8. Ittihaful Mathalib bi Ma'rifati Ahadits Mukhtashar Ibnul Hajib
 9. Irsyadul Faqih ila Ma'rifati Adillati Tanbih
 10. al-Ijtihad fi Thalabil Jihad
 11. Syarh Shahih Bukhari
 12. Kitabul Ahkam
 13. Syarh Qith'atu Tanbih lil Imam Abi Ishaq asy-Syair- azi
 14. Musnad Syaikhain Abu Bakr wa Umar
 15. Musnad Umar bima Ruwiya anhu minal Hadits wal Aatsar
 16. Kitabul Muqaddimat
 17. Mukhtashar Kitab al Madkhal lil Baihaqi
 18. Thabaqah Syafi'iyyah wa Manaqib asy-Syafi'i

8. Chart Silsilah Sanad

Berikut ini chart silsilah sanad guru Imam Ibnu Katsir dapat dilihat DI SINI.

9. Referensi

Dikumpulkan dari berbagai sumber


Artikel ini sebelumnya diedit tanggal 21 Desember 2020, dan terakhir diedit tanggal 29 Agustus 2022.

 

Lokasi Terkait Beliau

  Belum ada lokasi untuk sekarang

List Lokasi Lainnya