Teologi Al-Juwaini: Perilaku Manusia dan Tuhan sebagai Wujudnya

 
Teologi Al-Juwaini: Perilaku Manusia dan Tuhan sebagai Wujudnya

LADUNI.ID, Surabaya - Perkembangan teologi keislaman terbilang sangat pesat, banyak bermunculan tokoh-tokoh teolog muslim yang berlomba mengasa keilmuannya dengan mengembangkan pola berpikir kritis dan rasional. Salah satu dari mereka yakni Al Juwaini atau juga di kenal dengan sebutan Imam Al Haramain. Beliau adalah seorang figur ulama besar yang ahli dalam segi keislaman. Nama panjangnya adalah ‘Abd Al -Malik bin ‘Abd Allah bin Yusuf bin Muhammad bin ‘Abd Allah bin Hayyuwiyah Al-Juwaini Al-Nisaburi Imam Al-Haramain Abu Al-Ma ’ali. Ada perbedaan pendapat pada tempat dan tanggal kelahirannya, namun kebanyakan memilih  lahir  di Khurasan pada 18 Muharram 419 H - Wafat 478 H  (Tsuroya t.thn.).

Ringkas kisah kehidupannya, Al-Juwaini dibesarkan dari lingkungan keluarga dengan bernuansa islami. Ayahnya adalah seorang ulama muslim pada masanya dan ibundanya seorang khadam sholehah dan berhati lembut di beli oleh ayahnya dengan uang yang halal. Yang bertempat tinggal di Juwain, berlokasi di Bustam berdekatan dengan Jajaram dan Baihaq. Suatu ketika Ayah Al Juwaini meninggal Dunia pada tahun 438H. Al Juwaini di pasrah mengajar untuk menggantikan Ayahnya di majelis tersebut. Kurang lebih berumur 20 tahunan. Walaupun sudah  menjadi guru ia haus akan wawasan pengetahuan. Meskipun, sempat berhenti dikarenakan ingin terus belajar dan mendalami ilmu lainya seperti; ilmu fiqih, teologi, ilmu hadist, ilmu al-qur’an, ilmu kalam, filsafat, tasawuf dan masih banyak  lagi. 

Kadar intelektual Al Juwaini terkadang membahas permasalahan teologis yang meresap hingga mendasar, sehingga menimbulkan permasalahan dari berbagai pihak tertentu. Seperti; kegunaan akal pikiran manusia, Tuhan Sebagai wujudnya dan lain-lain. Beliau tenar menganut ajaran sunni. Namun secara spesifik dari anggapan-anggapan yang di lontarkan kebanyakan  paham ajaran   ahlusunnah wal jamaah atau bermazhab asy’ariyah. Tetapi ada beberapa ulama berpendapat paham ajaran mu’tazilah. Yang menonjol dalam pembahasan perilaku manusia dengan paham aliran jabariyah dan qadariyah, sebab inilah menjadi perdebatan para jauhari dalam teologisnya.

Pemikiran Imam Al Juwaini terkenal sangat memikat akademikus muslim untuk di bahas lebih jauh yang ada kaitannya dengan pembahasan  teologi yang lebih mengarah ke akal dalam memutuskan suatu permasalahan. Meskipun, pemikiran Al-Juwaini meletakkan akal sepadan dengan naql  tetapi pandangannya sebagai fungsi akal sekedar untuk menjelaskan naql  tidak sepadan dengan-Nya.  Masih menimbulkan beberapa pertanyaan. Apakah benar beliau buah pikir dari asy’ariyah, ataukah ajaran mu’tazilah dan ajaran lainnya. Dari sini kita akan telusuri dan sebab apa yang masih menjadi perdebatan di kalangan akademikus muslim mengenai pembahasan tersebut.

Pertama, mengenai masalah antropomorfisme. Kerap sekali  dipermasalahkan yang mana suatu kepribadian Tuhan di cangkut pautkan dengan wujud  kepribadian manusia. Padahal jauh sangat berbeda.  Pendapat Imam Al Juwaini memiliki pendirian bahwasanya Tuhan sebagai wujudnya. Seperti; sebuah “Kekuasaan” Tuhan di ibaratkan Yad-Nya. Penglihatannya di ibaratkan Ain-Nya. Dan rupa Tuhan di ibaratkan Wajh-Nya. Serta yakin di hari akhir kelak  memandang Tuhan adalah sebuah keajaiban yang melebihi nikmat dari segala wujudnya. Dari segi perbedaannya dengan aliran asy’ariyah  (Nunu 2016).

Kedua, mengenai masalah perilaku manusia. Pendapat Imam Al-Juwaini ia berkeyakinan bahwa dasar perilaku manusia mempunyai kebebasan untuk berkiblat pada daya yang diperoleh dari Tuhan kepada-Nya suatu kekuasaan bertindak semau-Nya. Serta kembali pada hakikat manusia sendiri  tidak bisa apa-apa, menurut perintah atas apa yang Tuhan kehendaki. Mungkin, dari sebab ini Imam Al Juwaini menjadi diperdebatkan pada paham menganut ajaran mu’tazilah, (Ahmad, 1965).

Gelar Al-Juwaini sangat banyak sekali. Tidak heran jika seorang ulama guru besar berpengetahuan yang tinggi namun juga berbobot unggul kerap dijuluki Abul Ma ‘ali, serta sepanjang hidupnya mengajar keilmuan di dua tanah suci yakni Mekkah dan Madinah kurang lebih sekitar 4 tahun dari sinilah asal muasal di juluki Imam Al-Haramain (Ri'an 2015). Beliau juga ulama yang disenangi banyak orang terutama bagi umat Islam sendiri yang mencetak kader ulama terkenal bermazhab asy’ariyah seperti; Imam Al-Ghazali (Muhammad 2002). Karena itu ia bergelar Fakhrul Islam. Mengenai permasalahan tentang Tuhan atau teologi Al-Juwaini juga pandai beradu argumen ia juga bergelar dengan julukan al-Ma’ali   dan lain-lain.

Kiprah beliau pada masa hidupnya, sebagai orang yang menghormati waktu, hampir setiap waktu baginya sangatlah berharga. Sheikh Abdul Ghafir Al-farisi, seorang ulama terkenal dan juga santri yang taat kepada beliau berbicara; “Imam Al-Juwaini sosok tokoh panutan sekaligus pemimpinnya para pemimpin yang sangat hebat diakui oleh dunia” (Husein, 2020). Bahkan terkadang lupa untuk makan kecuali dipaksa makan, tidur jika tidak mengantuk ia tidak akan beranjak tidur. Dan ia tidak gengsi untuk belajar ilmu kepada siapapun. Baik orang lebih muda dari padanya. Nikmat baginya adalah belajar, murojaah, menelaah, dan mengaji. Sungguh luar biasa sosok Al Juwaini yang patut kita teladani. Wallahualam Bissawab.(*)

***

Penulis: Elida Choirun Nisa’
Editor: Muhammad Mihrob