Biografi Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud

 
Biografi Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud
Sumber Gambar: Ilustrasi (Foto ist)

Laduni.ID, Jakarta - Abu Abdullah Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud al-Hadzali adalah seorang ulama, ahli fiqih, dan ahli hadits dari golongan tabi'in, yang termasuk dalam Tujuh Fuqaha Madinah, beliau adalah salah seorang guru dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz.

Contents

Riwayat Hidup

Keluarga

Saudara kandung beliau bernama ‘Aun bin ‘Abdillah adalah juga seorang Muhaddits. Kakek mereka berdua yang bernama ‘Utbah bin Mas’ud adalah saudara kandung seorang shahabat yang mulia yaitu ‘Abdullah bin Mas’ud radhiyallahu ‘anhu.

Wafat

Beliau wafat pada tahun 98H atau 716M.

Baca Juga:  Biografi Sulaiman bin Yasar Al-Hilali Al-Madani

Pendidikan

Beliau meriwayatkan hadits dari:

 1. ayahnya sendiri
 2. Aisyah
 3. Abu Hurairah
 4. Fathimah binti Qais
 5. Abu Waqid Al-Laitsi
 6. Abdullah bin Umar
 7. Zaid bin Khalid Al-Juhani
 8. Abdullah bin ‘Abbas

Beliau belajar kepada:

 1. Ibnu Abbas
 2. Abdullah bin ‘Umar
 3. Rabi'ah Ar-Ra'yi
 4. Abu Said Al-Khudri
 5. An-Nu’man bin Basyir
 6. Maimunah
 7. Ummu Salamah
 8. Ummu Qais bintu Mihshan
 9. Ibnu Umar
 10. Abu Hurairah
 11. Abu Waqid al-Laitsi
 12. Zaid bin Khalid
 13. Nu’man bin Basyir
 14. Aisyah
 15. Fatimah binti Qais

Penerus

Periwayat hadits dari beliau antara lain:

 1. Az-Zuhri
 2. Abu Zinad
 3. Irak bin Malik
 4. Shalih bin Kaisan

Sedangkan para muhadditsun yang belajar kepada beliau:

 1. Al Aswad bin Yazid Ibnu Qois An Nakho'i
 2. Masruq bin Ajda Alhamadani
 3. Al Qamah bin Qalis An Nakho'i
 4. Suraih Alharits bin Harits Alkindi
 5. Aun bin ‘Abdillah
 6. Ibnu Syihab Az-Zuhri
 7. Dhamrah bin Sa’id Al-Mazini
 8. Irak bin Malik
 9. Musa bin Abi ‘Aisyah
 10. Abu Zinad
 11. Shalih bin Kaisan
 12. Khusaif Al-Jazari
 13. Sa’d bin Ibrahim
 14. Salim Abu An-Nadhr
 15. Thalhah bin Yahya bin Thalhah
 16. Abdul Majid bin Suhail
 17. Abu Bakar bin Abi Al-Jahm Al ‘Adawi

Baca Juga:   Biografi Said bin Musayab

Teladan

Hafalan yang Kuat

Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah bin Mas’ud merupakan salah satu dari tujuh orang ulama ahli fiqh dari kalangan tabi’in (fuqaha assab’ah), para ulama sepakat bahwa ia orang yang tsiqah, kuat hapalannya hingga Ibnu Abbas menghormatinya sebagai orang yang tinggi ilmunya dalam bidang hadist dan fiqh. ‘Ubaidullah juga pernah berkata: “Tidaklah aku mendengar satu haditspun sesuai kehendak Allah untuk aku hafal kecuali aku langsung menghafalnya dan memahaminya.”

Ahli Ilmu

Tentang keilmuannya, Az-Zuhry berkata, ”Saya tidak duduk dengan seorang alim melainkan saya merasakan bahwa saya mengetahui ilmunya, selain dari Ubaidullah yang setiap saya datang kepadanya, saya memperoleh ilmu yang baru”. Ibnu Sa’ad berkata.” Ubaidullah ,adalah seorang yang alim dan tsiqah, ahli dalam bidang fiqh dan banyak hadistnya”.

Baca Juga:   Biografi Qosim bin Muhammad bin Abi Bakar

Guru Utama Khalifah

Beliau juga salah seorang guru utama Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Karena tinggi kedudukannya dan banyak ilmunya maka ia dipilih menjadi guru untuk Umar bin Abdul Aziz.

Salah satu peran ‘Ubaidullah yang sangat menonjol dalam dunia pendidikan adalah beliau merupakan pengajar sekaligus pembimbing Amirul Mu’minin ‘Umar bin ‘Abdil ‘Aziz rahimahullah, yang dengan karunia Allah, beliau adalah sosok pemimpin yang peri hidupnya dikenal dalam sejarah Islam merupakan cerminan dari peri hidup empat Al-Khulafa’ Ar-Rasyidin. Begitu kuatnya pengaruh dari pendidikan ‘Ubaidullah ini, sampai-sampai ‘Khalifah yang kelima’ ini pernah mengatakan: “Jika ‘Ubaidullah masih hidup, maka tidaklah aku mengembalikan suatu permasalahan kecuali kepada pendapatnya.”

Ulama Alim Terpercaya

Al-Waqidi berkata: “Beliau adalah seorang yang terpercaya, seorang ‘alim, faqih, banyak meriwayatkan hadits, dan pandai dalam bidang sya’ir. (Walaupun) beliau telah kehilangan penglihatannya.”

Ahmad bin ‘Abdillah Al-‘Ijli berkata: “Beliau adalah seorang yang buta, (walau demikian) beliau adalah salah seorang fuqaha’ kota Madinah, tabi’i yang terpercaya, seorang yang shalih, memiliki banyak ilmu, dan beliau adalah pengajar ‘Umar bin ‘Abdil ‘Aziz.”

Abu Zur’ah Ar-Razi berkata: “Beliau adalah seorang imam (pemimpin dalam agama), amanah, dan terpercaya.”

Ibnu Syihab Az-Zuhri berkata: “Beliau merupakan salah satu dari lautan ilmu.”

Al-Hafizh Ibnu ‘Abdil Barr berkata: “Beliau adalah seorang dari kalangan Al-Fuqaha’ As-Sab’ah yang menjadi rujukan dalam fatwa, beliau adalah seorang ‘alim yang memiliki keutamaan dan beliau diutamakan dalam bidang fiqh, seorang yang bertaqwa, ahli syair, senantiasa berbuat kebajikan. Dan tidaklah ada seorangpun setelah para shahabat sampai hari ini (zaman Ibnu ‘Abdil Barr) -sepengetahuanku- seorang ahli fiqh yang lebih ahli dalam bidang syair daripada beliau dan tidak pula ada seorang penyair yang lebih faqih daripada beliau.”

Abu Ja’far Ath-Thabari berkata: “Beliau adalah seorang yang didahulukan dalam keilmuan dan pengetahuan tentang halal dan haram. Di samping beliau juga seorang penyair yang sangat bagus.”

Baca Juga:  Biografi Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab

Sumber:

 1. Grafis Sanad Keilmuan Nahdlatul Ulama
 2. Al-Bidayah Wan Nihayah
 3. Siyar A’lamin Nubala’
 4. Tahdzibut Tahdzib
 5. The Rightly-Guided Caliph & Great Reviver: Umar bin 'Abd al-'Aziz

Chart Silsilah Sanad

Berikut ini chart silsilah sanad guru Abdullah bin Abdullah bin Mas'ud dapat dilihat DI SINIdan chart sillsilah sanad murid beliau dapat dilihat DI SINI.


Artikel ini sebelumnya diedit tanggal 13 April 2021, dan terakhir diedit tanggal 07 September 2022.

 

Lokasi Terkait Beliau

  Belum ada lokasi untuk sekarang

List Lokasi Lainnya