Biografi Hammad bin Abi Sulaiman

 
Biografi Hammad bin Abi Sulaiman
Sumber Gambar: Ilustrasi (foto istimewa)

Laduni.ID Jakarta – Nama lengkap Hammad bin Abi Sulaiman al-Kufi. Asal keturunan beliau adalah dari Asbahan (nama sebuah bandar di Khurasan). Ayah beliau adalah wala’ (di bawah penguasaan) al-‘asy’ariyyin (nisbah kepada kerabat Abu Musa al-Asy’ari). Ini kerana ayah beliau masuk Islam di tangan Abu Musa Al-Asy’ari. Justeru, ayah beliau juga digelar ‘Maula Al-Asy’ariyyin’ sepertimana yang disebut adz-Dzahabi di atas yang berarti bertuankan al-Asy’ariyyin. Ketika ayah beliau menetap di Daumah Jandal (dikatakan sebuah tempat di Madinah Hisn di Syiria-Syam berhampiran gunung Toyyi’), Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan menghantar Abu Musa al-Asy’ari ke tempat tersebut untuk menyampaikan Islam. Maka, Islamlah beliau di situ

Baca Juga:   Biografi Ibnu Syihab Azzuhri

Contents

Riwayat Hidup

Tidak disebutkan oleh mana-mana sumber berkenaan tarikh yang tepat kelahiran beliau, akan tetapi disebutkan bahawa beliau adalah di kalangan Shigar Tabiin(Tabi’in peringkat rendah) kerana hanya sempat bertemu dengan seorang sahabat sahaja iaitu Anas bin Malik r.a., tetapi tidak banyak meriwayatkan hadis dari Sayyidina Anas. Oleh kerana beliau wafat pada tahun 120 hijrah, atau dalam sumber yang lain, 119 hijrah dalam keadaan separuh umur(30 hingga 50an). Maka sumber-sumber berpendapat bahawa melalui maklumat-maklumat di atas, dianggarkan beliau lahir sekitar 1/3 akhir kurun pertama hijrah.

Baca Juga:    Biografi Imam Malik bin Anas

Wafat

Wafat pada tahun 120 H.

Keturunan

Ismail bin Hammad

Pendidikan dan Sanan Keilmuan

Hammad bin Abi Sulaiman belajar kepada banyak ulama, di antaranya:

 1. Aamir bin Syurahbil
 2. Said bin Musayab
 3. Syekh Hasan Al Bashri
 4. Ibrahim bin Yazid An Nakho'i
 5. Sayyidina Anas bin Malik r.a.
 6. Abi Wail
 7. Zaid ibn Wahab

Akan tetapi beliau paling lama berguru dengan Imam Ibrahim An-Nakha’i, mengambil ilmu fiqh darinya, bahkan beliaulah yang paling hebat dan faqih di antara murid-murid Ibrahim An-nakha’i yang lain. Hinggakan Ibrahim An-Nakha’i sendiri mewasiatkan murid-muridnya yang lain untuk melazimi Hammad mengambil ilmu, kata beliau, “Pergilah kamu kepada Hammad, kerana dia telah menanyakanku semua yang telah ditanya orang.” Ini menunjukkan agungnya Hammad di sisi gurunya. Dan apabila Ibrahim diberitahu bahawa Hammad telah berfatwa, beliau berkata, “Apakah yang menghalangnya?

Sedangkan dia telah bertanya kepadaku masalah-masalah yang kalian semua tidak pernah tanya walau 1/10(dari soalan-soalan Hammad).” Ketika wafatnya Ibrahim An-Nakha’i, para pelajar Ibrahim berpendapat bahawa orang yang menggantikan beliau adalah Imam A’mash(nama beliau Sulaiman ibn Mihran, tabi’in, antara murid Ibrahim Nakha'ie), lalu mereka mendatangi A’mash dan bertanya tentang halal dan haram, akan tetapi beliau tidak dapat menjawabnya, maka mereka bertanya pula tentang fara’idh(ilmu mirath/pembahagian harta) dan beliau dapat menjawabnya.

Kemudian mereka mendatangi Hammad, lalu mereka bertanya tentang fara’idh, beliau tidak dapat menjawabnya, lalu mereka bertanya pula tentang halal dan haram, dan didapati beliau pakar dalam halal dan haram. Maka mereka mengambil ilmu Fara’idh dari Imam Al-A’mash, manakala ilmu halal dan haram(hukum-hakam) mereka mengambilnya dari Imam Hammad.

Imam Hammad adalah orang yang paling pakar fiqh di kalangan murid-murid Ibrahim An-Nakha’i hinggakan Imam Az-Zahabi di dalam Siyar A’lam Nubala’(5/236) menyebut: “Orang yang paling faqih di Kufah adalah Sayyidina Ali dan Ibnu Mas’ud, dan murid kedua-dua mereka yang paling faqih adalah ‘Alqamah, dan murid Alqamah yang paling faqih adalah Ibrahim An-Nakha’i, dan murid Ibrahim yang paling faqih adalah Hammad ibn Abi Sulaiman, dan murid Hammad yang paling faqih adalah Abu Hanifah, dan murid Abu Hanifah yang paling faqih adalah Abu Yusuf, dan muridnya yang paling faqih adalah Muhammad bin Hasan As-Syaibani, dan murid Muhammad yang paling faqih adalah Muhammad ibn Idris As-Syafi’i rahimahumullah ta’ala.” Berkata Imam Sufyan Ibn ‘Uyainah pula, “Mu’ammar/Ma’mar pernah berkata, “Aku tidak pernah lihat ada orang dari mereka yang lebih faqih daripada Az-Zuhri, Hammad ibn Abi Sulaiman, dan Qatadah””

Baca Juga:   Biografi Ibnu Syihab Azzuhri

Penerus

Murid-muridnya:

 1. Imam Abu Hanifah
 2. Ismail bin Hammad
 3. Al-Hukm bin ‘Utaibah
 4. Al-A’masy
 5. Yazid bin Abi Unaisah
 6. Mughirah
 7. Hisyam ad-Dastawa’i
 8. Muhammad bin Abaan al-Ju’fi
 9. Hamzah az-Zayyat
 10. Mis’ar bin Kidam
 11. Sufyan ats-Tsauri
 12. Syu’bah bin al-Hajjaj
 13. Hammad bin Salamah
 14. Abu Bakar an-Nahsyali

Teladan

Ma'mar berkata: "Tidaklah aku melihat orang yang lebih faqih daripada Az-Zuhri, Hammad dan Qotadah". Baqiyah berkata: "Hammad adalah orang yang jujur". Ibnu Mu'ayyan berkata: "Hammad adalah orang yang tsiqoh". Abu Hatim berkata: "Hammad adalah orang yang jujur, dia benar dalam ilmu fiqihnya".
Dalam bertutur kata beliau sangat berhati-hati sekali, meskipun beliau dituduh sebagai seorang murji'ah, beliau tidak mencela orang yang menuduhnya.

Ma'mar berkata: "suatu saat kami datang kepada Abu Ishaq lalu beliau berkata: 'dari mana kalian?' Kami menjawab: 'dari rumah Hammad'. Kemudian beliau berkata: 'apa yang dikatakan saudara kalian yang murjiah itu?'. Kemudian kami berkunjung kerumah Hammad beliau juga bertanya: 'dari mana kalian?' kami menjawab 'dari rumah Abu Ishaq'. Maka beliau menasihati kami: 'tetaplah kalian bermulazamah dengan guru kita itu, karena dia mengkhawatirkan kalian'".

Inilah sikap yang ditunjukkan oleh beliau. Ketika beliau dituduh murjiah beliau tidak mencela orang yang mencelanya, bahkan beliau berpesan agar tetap bermulazamah kepada Abu Ishaq. Beliau termasuk orang yang paling faqih pada zamannya. Dikatakan bahwa paling faqihnya ahli Kufah adalah Ali dan Ibnu Mas'ud, paling faqihnya sahabat mereka adalah Alqomah, paling faqihnya sahabat  Alqomah adalah Ibrohim, paling faqihnya sahabat Ibrohim adalah Hammad bin Abi Sulaiman, paling faqihnya sahabat  Hammad adalah Abu Hanifah, paling faqihnya sahabat  Abu Hanifah  adalah Abu Yusuf, paling faqihnya orang pada masa itu adalah Muhammad, dan paling faqihnya sahabat Muhammad pada waktu itu adalah Abu 'Abdillah 'Asy-Syafi'i.
Hammad bin zaid pernah dinasihati oleh Hammad bin sulaiman," barangsiapa yang memberatkan orang lain maka ia akan merasakan  berat"
 

Sumber

 • Kitab Siyar A’lâm an-Nubalâ’ Juz 2 karya Imam Syamsuddin Muhammad bin Ahmad bin Utsman adz-Dzahabi, hlm. 1558-1559.

Chart Silsilah Sanad

Berikut ini chart silsilah sanad guru Hammad bin Abi Sulaiman dapat dilihat DI SINIdan chart silsilah sanad murid beliau dapat dilihat DI SINI.


Artikel ini sebelumnya diedit tanggal 22 April 2021, dan terakhir diedit tanggal 07 September 2022.

 

Lokasi Terkait Beliau

  Belum ada lokasi untuk sekarang

List Lokasi Lainnya