Biografi Ibnul Qoshi

 
Biografi Ibnul Qoshi
Sumber Gambar: Foto istimewa

LADUNI.ID Jakarta – Nama lengkap Abu al-‘Abbas Ahmad bin Abi Ahmad ath-Thabari asy-Syafi’i. Sering dikenal dengan nama Ibnul Qoshi. Dia merupakan seorang tokoh utama mazhab Syafi’i pada zamannya yang termasuk dalam kategori Ashab al-Wujuh.

Baca Juga:   Imam Abu Ibrahim Ismail bin Yahya Al Muzani

Contents

Riwayat Hidup

Wafat

Wafat di Tartus pada tahun 335 H.

Baca Juga: Abu Daud

Pendidikan dan Sanad Keilmuan

Ibnul Qoshi belajar kepada:

 1. Imam Abu Ibrahim Ismail bin Yahya Al Muzani
 2. Hasan bin Muhammad Azza'farani
 3. Abu 'Abbas bin Muhammad Ad Duri
 4. Muhammad bin Abdul Malik Ad Daqiqi
 5. Ali Ibnu Asykab
 6. Ar Ramadi
 7. Abu Daud
 8. Al Hafidh Ad Darimi
 9. Ibnu Abid Dunya
 10. Abu Abdillah Al Marwazi
 11. Imam Abu Ja'far At-Tirmidzi
 12. Imam an-Nasa’i
 13. Junaid Al Baghdadi

Abu al-‘Abbas Ibnu Suraij. Dia juga meriwayatkan dari Abu Khalifah al-Jamhi.

Penerus

Banyak penduduk Thabaristan yang berguru kepadanya.

Baca Juga:     Imam an-Nasa’i

Perkataan Ulama tentang Ibnu Mundzir

Syaikh Abu Ishaq berkata, “Ibnul Qoshi termasuk pemimpin dan pemuka agama kami. Dia menulis banyak kitab.”

Karya

 1. Kitab al-Miftah
 2. Kitab Adab al-Qadhi
 3. Kitab al-Mawaqit
 4. Nushrah al-Qawlain li al-Imam al-Syafi’i
 5. Kitab at-Talkhish

Kitab at-Talkhish cukup terkenal di kalangan umat Islam. Kitab ini memuatkan beberapa permasalahan fiqh yang merangkumi hampir keseluruhan perbahasan fiqh yang biasa dibincangkan dalam karya-karya fiqh. Kitab ini dimulai dengan “Kitab al-Thaharah” dan berakhir dengan “Kitab ‘Itq Ummahat al-Awlad”. Bahkan kitab tersebut telah diuraikan oleh banyak ulama. Berikut ini adalah kitab uraian (syarh) kitab at-Talkhish: Syarh al-Talkhish, karya Abu Abdullah al-Khatan, Muhammad bin al-Hasan bin Ibrahim al-Istirabazi al-Jurjani (311-386H / 996M).

Syarh Talkhish Ibn al-Qash, karya al-Imam Abu Bakr Abdullah bin Ahmad bin Abdullah al-Marwazi al-Khurasani (327-417H), yang terkenal dengan gelaran al-Qaffal al-Shaghir atau al-Qaffal al-Marwazi. Syarh al-Talkhish, karya Abu Ali Husain bin Syu’aib bin Muhammad al-Sinji (406H).

Sumber:

 1. Grafis Sanad Keilmuan Nahdlatul Ulama
 2. Kitab Siyar A’lâm an-Nubalâ’ Juz 15 karya Imam Syamsuddin Muhammad bin Ahmad bin Utsman adz-Dzahabi, hlm. 371-372. 
 3. Kitab al-Musu’ah al-Fiqhiyyah Juz 3, hlm. 349.
 4. https://abusyahmin.blogspot.com/2016/04/talkhish-li-ibn-al-qash.html
 

Lokasi Terkait Beliau

  Belum ada lokasi untuk sekarang

List Lokasi Lainnya