Biografi Imam Fakhruddin ar-Razi

 
Biografi Imam Fakhruddin ar-Razi

Daftar Isi Profil Imam Fakhruddin ar-Razi

 1. Kelahiran
 2. Wafat
 3. Pendidikan
 4. Keistimewaan
 5. Guru Guru
 6. Penerus
 7. Teladan
 8. Sekilas Pemikiran Fakhruddin Ar-Razi
 9. Gelar-Gelar
 10. Karya-Karya

Kelahiran

Syaikh Muhammad bin Umar bin bin Al-Hasan At-Tamimy Al-Bakry Al-Qurasyi At-Tibristani Ar-Razi Asy-Syafi’i Al-Asy’ari atau yang kerap disapa dengan panggilan Imam Fakhruddin ar-Razi lahir pada 25 Ramadhan 543 H di kota Ray (Tehran, ibu kota Iran sekarang ini).

Wafat

Imam Fakhruddin Ar-Razi wafat pada 606 Hijrah di Herat, sebagaimana yang disebut oleh As-Subki.

Beberapa riwayat mengatakan, kematian Fakhruddin ar-Razi terjadi lantaran minumannya diracun. Di Herat, kota tempatnya mengembuskan napas terakhir, dia mengajar di madrasah yang khusus dibangun Sultan Ghiyath untuknya

Pendidikan

Imam Fakhruddin ar-Razi belajar ilmu dari ayahnya sampai ayahnya meninggal dunia, kemudian beliau belajar dengan sebagian ulama di kota ar-Ray, beliau belajar ilmu Hikmat, Kalam dan Fiqh dengan Majdidin Al-Jaili seorang yang amat terkenal pada zamannya, mengutip ilmu dengan Majdi–Din mengambil masa yang sangat lama sehingga tiada terdapat pada zamannya yang lebih hebat dari beliau, dan adalah majlis ilmunya sangat hebat, sosok beliau sangatlah dimuliakan orang ramai sehingga pemerintah sangat memuliakan beliau.

Berkata Ibnu Khalkan (yaitu murid Imam Fakhruddin ar-Razi), bahwa Imam Fakhruddin ar-Razi menulis dalam karangannya yang bernama Tahsil Al-Haq, belajar dengan tekun ilmu Usul (Usul disini bermaksud Ushuluddin yaitu ilmu Tauhid /Kalam) dengan ayahnya Dhiya Al-Qur’an-Din Umar, dan ayahnya belajar dari Abi Al-Qasim Sulaiman Bin Nasir Al-Ansari dan beliau belajar dari Imam Al-Haramain Abi Ma’ali Al-Juwaini, dan beliau belajar dengan Al-Ustaz Abi Ishaq Al-Isfiraiyaini dan beliau belajar dengan Al-Syeikh Abi Al-Husain Al-Baahili dan beliau belajar dengan Syeikh As-Sunnah wal Jamaah Abi Al-Hasan Ali bin Ismail Al-Asy’ari (Imam abu Hasan Asy’ari) dan Imam abu Hasan Asy’ari belajar ilmu dengan ayah tirinya Ali Al-Jubba’i Al-Mu’tazili (seorang Imam pada Madhab Mu’tazilah) pada permulaannya kemudian beliau kembali kepada monolong madzhab Ahli Sunnah wal Jamaah, setelah peristiwa perdebatan beliau dengan Sheikh Al-Jubbai.

Adapun dalam memperdalami ilmu Madhab (Fiqh) pula, beliau belajar dari ayahnya, dan ayahnya belajar dari Abi Muhamad Al-Husain bin Mas’ud Al-Farra’ Al-Baghawi, AL-Farra’ pula belajar dari Al-Qhadi Hussin Al-Marwazi, dan Al-Qhadi Hussin pula belajar dari Al-Qaffal Al-Marwazi, manakala al-Qaffal belajar dari Abi Yazid Al-Marwazi, yang mana dia belajar dari Ali Abi ‘Abbas bin Rabah, Abi ‘Abbas pula belajar dari Abi Al-Qasim Al-Anmaathi, dan beliau belajar dari Abi Ibrahim Al-Muzani, yang mana Al-Muzani belajar dari Al-Imam Asy-Syafi’i R.A.

Dikatakan bahwa Imam Fakhruddin ar-Razi menghapal kesemua karangan Imam al-Haramain dalam Ilmu Kalam, kemudian beliau menuju ke negeri Khawazim, pada masa ini beliau telah mahir dalam pelbagai disiplin ilmu, lantaran beliau di sini, telah berlaku peristiwa pertukaran Madhab dan pegangan Ilmu Kalam di kalangan penduduk.

kemudian beliau berpindah ke negeri berdekatan , disini berlaku lagi peristiwa yang sama semasa beliau di Khawazim, kemudian beliau kembali ke negeri asal beliau Ar-Ray, dan adalah di Ar-Ray pada masa ini seorang dokter perubatan yang mempunyai kehidupan yang mewah, beliau mempunyai dua orang anak perempuan, manakala Imam Fakhruddin ar-Razi mempunyai dua orang anak laki-laki, apabila si dokter sakit dan yakin bahwa beliau akan mati lantaran sakitnya itu beliau menikahkan kedua orang anak beliau itu dengan dua anak Imam Fakhruddin ar-Razi kemudian Imam Fakhruddin ar-Razi menjadi pengurus kesemua harta benda tersebut.

Guru Guru 

 1. Al Baghawi
 2. Dziya'uddin Umar (Ayah)
 3. Majdidin Al-Jaili
 4. Ahmad bin Zarinkum al-Kamal al-Simnani
 5. Kamaluddin as-Samawi

Penerus Beliau

 1. Ibnu Khalkan
 2. Zainuddin Al-Kassyi
 3. Al-Qutb Al-Masri
 4. Hihabuddin Al-Naisaburi

Keistimewaan

Imam Fakhruddin ar-Razi adalah sosok ulama yang ahli dalam bidang ilmu fiqh, ilmu-ilmu bahasa dan sastra, ilmu mantik (logika), dan ilmu madhab-madhab Kalam (aliran pemikiran dan Akidah), termasuk seorang yang pakar di zamannya pada ilmu perubatan dan ilmu hikmah. adalah Imam Fakhruddin Ar-Razi, apabila berjalan beliau, di iringi oleh lebih dari tidak ratus murid yang sentiasa bersedia mengambil ilmu dari beliau dalam bidang Tafsir, Fiqh, Kalam, Kedokteran, Usul Fiqh, dan lainnya.

Apabila beliau duduk untuk memberikan pengajian, beliau di kelilingi oleh kelompok murid-murid beliau yang paling tua seperti Zainuddin Al-Kassyi, Al-Qutb Al-Masri, Shihabuddin Al-Naisaburi, kemudian di kelilingi oleh murid-murid beliau yang sederhana sedikit martabat mereka nisbah ilmu dan kefahaman, dan apabila di tanyai satu soalan maka di jawab oleh murid muridnya, kalau soalan itu adalah soalan yang sukar, maka di jawab oleh murid-muridnya yang tertua, maka jika soalan itu terlalu sukar maka beliau sendiri yang akan menjawabnya.

Imam Fakhruddin Ar-Razi punya kedudukan yang tinggi di sisi ulama Usul Fiqh, sehingga apalila mereka mengambil pandangan beliau mereka berkata; “berkata Imam atau disisi Imam” apabila mereka berkata disisi Imam atau berkata Imam tanpa menyebut siapa namanya selepasnya maka yang dimaksudkan ialah Imam Fakhruddin Ar-Razi.

Teladan

Fakhruddin ar-Razi merupakan ulama yang produktif dan telah melahirkan banyak karya dalam berbagai disiplin ilmu, terutama ilmu tafsir. Karya-karyanya turut serta memperkaya khazanah pengetahuan Islam. Oleh karena itu, dia pantas disebut sebagai ulama yang memiliki kontribusi besar bagi umat Islam. Dia berhasil mempersembahkan apa yang belum sempat dipersembahkan oleh banyak ulama lainnya. Karya-karyanya merupakan warisan luhur literatur Islam yang mengisi ruang kosong yang belum diisi oleh ulama lainnya, atau dengan kata lain melengkapi kesempurnaan khazanah keilmuan Islam.

Dalam berkarya, Fakhruddin ar-Razi mengabdikan dirinya untuk beribadah kepada Allah swt. Atas ketulusannya itu, dia menjelma ulama produktif dengan pengetahuan yang luas, memiliki pemahaman mendalam terkait ilmu agama, dan mampu memaparkannya secara jelas dalam bentuk tulisan. Karya-karya Fakhruddin ar-Razi adalah warisan berharga sekaligus menara ilmu yang bisa dijadikan sebagai acuan dan pedoman. Ibarat mercusuar, karya-karyanya menyinari kegelapan dengan cahaya ilmu.

Sekilas Pemikiran Fakhruddin Ar-Razi

Kalimat La Ilaha Illallah Menurut Fakhruddin Ar-Razi

Fakhruddin ar-Razi mengatakan dalam kitab Ajaib al-Quran:

Para ulama bahasa (nahwu) sepakat bahwa kata “إِلَّا” dalam kalimat “لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ” memiliki makna “غَيْرُ” (selain). Dengan demikian asumsinya menjadi, “لَا إِلٰهَ غَيْرُ اللهِ” (Tidak ada tuhan selain Allah). Hal itu seperti perkataan seorang penyair, وَكُلُّ أَخٍ مُفَارِقُهُ أَخُوْهُ ** لَعَمْرُ أَبِيْكَ إِلَّا الْفَرْقَدَانِ

“Setiap orang akan ditinggalkan oleh saudaranya selain al-Farqadan,”

Seperti halnya firman Allah swt., لَوْ كَانَ فِيْهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللهُ لَفَسَدَتَا.

“Seandainya pada keduanya (di langit dan di bumi) ada tuhan-tuhan selain Allah, tentu keduanya telah binasa.”(QS. al-Anbiya` [21]: 22) Maksud ayat tersebut adalah “لَوْ كَانَ فِيْهِمَا آلِهَةٌ غَيْرُ اللهِ لَفَسَدَتَا” (Seandainya pada keduanya (di langit dan di bumi) ada tuhan-tuhan selain Allah, tentu keduanya telah binasa).

Kami memiliki argumen kuat dalam memaknai kata “إِلَّا” dengan makna “غَيْرُ” (selain) . Jika kita mengartikan kata “إِلَّا” sebagai pengecualian (istitsna`), maka kalimat “La ilaha illallah” tidak murni sebagai kalimat tauhid. Alasannya, jika diartikan sebagai pengecualian, kalimat tersebut menjadi “لَا آلهِةَ يُثْتَثْنَى عَنْهُمْ اللهُ” (Tiada tuhan-tuhan―terkecuali dari mereka―Allah), artinya tuhan-tuhan itu dinegasikan lalu menjadikan Allah swt. sebagai pengecualian atau dikecualikan dari penegasian itu. Padahal sebenarnya memang tidak ada tuhan-tuhan lain yang menyebabkan Allah swt. dikecualikan dari mereka. Menurut orang yang berpegangan pada dalil khithab, kalimat tersebut justru telah menetapkan adanya tuhan-tuhan lain, dan ini termasuk kekafiran. Dengan demikian, terbukti jika kata “إِلَّا” diartikan sebagai pengecualian (istitsna`), maka kalimat “La ilaha illallah” bukan kalimat tauhid yang murni. Semua ulama telah sepakat bahwa kalimat “لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ” berisi tauhid murni. Oleh karena itu kata “إِلَّا” harus diartikan dengan makna “غَيْرُ” (selain), sehingga makna kalimat tersebut adalah adalah “لَا إِلٰهَ غَيْرُ اللهِ” (Tidak ada tuhan selain Allah).

Gelar-Gelar

 1. Syeikh Al-Islam :Guru Besar dalam pengajian Islam
 2. Imam Al-Mutakallimin : Panutan ulama ilmu Kalam
 3. Fakhr Al-Islam : Kemegahan agama Islam
 4. Fakhr Al-Muslimin : Kemegahan orang Islam
 5. Hujjatullah fi ‘Alamin : Tanda-tanda kebesaran Allah dimuka bumi
 6. Tajul Al-Muhaqqiqin : Mahkota bagi orang punya keyakinan
 7. Al-Imam Al-Mutasoddar : Panutan dan tempat rujukan
 8. Al-‘Allamah : Orang yang sangat Alim
 9. Al-Imam : Panutan manusia banyak
 10. Ibnul Khatib Ar-Ray : Anak kepada Khatib Ar-Ray

Karya-Karya

Kitab karya Imam Fakhruddin Ar-Razi terbagi kepada tiga bagian, yaitu berbahasa Arab yang di siapkan sepenuhnya oleh beliau, berbahasa arab yang disempurnakan oleh orang sesudah beliau, dan karyanya beliau yang ditulis dalam bahasa Persia,

Adapun karyanya beliau dalam bahasa arab yang di siapkan beliau ialah :

 1. Kitab Tafsir Al-Kabir, inilah Kitab Imam Fakhruddin ar-Razi yang paling terkenal, kitab ini disempurnakan cetakannya syarikat percetakan Mesir, yang di cetak sebanyak 32 juzz.
 2. Kitab Tafsir Al-Fatihah dan menerangkan bahawa padanya terdapat seribu masalah.
 3. Kitab Tafsir As-Shaghir (dengan judul asrar Al-Tanzil wa Anwar Ta’wil)
 4. Kitab Nihayah Al-‘Ukul 5. Kitab Al-Mahshul fi Ilmi Usul Fiqh
 5. Kitab Al-Mabahasul Masyriqiyah
 6. Kitab Lubab Al-Isyarat
 7. Kitab Al-Matholib Al-‘Aliyah fi Hikmah
 8. Kitab Al-Mu’alim fi Ushul Fiqh
 9. Kitab Al-Mu’alim fi Ushul Ad-Din
 10. Kitab Al-Tanbihul Isyarah fi Ushul
 11. Kitab Al-Arbain fi Ushul Ad-Din
 12. Kitab Siraj Al-Qulub
 13. Kitab Zubdatul Afkar wa Umdatul Nizhar
 14. Kitab Sharh Al-Isyarat
 15. Kitab Manakib Al-Imam Asy-Syafi’i
 16. Kitab Tafsir Asma’ Al-Husna
 17. Kitab Ta’sis Al-Taqdis
 18. Kitab Al-Thariqah Fi Al-Jidal
 19. Kitab Risalah fi Al-Soal
 20. Kitab Muntakhib Tankalusya
 21. Kitab Mabahas Al-wujub wa Adam
 22. Kitab Mabahas Al-Jidl
 23. Kitab An-Nabdhi
 24. Kitab Al-‘Ala iyyah fi Khilaf
 25. Kitab Lawami ul Bayyinat fi Syarh Asma’ Al-Allah was-Sifat
 26. Kitab Fadhail As-Shahabat Ar-Rasyidin 28. Kitab Qhada’i wal Qadri
 27. Kitab Risalah Fi Huduth
 28. Kitab Kitab Al-Lathai tu Al-Ghayaiyyah
 29. Kitab Syahu ‘Uyunul Hikmah
 30. Kitab Syifa u Al-‘Uyyi minal Khilaf
 31. Kitab Al-Qhalqi wal Bi’si
 32. Kitab Al-Akhlak
 33. Kitab Ar-Risalah As-Shohibiyyah
 34. Kitab Ar-Risalah Al-Majdiyah
 35. Kitab Al-‘Usmatul Ambiya’
 36. Kitab Mashadirat Iqliidis
 37. Kitab fi Al-Handisah
 38. Kitab Nafsatu Masdur
 39. Kitab Ar-Risalah fi Zimmi Ad-Dunya
 40. Kitab Al-Ikhtiyarat Al-‘Alaiyyah, fi ta’siraati As-Samawiyyah
 41. Kitab Al-Ihkam Al-Ahkam
 42. Kitab Ar-Riyadhah Al-Mauniqah
 43. Kitab Ar-Risalah An-Nafsi
 44. Al-Mahsul fi Ilmi Al-Kalam
 45. Kitab At-Thoriqatul fi Akhlak
 46. Al-Mahsul fi Al-Fiqhi
 47. Kitab Al-Milal wa Al-Nihal
 48. Kitab Al-Ayatul Bayyinat
 49. Kitab Ar-Risalah fi At-Tanbih ‘ala ba’dhi Al-asrarir Mauaadi ah fi ba’dhi Suwar Al-Qur’an Al-Karim
 50. Kitab Risalah Al-Jawahir Al-Fardi
 51. Kitab fi Ar-Ramli
 52. Kitab Masail At-Thibbi
 53. Kitab Az-Zubdat fi Ilmi Al-Kalam
 54. Kitab Al-Firasat
 55. Kitab Al-Mulkhish fi Falsafah
 56. Kitab Al-Mabahis Al-Imadiyyah fi Al-Muthalib Al-Ma adiyyah
 57. Kitab Al-Khamsin fi Usuliddin
 58. Kitab Risalah fi An-Nubuwat
 59. Kitab Nihayah Al-Iijaz fi dirayatil ‘Ijaz
 60. Kitabul Uyun Al-Masail An-Najjariyah
 61. Kitab Al-Bayan wa Al-Burhan fi Raddi ala Ahli Al-Zaigh Wat Tughyan fi Ilmi Kalam
 62. Kitab Tahsilul Haq
 63. Kitab Al-Muakhizatil ‘ala An-Nuhah
 64. Kitab Tahzib Ad-Dalail wal Uyun Al-Masail fi Ilmi al-Kalam
 65. Kitab Irsyad An-Nazhoir ila Lathoif Al-Asrar fi Ilmi Al-Kalam

Adapun karya beliau dalam bahasa arab yang belum sempat disiapkan beliau, beliau meninggal :

 1. Kitab Syarh Saqth Al-Zundi
 2. Kitab Kulliyat Al-Qanun
 3. Kitab Syarh Wajiz Al-Ghazali
 4. Kitab fi Ibthal Al-Qiyas
 5. Kitab Syarh Nahji Al-Balaghah
 6. Kitab Al-Jami’ Al-Kabir fi Thibb
 7. Kitab Syarh Al-Mufashol lil Zamakhsyari
 8. Kitab At-Tasyrih Minal Ra’si ila Al-Halqi

Bagi Imam Fakhruddin Ar-Razi beberapa kitab yang di tulis beliau dalam bahasa Persia seperti :

 1. Risalah Al-Kamaliah
 2. wa Tahjin Ta’jiz Al-Falasafah
 3. Kitab Al-Barahin Al-Bahaiyyah.
 

Lokasi Terkait Beliau

  Belum ada lokasi untuk sekarang

List Lokasi Lainnya