Biografi KH. Rizqi Dzulqornain al-Batawi., M.A

 
Biografi KH. Rizqi Dzulqornain al-Batawi., M.A
Sumber Gambar: foto istimewa

Daftar Isi Profil KH. Rizqi Dzulqornain al-Batawi., M.A

 1. Kelahiran
 2. Keluarga
 3. Pendidikan
 4. Guru-Guru
 5. Mendirikan Madrasah
 6. Mendapatkan Banyak Ijazah
 7. Karya-Karya
 8. Chart Silsilah Sanad

 

Kelahiran

KH. Rizqi Dzulqornain al-Batawi., M.A lahirkan pada 11 Safar 1403 H atau bertepatan pada 26 November 1982 M di Jakarta. Beliau merupakan putra kedua dari pasangan H. Asmat dan HJ. Kholilah.

Keluarga

KH. Rizqi Dzulqornain al-Batawi., M.A melepas masa lajangnya dengan menikahi Hj. Raihanatul Quddus Saifuddin Amsir pada tahun 2008. Buah dari pernikahannya, beliau dikarunia seorang putri yang diberi nama Munyatun Nufus.

Pendidikan

Sejak kecil KH. Rizqi Dzulqornain al-Batawi., M.A memulai pendidikannya dengan belajar membaca al-Qur’an di bawah bimbingan para guru di majelis-majelis ilmu setempat. Pada tahun 1989, beliau melanjutkan pendidikannya dengan belajar di Madrasah ʻUmdatur Rasikhien, dan menyelesaikannya pada tahun 1995.

Setelah selesai belajar di madrasah, beliau melanjutkan pendidikannya dengan belajar di Madrasah Tsanawiyah ʻUmdatur Rasikhien, beliau menyelesa pada 1998. Dan kembali melanjutkan pendidikannya dengan belajar SMUN 36 Jakarta dan selesai pada tahun 2001.

Pada tahun 2007 beliau menyelesaikan pendidikan studi S1 di UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta prodi Tafsir Hadis dengan skripsi “Nusyûz kajian surat al-Nisâ ayat: 128 dalam tafsir al-Sirâj al-Munîr Fî al-ʻIânah ʻAlâ Maʻrifat Baʻd Maʻânî Kalâm Rabbinâ al-Hakîm al-Khabîr karya Syaikh Muhammad al-Syarbînî al-Khaṯîb”.

Pada tahun 2011-2012 mendapat beasiswa dari kementrian agama untuk mengikuti short course di Universitas Ibn Thufail, Kinetra, Maroko. Di Maroko ia berhasil merampungkan sebuah karya “Dzakîrat al-Muhtâj Fî Salawât ʻAlâ Sâhib al-Liwâ Wa al-Tâj”. Kitab tersebut telah dicetak dan diberikan sambutan oleh 23 ulama. Pada awal tahun 2012, beliau mengambil baiat thariqah Tijâniyah di kota Fez, Maroko.

Dua tahun kemudian atau tepatnya pada tahun 2014, beliau lulus dari Ma'had Ali al-Asyirah al-Qur'aniyyah pada prodi Tafsir dan pada pada tahun 2018 beliau lulus studi S2 nya pada program Magister Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada prodi Tafsir Hadis Konsentrasi Hadis dengan judul tesis “Kritik Hadis Ahmad al-Ghumârî Terhadap Hadis-Hadis Palsu Riwayat al-Qudâʻi Dalam Kitab al-Jâmi’ al-Saghîr (Telaah Kitab al-Mudâwî Li ‘Ilal al-Jami’ al-Saghîr Wa Syarhai al-Munâwî)”.

Guru-Guru

Sebelum berkutat dalam dunia akademisi, KH. Rizqi Dzulqornain al-Batawi., M.A menuntut ilmu kepada para ulama yang menjadi ʻumdah (rujukan) di Jakarta antara lain: KH. Muhammad Syafii Hadzami Mufti Betawi, Abuya KH. Saifuddin Amsir, KH. Maulana Kamal Yusuf, KH. Ahmad Syafiʻi Abdul Hamid, KH. Ahmad Hifzhillah Badruddin, Ustad H. Mursalim dan lain-lain.

 • Kepada Ustad H. Mursalim Junaidi, beliau belajar sejumlah kitab di antaranya: Matan al-Ajurrumiyyah, Mutammimah, Matan Bina Wal Asas, Qathrun Nada, Aqaidud Diniyah Juz 1, 2 & 3, Tijanud Durari, Minhatul Mughits Mushthalah al-Hadits, Mukhtarul al-Ahadits, al-Aqaidud Diniyah, Akhlaq Lil Banin juz 1-2, Khulashah Nuril Yaqin juz 1-2, Taisirul Khallaq, Tarikh Tasyri', Tafsir Jalalain dan lain-lain.
 • Dengan KH. Ahmad Hifzhillah Badruddin di ponpes al-Ihsan, beliau belajar beberapa kitab antara lain: Kafrawi,  Syarh Khalid Azhari Ala al-Ajurrumiyyah, Mutammimah, Tuhfatul Ikhwan Fi Ilmil Bayan, Awamil al-Jurjani, Qawidul I'lal, Matan Bina Wal Asas, Idhahul Mubham Syarh Sullam, Fathul Qarib, Kifayatul Akhyar, al-Adzkar Imam Nawawi, Riyadhus Shalihin, Nashaihul Ibad, an-Nashaihud Diniyyah Wal Washaya Imaniyah, Kifayatul Awam, Syarah Ummul Barahin, Ta'lim al-Mutaallim, Tafsir Jalalain dan lain-lain.
 • Bersama KH. Ahmad Syafii Abdul Hamid di ponpes al-Husiniyah, beliau mengikuti taqir kitab-kitab di antaranya: Mutammimah al-Ajurrumiyah, Tafsir Jalalain, Fathul Qarib, al-Madarik Fil Manthiq, Mishbahuz Zhalam Syarh Bulughul Maram, Sunan at-Tirmidzi dan lain-lain.
 • Dengan Abuya KH. Saifuddin Amsir, beliau mengikuti kajian beberapa kitab antara lain: Aqaidud Diniyah juz 3, Fathul Majid Syarh Durril Farid, Syarqawi al-Hudhudi, Syarh Ummil Barahin, Tujuh Faidah habib Utsman, Fathul Qarib, Kifayatul Akhyar, al-Yaqutun Nafis, Rahmatul Ummah Fi Ikhtilaf al-Aimmah, ar-Risalatul Qusairiyyah, Tanbihul Mughtarrin, Iljamul Awam An Ilm al-Kalam, al-Kasyf wa at-Tabyin Fi Ghurur al-Khalq Ajmain, al-Arbauna Haditsan An Arbaina Syaikhan, Tafsir Jalalain, Fathul Wahhab Syar Manhaj at-Thullab dan lain-lain.
 • Kepada KH. Maulana Kamal Yusuf, beliau belajar beberapa Kitab: Qathrun Nada, Hasyiyah as-Shabban jilid 3, Mughnil Labib, Uqudul Juman Fil Balaghah, Shalatul Muqarrabin, Idhahul Mubham Syarh Sullam, Mukhtaratul Ahadits, Targhib wat Tarhib, Sunan Abi Dawud, al-Iqna Syarh Abi Syuja', al-Muhaddzab, Mizan al-Kubra, al-Muwafaqat, Idhahul Maurud Syarh Maraqi as-Suud, Fawid al-Janiyyah, Manhaj Dzawi an-Nazhar Syarh Alfiyah Hadits, Tafsir al-Khazin dan lain-lain.
 • Dengan Muallim KH. Muhammad Syafii Hadzami, beliau mengikuti taqrir kitab antara lain: Fathul Muin, Tuhfah at-Thullab, Fathul Wahhab, al-Muhaddzab, Hasyiyah Shabban Jilid 1, Hasyiyah Abi Jamrah, al-Majalis as-Saniyyah Syarh al-Arbain Nawawiyah, I'jazul Qur'an al-Baqillani, as-Sirajul Wahhaj Syarh al-Minhaj, Tanbihul Mughtarrin, Tafsir al-Munir Syekh Nawawi al-Bantani dan lain-lain.

Adapun untuk kitab-kitab hadis, Ijazah Kitab al-Muwattha ia mendapat ijazah dari Syekh Muhammad Bin Haj Abidin al-Fihri al-Jazairi. Ijazah Kitab Shahih al-Bukhari dari Syekh Farid al-Baji. Ijazah Kitab Sunan at-Tirmidzi dari Syekh Kifayat al-Bukhari, Ijazah Kitab al-Jami' as-Shaghir dan kitab Targhib Wa at-Tarhib dari Syekh Muhammad Muthi' al-Hafizh ad-Dimasyqi, al-Arbain Nawawiyah dari Syekh Yahya Bin Abdurrazzaq al-Ghautsani, Syekh Muhammad Hahud al-Maghribi dan lain-lain.

Mendirikan Madrasah

Selain aktif berdakwah, KH. Rizqi Dzulqornain al-Batawi., M.A juga mendirikan Madrasah Diniyah  al-Mu’afah, madrasah tersebut telah diresmikan pada tanggal 6 Desember 2014 M/ 14 Shafar 1436 H oleh Sayyid ʻAbdul Karîm Baqqâsy al-Idrisi al-Maghribi al-Hasanî hafizhahullah. Adapun Majelis al-Muafah sudah eksis sejak tahun 1999.

Mendapatkan Banyak Ijazah

Di samping itu, KH. Rizqi Dzulqornain al-Batawi., M.A banyak mendapatkan ijazah ʻammah dari para ulama di antaraya :

 1. Syaikh Muhammad al-ʻArabî Bin Mahdî Ighîder al-Maghribî
 2. Sayyid Muhammad al-Râḏî Ghannûn al-Maghribî
 3. Sayyid ʻAbdurrahman Bin ʻAbdul Hay al-Kattânî al-Maghribî
 4. Sayyid ʻAbd al-Qâdir Bin Muhammad al-Makkî al-Kattânî
 5. Sayyid Shalahuddin al-Barkati as-Sudani
 6. Sayyid Ahmad Bin Abî Bakr al-Habsyî
 7. Sayyid Muhammad Bin Abî Bakr al-Habsyî
 8. Sayyid Sâlim Bin ʻAbdullah al-Syâṯirî
 9. Syaikh Rif’at Fauzi ʻAbd al-Muṯallib al-Misrî
 10. Syaikh Muhammad Muṯîʻ al-Hâfiz
 11. Syekh Yahya al-Ghautsani
 12. Syekh Muhammad Amin Abu Khubzah al-Maghribi
 13. Syekh Hasan Bin Husain Basindiwah
 14. Sayyid ʻAbdullah Bin ʻAbdul Qâdir al-Talîdî al-Maghribî
 15. Sayyid Zain Bin Ibrâhîm Bin Sumaiṯ
 16. Sayyid Qâsim Bin Ibrâhîm al-Bahr al-Husaini
 17. Syaikh Yûsuf Bin ʻAbdurrahman al-Marʻasyalî
 18. Syaikh ʻAbdurrahman Muhammad Sirâj
 19. Sayyid ʻAbdul Munʻin al-Ghumârî al-Maghribî
 20. Syekh Farid al-Baji at-Tunusi
 21. Syekh Mushthafa Bin Ahmad al-Qudaimi
 22. Dr. Abdul Halim Bin Muhammad al-Anis al-Halabi
 23. KH. Abdurrazzaq Bonang
 24. KH. Maimun Zubair Sarang
 25. Sayyid Mâjid Bin Hâmid al-Syîhawî
 26. Syaikh Ahmad Sâlim al-Qaṯʻânî
 27. Syaikh Muhammad Idrîs al-Sindî
 28. Syaikh Muhammad Bin Ahmad Huhûd al-Maghribî
 29. Sayyid ʻUmar Bin Muhammad Bin Sâlim Bin Hafîz
 30. Dr. Adnan Zuhar al-Maghribi

Karya-Karya

Di antara karya yang berhasil ia susun

 1. Kontribusi Syaikh Ibrahim Bin Abdullah al-Syinqîṯî Dalam Ilmu Hadis
 2. Risâlah Shalat Tarâwih
 3. Keutamaan Nishfu Sya’ban
 4. Panduan Shalat Janazah
 5. Pedoman Shalat Safar
 6. Ensiklopedia Shalawat
 7. Tuntunan Ziarah Auliya
 8. Penjelasan Aqidah al-Awam
 9. Terjemah ʻUmdah al-Sâlik Wa ʻUddah al-Nâsik
 10. Terjemah Qashidah al-Hamziyah
 11. Terjemah Nazham Munyat al-Murîd
 12. Keagungan Shalawat al-Fâtih
 13. Keutamaan Shalawat Jauharat al-Kamâl
 14. Mantiq al-Awânî Fi Amdâh al-Musṯafâ al-Adnâni Wa al-Quthb al-Tijâni
 15. Qashidah al-Sîniyah Syaikhul Islam Ibrahim al-Riyâhî
 16. Tartîb Ahâdîts Jawâhir al-Maʻânî Wa Bulûgh al-Amânî dan Ittihaf al-Amajid Bi Nafais al-Fawaid.

Ia juga mendapat kehormatan untuk memberikan taqriz (sambutan) kitab para ulama antara lain: Nasywah Râh al-Wasal Fi Shalat ʻAlâ Mazhar al-Fadl, ʻUqûd al-Jumân Fi al-Tawassul Bi Suwar al-Qur’an, Namâriq al-Hur Wa Bawâriq al-Nûr, al-Rubaiyyat Fi Madh Khair al-Bariyyât, Hadâiq al-Nadiyyah karya Sayyid ʻAbdul Karîm Baqqâsy al-Idrîsî dan Syarh Nazam al-Baiqûniyah karya Syaikh ʻAlî Fâdil al-Hammâdi.

Chart Silsilah Sanad

Berikut ini chart silsilah sanad guru KH. Rizqi Dzulqornain al-Batawi., M.A dapat dilihat DI SINI.


Artikel ini sebelumnya diedit tanggal 24 September 2020, dan terakhir diedit tanggal 05 September 2022.

 

Lokasi Terkait Beliau

  Belum ada lokasi untuk sekarang

List Lokasi Lainnya