Biografi Syekh Abdul Fatah Husein Rawa

 
Biografi Syekh Abdul Fatah Husein Rawa
Sumber Gambar: Syekh Abdul Fatah Husein Rawa (foto ist)

Daftar Isi Biografi Syekh Abdul Fatah Husein Rawa

1.         Riwayat Hidup
1.1       Lahir
1.2       Wafat

2.         Sanad Ilmu dan Pendidikan Beliau
2.1       Perjalanan Menuntut Ilmu
2.2       Guru Beliau

3.         Penerus Beliau
3.1       Murid-murid beliau

4.         Karya

5.         Referensi

6.         Chart Silsilah Sanad

Nama lengkap beliau adalah al-Musnid al-Faqih al-Mu`ammar Syeikh Abdul Fatah bin Husein bin Ismail bin Ali Toyyib Rawah al-Jawi al-Makki as-Syafi`i.

1.         Riwayat Hidup
1.1       Lahir

Beliau di lahirkan di Makkah al-Mukarromah pada tahun 1334 hijriyah, di besarkan oleh orang tuanya, dan menadapat didikkan dasar, membaca dan menulis di sebagahagian maktab yang berada di Makkah, kehidupan Syeikh Abdul Fatah tidak jauh beda dengan anak-anak sebayanya, pada masa itu anak-anak sibuk belajar menimba ilmu agama.

1.2      Wafat

Beliau Syekh Abdul Fatah meninggal dunia pada tahun 1424 hijriyah, dan kemudian di makamkan di perkuburan al-Ma`la Makkah al-Mukarromah.

2.        Sanad Ilmu dan Pendidikan Beliau
2.1      Perjalanan Menuntut Ilmu

Setelah belajar membaca dan menulis dari maktab beliau melanjutkan pelajarannya di madrasah " al-Mas`a " yang lebih terkenal ketika itu dengan sekolah "al-Khayyayh", kemudian beliau melanjutkan lagi pengajiannya di Madrasah al-Falaah dan Madrasah as-Solatiyyah.

Di samping itu Syeikh Abdul Fattah juga sibuk mengikuti pengajian-pengajian tambahan di Masjidil Haram Makki, beliau belajar membaca al-Qur`an al-Karim kepada Syeikh Abdul Hamid al-Malibari, mempelajari ilmu sorof dari Syeikh Muhammad al-Arabi at-Tibbani, dan Syeikh Abu Bakar bin Ahmad al-Habsyi, mempelajari Hadis, fiqih Syafi`i dari Syeikh Sayyid Bakar bin Sayyid Salim al-Baar, belajar ilmu usul fiqih dan ilmu fara`idh dari Syeikh Ahmad Mansur al-Faqih, mempelajari fiqih Syafi`iyyah juga dari Syeikh Hasan Sa`id al-Yamani, membaca kitab Kifayatul Akhyar kepada Syeikh Sa`id al-Khalidi, membaca kitab Syarah Ibnu `Aqil, Syarah al-Maridini `Ala ar-Rahbiyyah ( ilmu Fara`idh-red ), kitab-kitab Sunan ( Sunan Abu Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa`i, Sunan Ibnu Majah - red ) dan kitab Labbu al-Usul Fi Ilmi al-Usul, membaca kitab al-Asybahu Wa an-Nazho`ir ( Qawa`id Fiqih karangan al-Hafiz as-Suyuti-red) kepada Syeikh Muhammad Ali bin Husein al-Maliki al-Makki.

Pada tahun 1357 hijriyah beliau di benarkan untuk mengajar di Masjid al-Haram Makki, kemudian pada tahun 1359 beliau di tetapkan menjadi tenaga pengajar di Madrasah al-Aytam, setelah itu beliau di pindahkan ke Mudiriyah al-Ma`aeif pada penghujung tahun 1359 hijriyahm kemudian di tetapkan sebagai mudir yang pertama sekali di Madrasah Khamis Masyith, dari sekolah ini banyak murid-muridnya yang telah keluar menjadi orang-orang besar menjabat kedudukkan tinggi di kerajaan Saudi Arabiyah, kemudian beliau telah di tetapkan sebagai guru dengan derajat pertama di al-Madrasah as-Saudiyyah di Jeddah, kemudian beliau di pindahkan ke Makkah pada tahun 1365 hijriyah dan di tetapkan sebagai guru di Madrasah al-Faisoliyyah, di antara tahun 1373 sampai dengan tahun1379 beliau diangkat menjadi pembantu Mudir MAdrasah ar-Rahmaniyyah, kemudian setelah itu beliau diangkat menjadi guru Tsanawiyyahdi Madrasah al-Aziziyyah at-Tsanawiyyah sampai pada akhirnya beliau pensiun pada tahun 1394 hijriyah, pada tahun 1395 hijriyah beliau telah diangkat pula menjadi seorang tenaga pengajar di Ma`had al-Masjid al-Haram.

2.2       Guru Beliu

Guru-guru Syekh Abdul Fatah Husein Rawa:

 1. Syeikh Ibrahim bin Musa al-Khuzami as-Sudani.
 2. Syeikh Ahmad Nadhirin al-Makki as-Syafi`i.
 3. Syeikh Ahmad MAnsur al-Faqih al-Makki.
 4. Syeikh Ishaq al-Azuz al-Makki.
 5. Syeikh As`ad al-Hadidi al-Makki
 6. Syeikh Ismail Usman Zain al-Yamani.
 7. Syeikh An`am al-Yamani.
 8. Syekh Abu Bakar bin Salim al-Baar as-Syafi`i.
 9. Syeikh Hamid Ka`ki al-Makki.
 10. Syekh HAsan bin Sa`id al-Yamani.
 11. Syeikh Hasan as-Sanari al-Makki.
 12. Syeikh Hasan bin Muhammad Masyath al-Maliki al-Makki.
 13. Syeikh Hamdi al-Makki.
 14. Syeikh Zubair bin Ahmad bin Ismail al-FulFilani.
 15. Syeikh Zakaria bin Abdullah Bila al-Makki.
 16. Syeikh Zaini Abdul Hadi Kutubi.
 17. Syeikh Sa`id bin Muhammad al-Khalidi al-Yamani.
 18. Syeikh Sulaiman bin Farj al-Ghazawi al-Makki.
 19. Syeikh Tohir bin Muhammad bin Husrin al-Habsyi.
 20. Syeikh Abdullah Khujah al-Makki.
 21. Syeikh Abdullah bin Sa`id al-Lahji.al-Yamani.
 22. Syeikh Abdullah bin Ali bin Muhammad al-Qashimi an-Najdi.
 23. Syeikh Abdullah bin Muhammad Shiddiq al-Ghumari.
 24. Syeikh Abdullah bin Muhammad Niyazi al-Bukhari.
 25. Syeikh Abdul Hamid al-Mibari.
 26. Syeikh Abdus Salam bin Umar Daghistani.
 27. Syeikh Abdul Fatah bin Muhammad Abu Ghuddah al-Halabi.
 28. Syeikh Abdul Wahab al-Asyi as-Syafi`i al-Makki.
 29. Syeikh Alawi bin Abbas al-Maliki.
 30. Syeikh Umar Hamdan al-Mahrisi.
 31. Syeikh Aidarus bin Salim al-Baar al-Yamani.
 32. Syeikh Isa bin Muhammad bin Hamid Rawas al-Makki.
 33. Syeikh Muhammad Amin bin Muhammad al-Kutubi.
 34. Syeikh Muhammad bin Sulaiman an-Nuri al-Makki.
 35. Syeikh Muhammad at-Toyyib bin Muhammad bin Ali al-Maraksyi al-Makki.
 36. Syeikh Muhammad al-Arabi bin at-Tubbani al-Jaza`iri al-Makki.
 37. Syeikh Muhammad Ali bin Husein al-Maliki al-Makki.
 38. Syeikh Muhammad Nur Saif bin Hilal al-Maliki al-Makki.
 39. Syeikh Muhammad Yasin bin Muhammad Isa al-Fadani.
 40. Syeikh Muhammad Yahya bin Muhammad Amaan as-Sindi al-Makki.
 41. Syeikh Abu Bakar bin Ahmad bin Husein al-Habsyi al-Makki     

3.         Penerus Beliau
3.1       Murid-murid Imam Al-Maturidi

 1. Syeikhuna Muhammad bin Abdullah Rasyid.
 2. Mujizuna Syeikh Yusuf bin Abdurrahman al-Mar`asyli al-Lubnani.
 3. Syeikhuna Mahmud Siraj al-Jawi al-Makki.
 4. Syeikhuna Ahmad `Asyur as-Syafi`i.
 5. Syeikhuna Ahmad Mukhtar Ramzi al-Masri.
 6. Syeikh Hamid bin Ahmad bin Akran al-Bukhari al-Madani.
 7. Syeikhuna Usamah Said al-Azhari al-Masri.
 8. Syeikhuna Khalid Abdul Karim at-Tukistani al-Makki.

4.         Karya

 1. Ithafu as-Shiddiq Bi Manaqibi as-Shiddiq Abi Bakar r.a.
 2. al-Itzan Fi Manaqib Utsman r.a.
 3. al-Ifshoh `An Masa`ili al-Idhah `Ala Mazhabi al-Arba`ah al-A`lam Wa Ghairihim.
 4. Tarikh Umara` al-Bilad al-Haram `Abira `Ushuri al-Islam.
 5. at-Ta`liqu al-Asna SYarah Manzhumati Asma`i Allahi al-Husna.
 6. ad-Durar al-Lu`lu`ah `Ala an-Nafhati al-Hsniyyah Syarah at-Tuhfatu as-Sanniyyah.
 7. ad-Du`a al-Maqbul al-Warid `An ar-Rasul s.a.w.
 8. Ziyadatu Ta`liq Ala Riyadhi as-Solihin.
 9. Su`al Wa Jawab Fi Ahwali al-Arba`iniyyah.
 10. Sayyid Waladi Adam.
 11. as-Sayyidah al-Kubra Khadijah Binti Khuwailid r.a.
 12. al-Kawakibu al-Aghar `Ala Qutufi ats-Tsamar Fi Muwafiqati Umar r.a Li al-Qur`an Wa at-Taurati Wa al-Atsar.
 13. al-MAjmu`atu ar-Rawiyah Syarah al-Manzhumati ar-Rahbiyyah.
 14. Mukhtasor Ithaf Ahli Islam Bi Khususiyati as-Shiyam.
 15. Mursyidul al-Hajj Wa al-Mu`tamir as-Sa`iri Ila A`mali al-Hajji Wa Umrati Wa az-Ziyarah.
 16. al-Masho`idu ar-Rawiyyah Ila ak-Asanidi Wa al-Kutubi Wa al- Mutuni al-Mardhiyah.
 17. Multaqa al-Ashfiya` Fi Manaqibi al-Imam Ali Wa as-Sibthaini Wa az-Zahra` r.a.c

5.         Referensi

 1. Aqdu al-Jauhar Fi Ulama`i ar-Rubu` al-Awwal Min al-Qarni al-Khamis `Asyar : 2 / 1943.
 2. al-Masho`idu ar-Rawiyyah Ila ak-Asanidi Wa al-Kutubi Wa al- Mutuni al-Mardhiyah.
 3. Mu`jam Syuyukh Syeikh Usamah Said al-Azhari.

6.        Chart Silsilah Sanad

Berikut ini chart silsilah sanad guru Syekh Abdul Fatah Husein Rawa dapat dilihat DI SINI.


Artikel ini sebelumnya diedit tanggal 26 April 2022, dan terakhir diedit tanggal 12 September 2022.

 

Lokasi Terkait Beliau

  Belum ada lokasi untuk sekarang

List Lokasi Lainnya