Biografi Syekh Umar ibn Hamdan Al-Mahrasi

 
Biografi Syekh Umar ibn Hamdan Al-Mahrasi
Sumber Gambar: Syekh Umar ibn Hamdan Al-Mahrasi (foto istimewa)

Daftar Isi Biografi Syekh Umar ibn Hamdan Al-Mahrasi

1.         Riwayat Hidup
1.1       Lahir
1.2       Wafat
1.3       Keluarga

2.         Sanad Ilmu dan Pendidikan Beliau
2.1       Perjalanan Menuntut Ilmu
2.2       Guru Beliau

3.         Penerus
3.1       Murid-murid Beliau

4.         Ulama-ulama yang seangkatan

5.         Karya Beliau

6.         Referensi

7.         Chart Silsilah Sanad

Beliau adalah Abu Hafs Umar ibn Hamdan ibn Umar ibn Hamdan al-Mahrasi At-Tunisi Al-Maghribi al-Madani Al-Maki rahimahullahu.

1.         Riwayat Hidup
1.1       Lahir

Syaikh Umar Hamdan, atau lengkapnya Syaikh Umar bin Hamdan bin Umar bin Hamdan bin Ahmad Al-Mahrasi lahir di Jirbah, Tunisia, pada tahun 1292H / 1875 M.

Jika melihat tahun kelahirannya, beliau seangkatan dengan Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, Habib Alwi bin Thohir Al-Haddad, Hadhratusy Syaikh KH. Hasyim Asy'ari, Syaikh Sulaiman Ar-Rasuli, dan banyak lagi tokoh ulama terkemuka lainnya.

1.2      Wafat

Syekh Umar Hamdan wafat di Madinah pada 9 Sawal tahun 1368 H / 1949 M. Beliau dimakamkan di pemakaman Baqi.

2.        Sanad Ilmu dan Pendidikan Beliau
2.1      Perjalanan Menuntut Ilmu

Beliau tumbuh dalam lingkungan keluarga yang dikenal keilmuan dan keutamaannya. Sejak kecil beliau telah mempelajari ilmu-ilmu agama, dimulai dengan mempelajari dan menghafal Al-Quran serta mendalami tajwidnya kepada Syaikh Al-Manbaji. Lalu beliau mempelajari dasar-dasar ilmu agama yang lain daripada para ulama di sana.

Pada tahun 1303H (1886M) dalam usia 11 tahun, beliau berhijrah bersama ayahnya ke Makkah dan sekaligus menunaikan haji.

Tahun berikutnya beliau diajak ayahnya berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Beliau merasa senang dan sesuai tinggal di kota Rasulullah shallallahu 'alaihi wa alihi washahbihi wasallam itu. Di Masjid Nabawi beliau menyempurnakan hafalan Al-Qurannya kepada Syaikh Ibrahim Ath-Tharudi selama sekitar sati setengah tahun. Beliau juga mempelajari dan menghafal kitab-kitab matan. Di antaranya, kepada Al-'Allamah As-Sayyid Ahmad bin Ismail Al-Barzanji, mufti Syafi'i di Madinah, beliau belajar kitab Mughni al-Labib, Alfiyyah Ibnu Malik (keduanya dalam ilmu nahwu, 'grammar' bahasa Arab) asy-Syifa' (karya Qadhi 'Iyadh), dan sebahagian besar Shahih Al-Bukhari dan Shahih Muslim. Selama 2 tahun beliau selalu mengikuti pelajaran gurunya ini.

Syeikh Umar Hamdan juga mengambil ilmu dari para tokoh ulama Madinah lainnya. Antara lain, Syaikh Falih bin Muhammad Azh-Zhahiri Al-Mahnawi (mufti Syafi'i di Madinah), Syaikh Muhammad Ali bin Zhahir Al-Watri Al-Madani, Syaikh Abdul Jalil bin Abdus Salam Baradah, Sayyid Muhammad bin Ja'far Al-Kattani, Syaikh Abdul Baqi Al-Anshari. Setiap mendengar kedatangan seorang alim ke Madinah, ia segera menjumpainya, meminta ijazah dan belajar kitab kepadanya.

Ketika Syaikh Allamah Muhammad Al-Kattani datang ke Madinah, misalnya, ia selalu menyertai dan mengambil ilmu darinya, meskipun saat itu beliau telah dikenal sebagai seorang ahli dalam fiqh Maliki dan ilmu nahwu. Rasa haus akan ilmu membuatnya tidak hanya belajar kepada para ulama laki-laki, tapi juga kepada ulama perempuan. Di antaranya ia pernah mengambil ilmu hadits dari Sayyidah Amatullah binti Abdul Ghani Ad-Dahlawi. Demikian disebutkan oleh Syaikh Umar Abdul Jabbar ketika menjelaskan riwayat hidup Syeikh Umar Hamdan dalam kitabnya, Siyar wa Tarajim, halaman 230-234.

Tidak puas hanya menimba ilmu di Madinah, beliau pun melakukan perjalanan ke Mesir dalam pengembaraan keilmuannya. Guru-gurunya di sini antaranya Syaikh Abdurrahman 'Ulaisy, Syaikh Muhammad Ibrahim As-Saqa, Syaikh Abdul Mu'thi As-Saqa, Syaikh Muhammad Khaththab As-Subki As-Salafi, Syaikh Ahmad Rafi' Ath-Thahawi, Syaikh Abu Muhsin Ali bin Muhammad Al-Bablawi, Syaikh Muhammad Asy-Syafi'i Azh-Zhawahari, Syaikh Abdurrahman Qara'ah (mufti Mesir), Qadhi Syaikh Muhammad Bakhit Al-Muithi'i, Sayyid Khidhir bin Husain At-Tunisi.

Setelah itu beliau kembali ke negerinya, Tunisia, untuk mengambil ilmu dari para tokoh ulamanya yang terkenal. Beliau mengambil ilmu antara lain daripada Syaikhul Islam Abu Hajib dan Syaikh Ath-Thayyib An-Nufair. Beliau pun saling berbagai ilmu dengan para ulama di Universiti Zaitunah, antaranya Syaikh 'Asyur, Syaikh Muhammad bin Mahmud, Syaikh Bairam Ath-Thayyib.

Pengembaraan ilmunya tak berhenti sampai di situ. Beliau terus ke Fez, Maghribi. Di kota tua ini beliau berbagi ilmu antara lain dengan Sayyid Al-Mahdi Al-Wazini. Beliau pun mengambil ilmu dari Sayyid Ahmad bin Al-Ma'mun Al-Balghaitsi (wafat 1348H/1929M), pemimpin asyraf (jamak kata syarif, keturunan Sayyidina Hasan, cucu Rasulullah SAW). Juga kepada Sayyid Abdurrahman bin Zainan, Sayyid Abdul Kabir Al-Kattani dan saudaranya, Sayyid Abdul Hayy Al-Kattani.

Dari sana, beliau melanjutkan perjalanan ke Damsyik, Syria, untuk tujuan yang sama. Antara para gurunya di sini ialah ahli hadits Sayyid Badruddin Al-Hasani, juga Syaikh Abu An-Nadhr Al-Khattib, Syaikh 'Atha' Al-Kasam, Syaikh Muhammad Abul-Khair Abidin.

Kemudian beliau kembali ke Makkah untuk mengambil ilmu dari para ulama yang mengajar di Masjidil Haram. Beliau mengambil ilmu antara lain dari Sayyid Husain Al-Habsyi (mufti Syafi'i di Makkah, wafat tahun 1330H/1912M), Sayyid Bakri Syatha, dan Syaikh Sulaiman Hasbullah. Beliau pun berbagi ilmu dengan Sayyid Abbas Al-Maliki (datuk Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki), dan Syaikh Muhammad Ali Al-Maliki, juga tokoh besar Makkah dan pernah mengadakan perjalanan ke Indonesia. Dalam masa ini beliau mulai mengajar di Masjidil Haram dan Madrasah Al-Falah.

Pada tahun 1343H (1924M), Syeikh Umar Hamdan pergi ke Aden (Yaman Selatan). Di sini, di antaranya dengan perantaraan Sayyid Muhammad Zabarah, beliau mengambil ilmu dari Imam Yahya Hamiduddin, pemimpin Yaman yang sangat terkenal. dengan perantaraan tokoh ulama di atas juga, beliau mengambil ilmu dari Qadhi Husain Al-'Amri.

Tak puas tampaknya jika beliau tidak menimba ilmu di negeri para sayyid, Hadhramaut. Maka beliau pun mengadakan perjalanan ke sana dan mengambil ilmu dari para tokoh ulamanya, di samping juga mengajar di masjid-masjidnya karena beliau sendiri telah menjadi tokoh ulama yang disegani kerana ilmu dan pengalamannya. 

Guru-gurunya saat di Hadhramaut antaranya Habib Abu Abdillah Muhammad bin Salim As-Siri, Habib Abdullah bin Hadun Al-Muhdhar, Habib Musthafa bin Ahmad Al-Muhdhar (kekanda Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdhar, Bondowoso), Habib Muhammad bin Hadun Assegaf, Habib Syaikh bin Muhammad Al-Habsyi, Habib Abdullah bin Thohir Al-Haddad (saudara Habib Alwi bin Thohir Al-Haddad, mufti Johor). Beliau pun mengambil ilmu dari beberapa ulama perempuan, yakni Habibah Sidah binti Habib Abdullah bin Husain bin Thahir dan saudarinya yang lain, juga Habibah Khadijah binti Ahmad Al-Muhdhar.

Demikianlah, beliau selalu menggali dari berbagai sumber yang dapat ditemui, dan berkelana dari satu tempat ke tempat lain. Memang begitulah tradisi dan semangat keilmuan para ulama masa itu.

Di mata guru-gurunya, Syeikh Umar Hamdan dikenal sebagai seorang yang memiliki pemahaman ilmu yang bagus, kecermatan, dan penguasaan berbagai disiplin ilmu. Selama di Madinah, beliau benar-benar tekun mendalami sejumlah besar kitab induk dalam berbagai disiplin ilmu seperti tauhid, fiqh, tasawuf, tafsir, sirah Nabawi, nahwu (sintaksis), sharaf (morfologi), balaghah (sastera Arab) dan sebagainya, yang dikuasai dengan sangat baik.

Semua masalah ilmu beliau pelajari, bahkan hal-hal yang sangat mendetail pun tak luput dari perhatiannya. Apa saja yang diucapkan gurunya, diperhatikannya dengan baik. Dan tak jarang beliau mendebat dan mempersoalkannya, tentu dengan cara yang santun.

Dari perjalanannya yang panjang itu, jelaslah bahawa semua pusat ilmu di Timur Tengah sudah dijelajahinya, dan tokoh-tokoh ulama terkemuka telah ditemui dan diambil ilmunya. Gurunya tercatat hampir 100 orang, jumlah yang tidak sedikit.

Beliau dihargai dan dihormati sebagai salah satu panutan dalam keilmuan, baik saat belajar maupun mengajar. Sejarah telah mencatat namanya dengan tinta emas.

2.2       Guru Beliu

Guru-guru Syekh Umar ibn Hamdan Al-Mahrasi:

 1. Syaikh Al-Manbaji,
 2. Syaikh Ibrahim Ath-Tharudi,
 3. Al-'Allamah As-Sayyid Ahmad bin Ismail Al-Barzanji (Mufti Syafi'i di Madinah),
 4. Syaikh Falih bin Muhammad Azh-Zhahiri Al-Mahnawi (Mufti Syafi'i di Madinah),
 5. Syaikh Muhammad Ali bin Zhahir Al-Watri Al-Madani,
 6. Syaikh Abdul Jalil bin Abdus Salam Baradah,
 7. Sayyid Muhammad bin Ja'far Al-Kattani,
 8. Syaikh Abdul Baqi Al-Anshari,
 9. Syaikh Allamah Muhammad Al-Kattani,
 10. Sayyidah Amatullah binti Abdul Ghani Ad-Dahlawi,
 11. Syaikh Abdurrahman 'Ulaisy,
 12. Syaikh Muhammad Ibrahim As-Saqa,
 13. Syaikh Abdul Mu'thi As-Saqa,
 14. Syaikh Muhammad Khaththab As-Subki As-Salafi,
 15. Syaikh Ahmad Rafi' Ath-Thahawi,
 16. Syaikh Abu Muhsin Ali bin Muhammad Al-Bablawi,
 17. Syaikh Muhammad Asy-Syafi'i Azh-Zhawahari,
 18. Syaikh Abdurrahman Qara'ah (mufti Mesir),
 19. Qadhi Syaikh Muhammad Bakhit Al-Muithi'i,
 20. Sayyid Khidhir bin Husain At-Tunisi,
 21. Syaikhul Islam Abu Hajib,
 22. Syaikh Ath-Thayyib An-Nufair,
 23. Sayyid Ahmad bin Al-Ma'mun Al-Balghaitsi (wafat 1348H/1929M),
 24. Sayyid Abdurrahman bin Zainan,
 25. Sayyid Abdul Kabir Al-Kattani,
 26. Sayyid Abdul Hayy Al-Kattani,
 27. Sayyid Badruddin Al-Hasani,
 28. Syaikh Abu An-Nadhr Al-Khattib,
 29. Syaikh 'Atha' Al-Kasam,
 30. Syaikh Muhammad Abul-Khair Abidin,
 31. Sayyid Husain Al-Habsyi (mufti Syafi'i di Makkah, wafat tahun 1330H/1912M),
 32. Sayyid Bakri Syatha,
 33. Syaikh Sulaiman Hasbullah,
 34. Syaikh Muhammad Ali Al-Maliki,
 35. Imam Yahya Hamiduddin (Pemimpin Yaman yang sangat terkenal),
 36. Qadhi Husain Al-'Amri,
 37. Habib Abu Abdillah Muhammad bin Salim As-Siri,
 38. Habib Abdullah bin Hadun Al-Muhdhar,
 39. Habib Musthafa bin Ahmad Al-Muhdhar (kakanda Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdhar, Bondowoso),
 40. Habib Muhammad bin Hadun Assegaf,
 41. Habib Syaikh bin Muhammad Al-Habsyi,
 42. Habib Abdullah bin Thohir Al-Haddad (saudara Habib Alwi bin Thohir Al-Haddad, mufti Johor),
 43. Habibah Sidah binti Habib Abdullah bin Husain bin Thahir,
 44. Habibah Khadijah binti Ahmad Al-Muhdhar,
 45. Syaikh Al-Muhadits Al-Musnad Abu Hasan Ali Ibn Dhohir Al-Witri al-Madani Al-Hanafi (1261 – 1322 H), Syaikh ini telah mendapatkan ijazah dari para muhadits besar ketika berumur 17 tahun dan melakukan perjalanan untuk menuntut ilmu dari Madinah ke Mekkah, lalu Mesir, Maghrib, Tunisia, Aljazair, dan lainnya. Insya Allah akan ada biografi khusus tentang beliau rahimahullahu. 
 46. Syaikh Abdullah Al-Nablusi, sebagaimana disebutkan dalam sanadnya untuk Muwatho dibawah.
 47. Syaikh Abi Yushra Falah ibn Muhammad Dhahiri Al-Madani, bapak Syaikh Ali ibn Falah Al-Dhohiri, Syaikh meriwayatkan darinya sebagaimana disebutkan dalam Al-Musalsal al-Fadani
 48. Syaikh Shalih ibn Abdullah As-Sanari Al-Maki, Syaikh meriwayatkan darinya sebagaimana disebutkan dalam Al-Musalsal al-Fadani
 49. Syaikh Al-Muhadits Allamah As-Sayyid Muhammad Amin Ibn Ahmad Ridwan Al-Madani (w. 1329 H) pengajar di Mesjid Nabawi,
 50. Syaikh Al-Muhadits Al-Musnad Sayyid Abu Abdullah Muhammad ibn Jafar al-Katani Al-Fasi, belajar kepadanya bersama Syaikh Al-Hafizh Al-Musnad Abdul Hayy Abdul Kabir al-Katani,
 51. Syaikh Al-Alamah Ahmad ibn Syam Asy-Syanqithi Al-Maghribi, Syaikh meriwayatkan darinya sebagaimana disebutkan dalam Al-Musalsal al-Fadani
 52. Sayyid Ahmad ibn Ismail Al-Barzanji, Syaikh meriwayatkan darinya sebagaimana disebutkan dalam Al-Musalsal al-Fadani
 53. Syaikh Muhammad Mahfudz ibn Abdullah At-Turmusi Al-Jawi al-Indunisiyi (w. 1338 H),dan lain-lain.

3.         Penerus
3.1       Murid Beliau

Setelah memiliki penguasaan ilmu yang luas dan mendalam dalam berbagai disiplin ilmu, sebahagian besar waktunya dihabiskannya untuk mengajar. Uniknya, ia membagi waktunya antara Makkah dan Madinah. Di musim panas ia mengajar di Madinah, dengan mengadakan halaqah ilmiah di Masjid Nabawi, tidak jauh dari Raudhah. Halaqahnya merupakan salah satu dari halaqah terbesar di masjid itu. Sedangkan di musim dingin, ia mengajar di Masjidil Haram, Makkah, dengan mengajar Al-Kutubus Sittah (enam kitab hadits induk).

Sejak tahun 1343H (1924M), ia juga mengajar di Madrasah Ash-Shaulatiyah dan kemudian di Madrasah Al-Falah, yang dijalaninya selama 5 tahun. Bukan hanya di masjid dan di madrasah ia mengabdikan dirinya dalam bidang keilmuan. Rumahnya pun tak ubahnya seperti sebuah madrasah, di situ selalu diadakan diskusi masalah2 ilmu. Para ulama memenuhi kediamannya berdiskusi tentang masalah masalah keilmuan, termasuk riwayat hidup para perawi hadits, perjalanan hidup dabn perjuangan ulama, dan karya karya mereka.

Tak menghairankan jika jumlah muridnya banyak dan berasal dari berbagai penjuru dunia. Antara mereka adalah Allamah Syaikh Ibrahim bin Daud Al-Fathani (ulama terkemuka dari daerah Patani, Thailand Selatan), Syaikh Muhammad Yasin Al-Fadani (tokoh ulama terkenal dan sangat produktif, kebanggaan kaum muslimin Indonesia, yang meskipun kelahiran Makkah, orang tuanya berasal dari Padang, (Sumatera Barat), juga ahli falak Allamah Sayyid Ahmad bin Abdullah bin Shadaqah Dahlan (putra Sayyid Abdullah Shadaqah Dahlan, ulama terkemuka kelahiran Makkah yang wafat di Garut pada 1943M), Allamah Sayyid Hasan Al-Masysyath, Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki, Sayyid Amin Kutbi, Sayyid Muhammad Nur Kutbi.

Keseharian Syeikh Umar Hamdan tak pernah lepas dari urusan keilmuan dan ibadah. Beliau tak memikirkan dan peduli dengan urusan dunia, lebih dari tak pedulinya anak-anak kecil terhadap urusan di luar mereka. Beliau telah merasakan kenikmatan dari kegiatannya: belajar dan mengajar. Beliau juga selalu mengisi waktu-waktunya di luar itu dengan membaca Al-Quran, i'tikaf, dan muthala'ah kitab-kitab. Kesukaannya juga membeli kitab-kitab lama, terutama yang berupa tulisan tangan.

Adapun murid-murid beliau sebagai berikut ini yang mendapat sanad darinya adalah : 

 1. Syaikh Alawi ibn Abbas Al-Maliki (w. 1391 H), beliau kemudian membuka pengajian di Masjidil Harom dan Madrasah Al-Falah,
 2. Syaikh Muhammad Amin Al-Kutbi (w. 1404 H), beliau adalah rekan Syaikh Alawi dan pengajar di Madrasah Al-Falah dan Masjidil Harom,
 3. Syaikh Abdul Fatah ibn Husein Rawa (w. 1424 H), beliau pernah menjadi pengajar di Mesjidil Harom di Bab as-Salam,
 4. Syaikh Al-Musnad Abi Faid Muhammad Yasin bin Isa bin Udiq al-Fadani al-Indunisiyi asy-Syafi'i (lahir 1335 H / 1916 M, meninggal dunia di Mekah, 1410 H / 1989 M).
 5. Syaikh Ahmad Al-Ghumari ibn Muhammad ibn al-Siddiq al-Ghumari (w. 1380 H), beliau menceritakan biografi Syaikh Umar ibn Hamdan dalam fahrisah-nya,
 6. Syaikh `Abdullah ibn Muhammad ibn al-Siddiq al-Ghumari (w. 1413 H), kedua orang ini (6 dan 7) tinggal di Tangier (Thanjah), Maroko,
 7. Syaikh Abu Ahmad Hasan bin Muhammad bin 'Abbas bin 'Ali bin 'Abdul Wahid al-Masyath al-Makki al-Maliki (w. 1399 H),
 8. Syaikh Hasan al-Masyath telah meninggalkan berbagai karangan antaranya "al-Jawhar ats-Tsaminah", "at-Tuhfah ats-Tsaniyyah", "al-Bahjah as-Saniyyah" dan banyak lagi. Beliau wafat di Makkah pada hari Rabu, 7 Syawwal 1399 H.
 9. Syaikh Al-Allamah Hijaz Ahmad ibn Muhammad as-Surkati, pendiri Al-Irsyad di Indonesia.
 10. Syaikh Sayyid Muhsin bin Ali bin Abdur Rahman al-Masawi. (lahir 1323 H / 1905 M dan wafat di Mekah, 1354 H / 1935 M). Beliau adalah kelahiran Palembang, Indonesia dan salah satu murid dari Syaikh Abdul Hayy bin Abdul Kabir al-Katani al-Fasi. Kemudian pada tahun 1352 H/1933 M, Syaikh Muhsin al-Masawi mengasaskan Madrasah Dar al-Ulum ad-Diniyah di Syu’ib Ali, Mekah, dan dikenal dengannya. 
 11. Syaikh Abu Turab Adh-Dhohiri (w. 1423 H), yang merupakan putra Syaikh Al-Musnad Abdul Haq Al-Hasyimi. 
 12. Syaikh Al-Muhadits Al-Musnad Muhammad ibn Ibrohim Al-Khatani, yang juga murid dari Syaikh Al-Muhadits Abdul Baqi Al-Ayubi Al-Mazani, dan lain-lain. Beliau menceritakan biografi Syaikh Umar Hamdan dalam kitabnya, ’Mu’jam Syaikhuhu”.
 13. KH. Zubair Umar Al-Zailani

4.         Ulama-ulama yang Seangkatan

Beberapa Syaikh terkenal sezaman dengan beliau, baik setelah Raja Abdul Aziz Alu Sa’ud menguasai Hijaz maupun sebelumnya, diantaranya:

 1. Syaikh Al-Hafizh Al-Musnad Abdul Hayy Abdul Kabir al-Katani, beliau menyebut Syaikh Umar Hamdan, ”Bersama sahabat kami Abu Hafs Umar ibn Hamdan” dalam Fahras-nya yang terkenal. Kadang beliau menyebutnya, ”al-Faqih, al-’alim, al-muhadits.”
 2. Syaikh Abdurrahman Al-Ifriki, mudir Dar Hadits Madinah
 3. Syaikh Abu Samah Abdul Dhohir, Imam Masjidil Harom, dan Mudir Dar Hadits Mekkah
 4. Syaikh Muhammad Abdurrazak Hamzah, Imam Masjidil Harom dan Nabawi sekaligus juga mudir Dar Hadits Mekkah
 5. Syaikh Al-Muhadits Muhammad Abdul Baqi, Syaikh Yasin Fadani selalu menggandengkan dengannya dalam musal musalnya.
 6. Syaikh Al-Alamah Abdurrahman Al-Mu’alimi

5.         Karya Beliau

Kesibukannya mengajar di masjid, madrasah, dan rumah membuatnya tak sempat menghasilkan karya, selain komentar-komentar singkat pada kitab-kitabnya. Namun beliau memiliki catatan kecil tentang guru-gurunya dan kitab-kitab yang dipelajarinya, yang dinamainya Ithaf Dzawi al-'Irfan bi Ba'dh Asanid Umar Hamdan.

6.         Referensi

 1. Natsrul Zawahir Hal. 931-933,
 2. Ithaful Ikhwan bi Ikhtishar Muthmahul Wajdan fi Asanid Asy-Syaikh Umar Hamdan,
 3. Al-‘Ajalah fi Al-Hadits Al-Musalsalah, Kifayatul Mustafid, Quratul’ain fi Asanid Syiwakhi min A’lam Al-Haramain dan lainnya karya Syaikh Yasin Fadani
 4. Al-Fahrisat, Syaikh Abdul Hay Abdul Kabir Al-Katani
 5. Al-Mu’jam Jami fi Tarjam Al-Ulama wa Thulabul Ilmi Mu’ashirin
 6. Majalah Kisah Islami alKisah, No.15/Tahun VI/ 14-27 Juli 2008

7.         Chart Silsilah Sanad

Berikut ini chart silsilah sanad guru Syekh Umar ibn Hamdan Al-Mahrasi dapat dilihat DI SINIdan chart silsilah sanad murid beliau dapat dilihat DI SINI.


Artikel ini sebelumnya diedit tanggal 24 Mei 2022, dan terakhir diedit tanggal 12 September 2022.

 

Lokasi Terkait Beliau

  Belum ada lokasi untuk sekarang

List Lokasi Lainnya