Ikhlas Berjuang

 1. Hadis:

  إِنْ تَصْدُقِ اللهَ يَصْدُقْكَ

  Artinya:
  Jika engkau membenarkan Allah. Dia membenarkanmu.

  Asbabul Wurud:
  Sebagaimana dalam SunAn-NaSa'i Dari Saddad, katanya: "Sesungguhnya laki-laki Arab dusun datang menemui Nabi SAW. Dia beriman kepada Beliau dan mengikuti ajaran Beliau. Lalu Dia berkata: "Sesungguhnya aku berhijrah bersamamu."Maka Rasulullah SAW memberikan wasiat (pelajaran) kepada sebagian sahabatnya. Setelah terjadi suatu peperangan, Rasulullah SAW memperoleh berbagai macam harta rampasan perang. Rampasan perang (ghanimah) itu kemudian Beliau bagi-bagikan kepada para sahabat. Selain para sahabat, orang Arab dusun tadi juga memperolehnya. Sementara itu Dia diberi tugas memelihara harta rampasan perang itu. Setelah Dia datang dan menerima haknya, orang tersebut mengembalikan pembagian yang diterimanya kepada Rasu­lullah SAW. Dia bertanya: "Harta apa ini wahai Rasulullah SAW ?"Beliau menjelaskan: "(Ghanimah) ini aku bagi-bagikan dan engkau memper­oleh sebagian."Lalu Dia mengatakan kepada Beliau : "Bukanlah dengan maksud untuk memperoleh ini aku mengikuti agamamu, melainkan aku ingin melempar panah ke sana (ke arah musuh) dan lalu aku mati (tewas) dan kemudian masuk surga."Mendengar hal itu Beliau ber­sabda: "Jika engkau membenarkan Allah…” dan seterusnya. Maka orang orang pun beristirahat sejenak. kemudian mereka bergerak menuju ke medan pertempuran memerangi musuh. Maka Nabi SAW datang ke medan pertempuran itu. Ternyata laki-laki itu terkena anak panah. Maka Nabi bertanya: "Apakah Dia ini, Dia ini ?"Mereka membenarkan. Beliau bersabda: "Maha benar Allah, dan Allah telah membenarkan imannya." Beliau mengafani jenazah laki-laki tersebut dengan menggunakan jubah yang Beliau pakai. kemudian meletakkan jenazahnya di hadapan Beliau dan menshalatkkannya. di antara do'ayang terdengar Dari ucapan Beliau adalah: "Allahumma haadzaa 'abduka kharaja muhaajiran fii sabiilikafagutila anaa syahiidun 'ala dzalik (Ya Allah, inilah hamba­Mu, Dia keluar meninggalkan rumah untuk berhijrah di jalan-Mu. Lalu Dia terbunuh sebagai syahid. Aku adalah menjadi saksi atas yang demi­kian itu).

  Periwayat:
  Nasai, Hakim Dari Saddad ibnu Hadi al-Laitsi R.A


  ini sesuai dengan firman Allah SWT: "di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang mereka janjikan kepada Allah, maka di antara mereka itu ada yang gugur. dan di antara mereka ada (pula) yang menunggu-nunggu dan mereka sedikitpun tidak meng­ubah (janjikan)." (S. Al-Ahzab: 23)