Semua Post

 

Selektif dalam Menyeberluaskan Beria (2)

alam kitab Lubab an-Nuqul fi Asbab an-Nuzul, as-Suyuthi mengutip riwayat imam Ahmad yang ringkasannya adalah bahwa Nabi Muhammad SAW. pernah mengutus Walid bin 'Uqbah ke al-Harits di perkampungan Bani Mushthaliq untuk mengambil zakat. Di tengah perjalanan ia ragu-ragu akhirnya kembali ke Madinah dan merekayasa cerita

Niat dan Ikhlas dalam Beribadah

Niat yang baik dan benar mengantarkan pada ikhlas. Inilah yang menentukan nilai ibadah di sisi Allah selama dilaksanakan sesuai aturan fiqh dan syariahnya. Khusus ibadah shalat, niatnya harus ada 3 unsur,

Cara Imam Syafi'i Mengelola Perbedaaan Pendapat

Yunus bin Abdul A’la, salah seorang murid Imam asy-Syafi’i, pernah berbeda pendapat dengan sang guru dalam satu permasalahan di tengah ia belajar di masjid. Kemudian berdirilah Yunus sambil marah dan meninggalkan pelajaran lalu pulang ke rumahnya.

Biografi KH. Faqih Maskumambang

Di bawah ini adalah halaman 389 dari manuskrip kitab berjudul “Raudhah al-Wildân fî Tsabat Ibn Jindân” karangan ulama besar Betawi abad ke-20 M, yaitu Habib Salim b. Ahmad b. Jindan (w. 1961).

Tradisi Cium Tangan Dilakukan Sebagai Bentuk Penghormatan

Budaya merupakan kristalisasi nilai dan pola hidup yang dianut suatu komunitas. Budaya tiap komunitas tumbuh dan berkembang secara unik, karena perbedaan pola hidup komunitas itu. Salah satu sumber terbentuknya budaya dalam suatu komunitas adalah agama.

Menampilkan 13081 - 13090 dari 30.829 Semua Post