Riwayat Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad Bilfaqih

 
Riwayat Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad Bilfaqih

LADUNI.ID - Masyarakat Malang dan sekitarnya mengenal dua tokoh ulama yang sama-sama kharismatik, sama-sama ahli hadits, sama-sama pendidik yang bijaksana. Mereka adalah bapak dan anak: Habib Abdul Qadir Bilfagih dan Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bilfagih. Habib ‘Abdullah bin ‘Abdul Qadir bin Ahmad Bilfaqih Al Alawy adalah ulama yang masyhur alim dalam ilmu hadits. Beliau menggantikan ayahandanya Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bilfaqih Al Alawy sebagai penerus mengasuh dan memimpin pesantren ayahnya pada 12 Rabi`ul Awwal 1364 / 12 Februari 1945 di Kota Malang, Jawa Timur.


Riwayat Hidup dan Keluarga
Begitu besar keinginan sang ayah untuk “mencetak” anaknya menjadi ulama besar dan ahli hadist – mewarisi ilmunya. Ketika menunaikan ibadah haji, Habib Abdul Qadir Bilfagih berziarah ke makam Rasulullah SAW di kompleks Masjid Nabawi, Madinah. Di sana ia memanjatkan doa kepada Allah SWT agar dikaruniai putra yang kelak tumbuh sebagai ulama besar, dan menjadi seorang ahli hadits. Beberapa bulan kemudian, doa itu dikabulkan oleh Allah SWT. Pada 12 Rabiul Awal 1355 H/1935 M, lahirlah seorang putra buah pernikahan Habib Abdul Qadir dengan Syarifah Ummi Hani binti Abdillah bin Agil, yang kemudian diberi nama Abdullah.
Silsilah Nasab
- Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bilfaqih Al Alawy (ayah)
- Habib Ahmad bin Muhammad Bilfaqih (kakek)
Wafat
Habib Abdullah wafat pada hari Sabtu 24 Jumadil Awal 1411 H (30 November 1991) dalam usia 56 tahun. Ribuan orang melepas kepergiannya memenuhi panggilan Allah SWT. Setelah dishalatkan di Masjid Jami’ Malang, jenazahnya dimakamkan berdampingan dengan makam ayahandanya di pemakaman Kasin, Malang, Jawa Timur.


Pendidikan
Pendidikan Ilmu Hadist
Sesuai dengan doa yang dipanjatkan di makam Rasulullah SAW, Habib Abdul Qadir pun mencurahkan perhatian sepenuhnya untuk mendidik putra tunggalnya itu. Pendidikan langsung ayahanda ini tidak sia-sia. Ketika masih berusia tujuh tahun, Habib Abdullah sudah hafal Al-Quran. Hal itu tentu saja tidak terjadi secara kebetulan. Semua itu berkat kerja sama yang seimbang antara ayah yang bertindak sebagai guru dan anak sebagai murid.

Sang guru mengerahkan segala daya upaya untuk membimbing dan mendidik sang putra, sementara sang anak mengimbanginya dengan semangat belajar yang tinggi, ulet, tekun, dan rajin. Menjelang dewasa, Habib Abdullah menempuh pendidikan di Lembaga Pendidikan At-Taroqi, dari madrasah ibtidaiyah hingga tsanawiyah di Malang, kemudian melanjutkan ke madrasah aliyah di Pondok Pesantren Darul Hadits Al-Faqihiyyah li Ahlis Sunnah Wal-Jama’ah.

Semua lembaga pendidikan itu berada di bawah asuhan ayahandanya sendiri. Sebagai murid, semangat belajarnya sangat tinggi. Dengan tekun ia menelaah berbagai kitab sambil duduk. Gara-gara terlalu kuat belajar, ia pernah jatuh sakit. Meski begitu ia tetap saja belajar. Barangkali karena ingin agar putranya mewarisi ilmu yang dimilikinya, Habib Abdul Qadir pun berusaha keras mendidik Habib Abdullah sebagai ahli hadits. Maka wajarlah jika dalam usia relatif muda, Habib Abdullah telah hafal kitab hadist, antara lain:
dua kitab hadits shahih, yakni Shahihul Bukhari dan Shahihul Muslim, lengkap dengan isnad dan silsilahnya
kitab-kitab Ummahatus Sitt (kitab induk hadits), seperti:
1. Sunan Abu Daud
2. Sunan Turmudzy
3. Musnad Syafi’iMusnad Imam Ahmad bin Hanbal
4. Muwatha’ karya Imam MalikAn-Nawadirul
5. Ushul karya Imam Hakim At-Turmudzy
6. Al-Ma’ajim ats-Tsalats karya Abul Qasim At-Thabrany, dan lain-lain.
Tidak hanya menghafal hadits, Habib Abdullah juga memperdalam ilmu musthalah hadist, yaitu ilmu yang mempelajari hal ikhwal hadits berikut perawinya, seperti Rijalul Hadits, yaitu ilmu tentang para perawi hadits.
Rijalul Hadits
Ia juga menguasai Ilmu Jahr Ta’dil (kriteria hadits yang diterima) dengan mempelajari kitab-kitab:
~Taqribut Tahzib karya Ibnu Hajar Al-Asqallany
~Mizanut Ta’dil karya Al-Hafidz adz-Dzahaby
~Kitab Fiqih Empat Madzhab
Selain dikenal sebagai ahli hadits, Habib Abdullah juga memperdalam tasawuf dan fiqih, juga langsung dari ayahandanya. Dalam ilmu fiqih ia mempelajari kitab fiqih empat madzhab (Madzhab Hanafi, Maliki, Syafi’i, Hanbali), termasuk kitab-kitab fiqih lain, seperti Fatawa Ibnu Hajar, Fatawa Ramli, dan Al-Muhadzdzab Imam Nawawi.


Pendidikan Formal
Beliau juga sempat memperoleh titel doktor dan profesor.
Silsilah Keilmuan
Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bilfaqih Al Alawy
Penerus Beliau
Sebahagiannya telah menurut jejak langkah guru mereka dengan membuka pesantren-pesantren demi menyiarkan dakwah dan ilmu, antaranya ialah:
1. Habib Ahmad al-Habsyi (PP ar-Riyadh, Palembang)
2. Habib Muhammad Ba’Abud (PP Darun Nasyi-in, Lawang)
3. Kiyai Haji ‘Alawi Muhammad (PP at-Taroqy, Sampang, Madura)

 

 

Pengikut Beliau

  • Zainuddin Gufron Zainuddin Gufron