Biografi Syekh al-Qasthalani

 
Biografi Syekh al-Qasthalani
Sumber Gambar: Dok. LaduniID

Daftar Isi Profil Syekh al-Qasthalani

 1. Kelahiran
 2. Wafat
 3. Pendidikan
 4. Karya Kitab
 5. Chart Silsilah Sanad
 6. Referensi

1. Kelahiran

Beliau adalah seorang 'alim, ahli taqwa yang wara‘, sangat memahami segala masalah yang menjadi hiasan agama, penyarah hadits Nabi Muhammad SAW. beliau bernama lengkap Ahmad bin Muhammad bin Abu Bakar bin Abdul Malik bin al-Qasthalani al-Qutaibi al-Mishri Abu al-'Abba Syihabuddin. Beliau ulama berkebangsaan Mesir penganut mazhab Imam Syafi‘i yang dilahirkan di Kota Kairo, Mesir pada hari senin tanggal 20 Dzulqa'dah 851 H.

Baca juga: Biografi Syekh Ibnu Qasim al-'Abbadi

2. Wafat

Syekh al-Qasthalani wafat di Kairo pada bulan Muharram tahun 923 H dalam usia 72 tahun.

4. Pendidikan

Syekh al-Qasthalani hafal banyak sekali kitab, antara lain kitab asy-Syatibiyah. Beliau banyak belajar kepada para ulama, di antaranya Syekh Burhan al-Ajluni, Syekh Jalal al-Kabir, Syekh Khalid Azhar, Syekh al-Hafizh Sakhawi dan Syekh Zakaria al-Anshari. Beliau telah mengarang kitab Syarah al-Qasthalani yang memberikan penjelasan tentang maksud hadits Bukhari dengan susunan kalimat yang sangat luas, lebih halus dengan susunan bahasa yang mudah difahami.

Baca juga: Biografi Syekh Abu Bakar asy-Syinwani

5. Karya Kitab

Beliau dikenal sebagai ulama ahli Hadits yang sangat luar biasa, sejarawan, pakar Fiqih dan pakar Qira'at, Syekh al-Qasthalani banyak meninggalkan karya kitab-kitab berharga antara lain :

 1. Kitab Mawahib Laduniyah, kitab tentang sejarah Nabi (4 jilid) yang kemudian di ringkas oleh Syeikh Yusuf an-Nabhani dengan kitab beliau Anwarul Muhammadiyah.
 2. Kitab Irsyadus Sari, Syarh Shahih Bukhari 10 Jilid.
 3. Kitab Minhaj al-Ibhaj, Syarh Muslim 8 Jilid.
 4. Kitab al-Is`ad fi Khulashah al-Irsyad Ibn Muqri, fi Fiqh.
 5. Kitab al-Anwar fi Ad`iyah Wa al-Azkar (do'a dan dzikir).
 6. Kitab Mukhtashar lawami'.
 7. Kitab Mukhtashar al-Dhau ul Lami` karangan Imam Shakhawi.
 8. Kitab ar-Raudh ah-Zahir fi Manaqib Syeikh Abdul Qadir Jailani.
 9. Kitab Lathaif Isyarah fin Funun al-Qira'ah.
 10. Kitab Masyari` al-Anwar al-Mudhiah fi Syarh Kaukab ad-Durriyah.
 11. Kitab Yaghdhah Zawil i`tibar fi Mau`idhah Ahl i`tibar.
 12. Kitab Maraqit ash-Shalat fi Maqashid Shalat.
 13. Kitab Madarid al-Muram fi maslak ash-Shiyam.
 14. Kitab al-U`qud Sunniyah.

6. Chart Silsilah Sanad

Berikut chart silsilah sanad guru Syekh al-Qasthalani dapat dilihat DI SINIdan chart silsilah sanad murid beliau dapat dilihat DI SINI.

7. Referensi

Dikumpulkan dari berbagai sumber

Artikel ini sebelumnya diedit tanggal 31 Maret 2020, dan terakhir diedit tanggal 26 Agustus 2022.


 
 

Lokasi Terkait Beliau

  Belum ada lokasi untuk sekarang

List Lokasi Lainnya