Biografi Syekh Abdul Qadir Al-Mandili

 
Biografi Syekh Abdul Qadir Al-Mandili

Daftar Isi

1          Riwayat Hidup dan Keluarga
1.1       Lahir
1.2       Wafat

2          Sanad Ilmu dan Pendidikan Beliau
2.1       Mengembara Menuntut Ilmu
2.2       Guru-guru Beliau
2.3       Mengajar di Mekkah 

3          Penerus Beliau
3.1       Anak-anak Beliau
3.2       Murid-murid Beliau

4         Karier, dan Karya Beliau
4.1      Karier Beliau
4.2       Karya Beliau


5         Silsilah Nasab 
5.1      Silsilah Guru Beliau

6         Referensi

 

1. Riwayat Hidup dan Keluarga

1.1  Lahir
Syekh Haji Abdul Qadir bin Abdul Muthalib bin Hassan Mandailing, Sumatra Utara 1910 M - Mekkah, Arab Saudi 1965 M adalah seorang ulama Nusantara yang ternama di kalangan Melayu. Dilahirkan pada tahun 1329 H di desa Sigalangan, Kecamatan Batang Angkola, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatra Utara. Namanya adalah ‘Abdul Qadir bin ‘Abdul Muththalib bin Hassan Al-Andunisi Al-Mandili Al-Makki Asy-Syafi’i. Sebenarnya, nama bapaknya masih diperselisihkan oleh kalangan sejarawan. Ada yang menyebut Thalib, sedangkan di pihak lain menyebut ‘Abdul Muththalib. Akan tetapi perselisihan ini akan segera sirna jika kita kembalikan pada apa yang dituliskan Syaikh ‘Abdul Qadir sendiri. Antara lain dalam Al-Khazain As-Saniyyah, Syarh ‘Aqidah Thahawiyyah, dan Kunci Anak Syurga, dia menulis bahwa ayahnya bernama ‘Abdul Muththalib, bukan Thalib.  

1.2   Wafat
Pada 20 Rabi'ul Awwal 1385 H al- Mandili wafat. Makkah dan dunia Islam berduka. Ribuan pelayat yang didominasi pencari ilmu mengantarkan al-Mandili ke peristirahatan terakhirnya di Kompleks Pemakaman Ma'la, Makkah.

2. Sanad Ilmu dan Pendidikan Beliau

2.1  Mengembara Menuntut Ilmu
Syekh Abdul Qadir Al-Mandili terpupuk sejak kecil sudah belajar Alquran dan agama. Pendidikan dasar dia tempuh di sekolah Belanda pada 1917 dan lulus kelas lima pada 1923.

Pada 1924 Syekh Abdul Qadir Al-Mandili hijrah ke Kedah untuk mendalami ilmu agama. Di Malaysia beliau giat dan tekun belajar agama dari ulama- ulama besar negeri Kedah. Beliau sempat berguru ke Tuan Guru Haji Bakar Tobiar di Pondok Penyarum, Pendang. Kemudian, berpindah ke Pondok Air Hitam di bawah bimbingan Tuan Guru Haji Idris dan Lebai Dukun.

Syekh Abdul Qadir Al-Mandili juga pernah mengembara dan mencari ilmu di Madrasah Darul Saadah Al-Islamiyah (Pondok Titi Gajah) pada 1926. Selama sepuluh tahun, Syekh Abdul Qadir Al-Mandili menimba ilmu di pesantren yang dikelola Syekh Wan Ibrahim Abdul Qadir (Pak Chu Him) ini. Pada 1934-an dia diangkat sebagai guru pembantu di pesantren yang sama.

Rasa haus Syekh Abdul Qadir Al-Mandili akan ilmu tak terhenti di sini. Beliau berhasrat belajar kepada Syekh Wan Ismail Abdul Qadir (Pak Da 'Ali), tokoh besar di Makkah pada masa itu. Beliau pun merealisasikan impiannya tersebut.

Pada 1355 HSyekh Abdul Qadir Al-Mandili berangkat menuju Makkah. Selain berniat menunaikan haji, beliau ingin mewujudkan keinginannya bermukim di tanah suci dan belajar agama ke para ulama besar. Makkah menjadi pusat dan tujuan utama para pelajar dari berbagai negara Islam pada abad ke-19, tak terkecuali Indonesia.

Selama berdomisili di Makkah, beliau menghadiri berbagai macam pengajian, dari tauhid, tasawuf, fikih, hadis, dan yang lainnya. Displin ilmu tasawuf menarik perhatian dan minat Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Tasawuf amali yang dia pelajari dan serap dari guru-gurunya, dipraktikkan dalam kehidupan sehari- hari.Syekh Abdul Qadir Al-Mandili tampil sebagai sosok yang saleh dan berilmu.

2.2  Guru-guru Beliau
Guru-guru beliau saat menuntut ilmu, di antaranya:
1. Sayyid Bakri Syatha‘ Ad-Dimyathi
2. Syaikh Abdul Karim Ad-Daghistani
3. Syaikh Ali Al-Fathani
4. Syaikh Muhammad Ali Al-Maliki
5. Syaikh Hassan Al-Masysyath
6. Syaikh Muhammad Al-Arabi
7. Sayyid Alwi bin Abbas Al-Hasani
8. Syaikh Muham­mad Ahyad
9. Syaikh Hasan Al-Yamani
10. Syaikh Umar Ham­dan Al-Mahrasyi
11. Syaikh Muhammad Nur Saif
12. Syaikh Muhammad Yasin Al-Fadani
13. Syaikh Abdullah Al-Lahji
14. Syaikh Zakaria Bila

2.3  Mengajar di Mekkah
Keilmuan beliauyang tinggi beliau mendapat pengakuan dari segenap ulama Makkah. Al-Mandili mendapat kepercayaan mengajar di Masjidil Haram, Makkah.

3. Penerus Beliau            

3.1  Anak-anak Beliau
Anak beliau yang menjadi penerus beliau adalah:
Syeikh Muhammad al-Mandili

3.2  Murid-murid Beliau
 Tuan Guru Haji Abdul Rahman Sungai Durian Kelantandan
Tuan Guru Haji Umar Daud Meranti

4. Riwayat Organisasi, Karier, dan Karya Beliau

4.1  Karier Beliau
Karier sesuai dengan keilmuan beliau, posisi karier yang diduduki di antaranya:
Pengajar di Masjidil Al Haram Mekkah

4.2  Karya Beliau
1.  Al-Khaza‘in as-Saniyyah min Masyahir al-Kutub al-Fiqhiyyah Li A‘immatina al-Fuqaha‘ asy-Syafi’iyyah.[1][4] Kitab ini, kata ‘Abdul ‘Aziz As-Sayib, seperti yang dampak pada judul dan muqaddimah penulisnya, (disusun) untuk orang hendak membaca kitab-kitab fiqih Syafi’i. Al-Mandili memaksudkan agar orang yang mentelaah kitab-kitab itu menjadi mudah karena nama-nama pengarang kitab yang dikandungnya terkadang masih samar bagi pembaca, serta istilah-istilah dan semacamnya yang boleh jadi belum diketahui oleh pelajar. Dari sanalah Syaikh Al-Mandili menjadikan kitabnya terdiri dari 8 pasal. Pertama nama-nama kitab yang kerap disebutkan dalam kitab-kitab fiqih Syafi’iyyah. Inilah pokok kitab Al-Khazain As-Saniyyah dan intinya yang paling banyak dihimpunkan oleh si penulis. Kedua, menentukan pakar fiqih yang 7 yang berada di Madinah Munawwarah. Ketiga, nama-nama reformer umat ini. keempat, nama-nama pakar hadits yang sering disebutkan dalam kitab-kitab fiqih. Lima, rumus nama-nama pengarang kitab. Keenam, beberapa istilah, yaitu gelar dan sifat sebagian ulama yang sering disebutkan dalam kitab-kitab fiqih Syafi’iyyah seacara khusus, dan kitab-kitab ilmiah secara umum. Ketujuh, nama-nama komplotan sesat. Kedelapan, pakar qiraah yang tujuh beserta para perawinya.
Risalah Pokok Qadiani, memaparkan kesesatan dan bahaya ajaran Mirza Ghulam Ahmad
2. Senjata Tok Haji dan Tok Labai
3. Pembantu bagi Sekalian Orang Islam dengan Harus Membaca Quran dan Sampai Pahalanya kepada Sekalian Yang Mati
4. Tuhfah al-Qari‘ al-Muslim fi al-Ahadits al-Muttafaq ‘Alaiha Bayn al-Imam al-Bukhari wa al-Imam Muslim. Kitab ini beberapa hadis pilihan yang disepakati periwayatannya oleh Imam Muhammad bin Isma’il Al-Bukhari dan Imam Abul Hajjaj Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusyairi An-Naesaburi.
5. Bekal Orang yang Menunaikan Haji
6. Hukm al-Ihram min Jaddah, Penawar bagi Hati, Perisai bagi Sekalian Mukallaf, Pendirian bagi agama Islam
7. Pendirian Agama Islam, memperbincangkan ideologi ciptaan manusia seperti kapitalisme, sosialisme, dan komunisme serta persinggungannya dengan aqidah dan pemikiran Islam
8. Sinar Matahari Buat Penyuluh Kesilapan Abu Bakar al-Asy’ari, kritik pemikiran golongan kaum muda
9. Al-Madzhab atau Tiada Haram Bermadzhab. Kandungan isi kitab ini seperti yang diterangkan penulisnya di muqaddimah, “Maka ini sebuah kitab yang kecil, yang mengandung ia akan hukum bermadzhab dan taqlid. Hamba sesunkan dia karena permintaan Tuan Guru Haji Hasan Ahmad Fathani, yang memberi ia akan hamba akan sebuah risalah ‘Al-Madzhab Wajibkah Atau Haramkah Bermadzhab?’ yang terbangsa kepada Al-Fadhil Tuan Hassan Ahmad Bandung (baca: Al-Ustadz A. Hassan Bandung), dan menyuruh ia akan hamba dengan menerangkan barang yang di dalamnya daripada segala yang menyalahi. Maka karena tiada dapat hamba menyalahi permintaan itu, terpaksalah hamba menyusun akan ini risalah, sekalipun hamba tiada ada ahli bagi yang demikian itu. Dan hamba namakan dia dengan ‘Al-Madzhab Atau Tiada Haram Bermadzhab’. Mudah-mudahan menjadikan dia oleh Allah Ta’ala ikhlas, serta memberi manfaat ia bagi hamba sendiri dan bagi sekalian maudara yang beragama Islam. Innahu ‘ala kulli syai-i’ qadir.”
10. Siasah dan Loteri dan Alim Ulama dan Islam: Agama dan Kedaulatan, yang menjelaskan hukum judi yang dilegalisasi pemerintah lalu dananya digunakan untuk membina masjid dan sekolah agama
11. Kebagusan Undang-undang Islam dan Kecelaan Undang-undang Ciptaan Manusia, menjelaskan kepada orang Melayu, yang dengan itu karyanya ditulis dalam bahasa Melayu, tentang keadilan dan kebaikan undang-undang Allah serta kekeliruan hukum cara manusia, terlebih lagi infiltrasi undang-undang penjajah di negeri-negeri Melayu
12. Anak Kunci Syurga.
13. Syarah ‘Aqidah Thahawiyyah yang berjudul Perisai Bagi Sekalian Mukallaf atau Simpulan Iman Atas Jalan Salaf.
14. Al-Asad Al-Mu’aar Li Qatl At-Tis Al-Musta’aar.
15. Petunjuk Bagi Sekalian Ummat. Kitab ini membahas tentang perbedaan ulama tentang sunnah tidaknya shalat qabliyyah Jum’at. Sedangkan dalam kitab ini, Syaikh Al-Mandili cenderung berpendapat sunnah. Oleh karena itu, dinampakkannya berbagai dalil yang menguatkannya. Isinya kurang lebih seperti kitab yang pernah ditulis oleh Imam Ibnul Mulaqqin yang kemudian diberi catatan tambahan oleh Syaikh Zakariya bin ‘Abdullah Bela Al-Andunisi.
16. I’tiad Orang yang Percaya Akan Quran Dengan Turun Nabi Isa ‘Alaihissalam Pada Akhir Zaman
17. Menakutkan Daripada Memasukkan Kanak2 Kedalam Sekolah Bangsa Kafir.
18. Penawar Bagi Hati.
19. Risalah Pada Penerangkan Makna Sabilillah yang Mustahiq Akan Zakat.

5. Silsilah Nasab 

5.1   Silsilah Guru Beliau
Berikut ini contoh Chart silsilah guru beliau dapat dilihat selengkapnya melalui: Silsilah Nasab guru beliau

6. Referensi

Biografi Syekh Abdul Qadir Al-Mandili


 

Lokasi Terkait Beliau

    Belum ada lokasi untuk sekarang

List Lokasi Lainnya