Thaharah (Bersuci)

 

Najis yang Dimaafkan dan yang Tidak Dimaafkan

Dalam kehidupan sehari-hari sering kali seorang Muslim bersinggungan dengan barang-barang yang dianggap oleh fiqih sebagai barang najis, yang apabila barang najis ini mengenai sesuatu yang dikenakannya akan berakibat hukum yang tidak sepele.

Beginilah Niat, Cara, dan Adab Mandi Janabah yang Wajib Muslim Ketahui

Perihal thaharah/kesucian adalah hal utama yang biasanya dibahas oleh para ulama dalam hampir seluruh kitab fikih yang ada.

Inilah Enam Sebab Orang Islam Diwajibkan Mandi Junub

Bagaimana bisa mengeluarkan seseuatu yang suci malah diwajibkan mandi, sedangkan mengeluarkan yang najis cukup dengan bersuci (istinja’/cebok) saja, dan cukup berwudhu jika ingin menjadi suci?

Beberapa Macam Air dan Hukumnya untuk Bersuci

Thaharah atau bersuci dalam menjalankan ibadah merupakan sesuatu yang sangat penting. Sebab ia berkaitan erat dengan syarat keabsahan sebuah ibadah. Dalam fikih, dua media penting dan utama yang dapat digunakan untuk bersuci (berwudhu) adalah air dan debu.

Hal-Hal yang Membatalkan Wudhu

Wudu adalah salah satu cara menyucikan anggota tubuh dengan air. Seorang muslim diwajibkan bersuci setiap akan melaksanakan salat. Berwudu bisa pula menggunakan debu yang disebut dengan tayammum.

Hukum Berdoa di Kamar Mandi Setelah Berwudhu

Di antara adab seseorang yang berada di kamar mandi adalah tidak boleh berbicara, seperti berdzikir ataupun berbicara yang tidak baik. Berbicara seperti menelpon atau bercakap-cakap dengan orang yang ada di luar kamar mandi itu dilarang dalam syariat Islam

Niat Mandi Hadast Besar dan Hikmahnya

Dalam rangka menghilangkan hadast besar tidak cukup hanya melakukan wudhu saja, akan tetapi wajib melakukan mandi. Ada bebarapa hal yang menyebabkan seseorang wajib mandi junub.

Ustadz Ma'ruf Khozin : Bolehkah Najis Besar Disucikan Pakai Sabun?

Dalam madzhab Syafi'i ada istilah najis Mughalladzah. Yakni najisnya anjing (berdasarkan hadis di bawah) dan babi (berdasarkan Qiyas/ disamakan dengan anjing).

Macam-macam Najis dan Cara Menyucikannya

LADUNI.ID, Najis secara bahasa berarti segala sesuatu yang dianggap kotor meskipun suci. Bila berdasarkan arti harfiah ini maka apa pun yang dianggap kotor masuk dalam kategori barang najis, seperti ingus, air ludah, air sperma dan lain sebagainya

Niat Mandi yang Ada dalam Agama Islam

LADUNI.ID, Agama Islam begitu perhatian terhadap kebersihan. Bahkan mandi dianjurkan dikerjakan sebelum atau sesudah ibadah tertentu. Mandi merupakan salah satu cara bersuci bagi umat Islam. Dengan mandi, tubuh seseorang akan menjadi bersih dan segar sehingga siap menjalankan ibadah.