Zakat Shadaqah Infak Wakaf

 

Penjelasan tentang Imam yang Berhak Membentuk Amil Zakat

Siapakah yang dimaksud imam untuk membentuk amil zakat ?

Susunan Panitia Zakat Beserta Tugasnya

Mengingat bahwa tugas Amil zakat banyak sekali, maka dari masing-masing tugas harus ada yang menangani secara khusus maka ada beberapa macam amil sesuai dengan tugas-tugasnya.

Syarat-syarat yang Harus Dipenuhi oleh Panitia Zakat

Ada beberapa syarat yang dipenuhi dalam diri amil yaitu;

Penjelasan tentang Amil Zakat dan Tugas-tugasnya

Amil zakat ialah suatu panitia atau badan yang dibentuk oleh pemerintah untuk menangani masalah zakat dengan segala persoalannya.

Hukum Mengalihkan Distribusi Zakat Keluar Domisili Penunainya

Sah kah zakatnya orang yang di lakukan antar antar negeri ? Contoh si A yang berada di malaysia melakukan zakat dengan menyuruh si B yang ada di Jawa untuk diberikan kepada fakir miskin yang ada di sana. 

Hukum Memberikan Zakat kepada Bani Hasyim dan Bani Mutholib

Mengapa Zakat itu tidak diperbolehkan diberikan kepada Sayyid atau keturunan Rosul ? Mohon pencerahan, alasannya, hadits atau dalillnya. 

Hukum Menta'jil Zakat Menurut Para Ulama

apakah ketika orang menta'jil zakat contoh di pondok lalu waktu akhir romadlon dia di rumah diperbolehkan ? terima kasih. 

Mencampur Zakat Fitrah Masyarakat Menurut Hukum Islam

Amil zakat adalah mereka yang diangkat oleh Imam untuk mentasarrufkan zakat. Namun dalam kenyataan di kampung banyak panitia yang mengangkat diri sebagai amil tanpa mandat dari pemerintah.

Hukum Menyalurkan Zakat untuk Pembangunan Masjid

Bagaimanakah hukumnya zakat fitrah kemudian diuangkan lalu uangnya dikumpulkan dan diberikan untuk pembangunan masjid ? mohon pencerahan. 

Apakah Janin yang Masih dalam Kandungan Wajib Zakat Fitrah?

Janin yang ada dalam kandungan itu sudah wajib dikenakan ketentuan zakat fitrah belum? adakah beda pandangan antara yang mengatakan wajib dan tidaknya ? Kemudian manakah yang benar sesuai syariat Islam ? 

Menampilkan 21 - 30 dari 134 Zakat Shadaqah Infak Wakaf