Zakat Shadaqah Infak Wakaf

 

Inilah Bacaan Niat Zakat Fitrah

Niat adalah Ungkapan Dalam Hati/Maksut Didalam Hati, Untuk mengerjakan suatu amalan ibadah, Niat termasuk Rukun Pokok Didalam Amalan tersebut. Dikarenakan Segala sesuatu tergantung Pada Niatanya.

Ancaman Penunda Zakat Mal

Zakat mal (Harta) wajib di keluarkan bila sudah mencapai satu tahun dan dan mencapai nishobnya,Adapun harta yang wajib di zakati ialah:

Nishab dan Kadar Harta Zakat

Jumlah harta zakawiy Zakat yang harus dikeluarkan beserta besarannya

Adab Bagi Pemberi dan Penerima Zakat

Orang yang akan memberikan zakat hendaknya memperhatikan hal-hal berikut ini: Pertama, mengerti tujuan zakat. Tujuan zakat ada tiga macam; yaitu a) sebagai ujian bagi orang yang mengaku mencintai Allah SWT dengan mengeluarkan harta yang ia senanginya, b) membersihkan diri dari sifat kikir yang dapat mencelakakan dirinya dan c) mensykuri nikmat harta.

Bentuk Zakat dan Waktu Mengeluarkan Zakat

Bentuk Zakat Menurut madzhab Syafi’i zakat tanaman harus diberikan dalam bentuk barangnya seperti diberikan dalam bentuk beras, hewan dan lain-lain kecuali zakat dagangan maka harus diberikan dalam bentuk qimah (mata uang).

Tata Cara Mengeluarkan Zakat

Ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh muzakki dalam mengeluarkan zakat

Golongan yang Berhak Menerima Zakat (Mustahik Zakat)

Golongan atau orang-orang yang berhak menerima zakat ada 8 macam (al-ashnaf al-tsamaniyyah) yang disebutkan di dalam al-Qur’an yaitu; fakir, miskin, amil, mu’allaf, budak, gharim, sabilillah, dan ibnu sabil.

Syarat Wajib Dikeluarkannya Zakat

Syarat Wajib Dikeluarkannya Zakat ; A. Syarat-syarat hewan yang wajib dikeluarkan zakatnya B. Syarat-syarat wajib mengeluarkan zakat Naqd (Emas dan Perak) C. Syarat-syarat hasil bumi yang wajib dikeluarkan zakatnya D. Syarat-syaratnya buah-buahan wajib dizakati E. Syarat-syarat zakat tijarah

Jenis Harta yang Wajib Dikeluarkan Zakatnya

Al-Madzhahib al-Arba’ah (madzhab yang empat; meliputi Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hanbali) berbeda pendapat mengenai harta yang wajib dikeluarkan zakatnya.

Zakat Menurut Bahasa dan Istilah Syara'

Zakat merupakan kata dasar dari zaka yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik.