Zakat Shadaqah Infak Wakaf

 

Menjual Sebagian dari Zakat yang Sudah Disahkan

Penjualan sebagian dari zakat yang sudah diserahkan itu hukumnya sah dan dapat dianggap sebagai zakat, sedang sisanya yang belum diserahkan, tidak boleh dijual dan belum sah sebagai zakat karena belum diserahkan.

Hukum Zakat Dari Hasil Kerja Dan Jasa

Deskripsi masalah UU. RI No. 38 tahun 1999  tentang pengelolaan zakat, Pasal 11 (ayat 2) yang mengatur rincian harta yang dikenai zakat mencakup “hasil pendapatan dan jasa“.

Mendayagunakan Harta Zakat dalam Bentuk Usaha Ekonomi

Agar kehidupan ekonomi mustahiq itu lebih meningkat bagaimana mendayagunakan harta zakat dalam bentuk usaha ekonomi ?.

Mengembangkan Macam-macam Mal Zakawi

Dapatkah mal zakawi itu dikembangkan macam-macamnya mengingat sekarang ini lapangan usaha ekonomi semakin luas ?.

Bursa Valuta dan Kaitannya dengan Zakat

Bursa Valuta apakah mu’amalah dan bagaimana zakatnya ?.

Kedudukan Mu’amalah dalam Bursa Efek Dan Kaitannya Dengan Zakat

Bagaimana kedudukan mu’amalah dalam Bursa Efek dan kaitannya dengan zakat ?.

Zakat Hasil Pertanian yang Menggunakan Pupuk

Pertanian yang menggunakan pupuk relatif lebih berat mu’nahnya dari pada pertanian yang menggunakan mu’nah al-saqyi (biaya pengairan).

Hukum Zakat Usaha Perhotelan

Tidak wajib dizakati. Contoh usaha perhotelan dan usaha semisal yang wajib dizakati ialah usaha perhotelan yang hasilnya pertahun telah memenuhi persyaratan tijarah.

Hukum Zakat Perkebunan Tebu

Tidak wajib zakat, karena tidak memenuhi persyaratan tijarah.

Zakat Peternakan Bandeng

Tidak wajib dizakati, sebab tidak memenuhi persyaratan zakat tijarah.