Zakat Shadaqah Infak Wakaf

 

Hukum Mengeluarkan Zakat Perdagangan Beserta Penghasilan Tanahnya

Penjelasan tentang pengeluaran zakat perdagangan atas penghasilan tanah.

Hukum Zakat untuk Uang Logam Lebih dari Nishab

Penjelasan tentang mengeluarkan zakat dari uang logam yang melebihi nishab.

Hukum Mengeluarkan Zakat Penghasilan Tanah dengan Uang

Penjelasan tentang hukum mengeluarkan penghasilan tanah dengan uang.

Pemilik Bibit yang Diwajibkan Mengeluarkan Zakat

Pemilik tanah tidak diwajibkan mengeluarkan zakat.

Menjual Sebagian dari Zakat yang Sudah Disahkan

Penjualan sebagian dari zakat yang sudah diserahkan itu hukumnya sah dan dapat dianggap sebagai zakat, sedang sisanya yang belum diserahkan, tidak boleh dijual dan belum sah sebagai zakat karena belum diserahkan.

Hukum Zakat dari Hasil Kerja dan Jasa

Deskripsi masalah UU. RI No. 38 tahun 1999  tentang pengelolaan zakat, Pasal 11 (ayat 2) yang mengatur rincian harta yang dikenai zakat mencakup “hasil pendapatan dan jasa“.

Mendayagunakan Harta Zakat dalam Bentuk Usaha Ekonomi

Agar kehidupan ekonomi mustahiq itu lebih meningkat bagaimana mendayagunakan harta zakat dalam bentuk usaha ekonomi ?.

Mengembangkan Macam-macam Mal Zakawi

Dapatkah mal zakawi itu dikembangkan macam-macamnya mengingat sekarang ini lapangan usaha ekonomi semakin luas ?.

Bursa Valuta dan Kaitannya dengan Zakat

Bursa Valuta apakah mu’amalah dan bagaimana zakatnya ?.

Kedudukan Mu’amalah dalam Bursa Efek dan Kaitannya dengan Zakat

Bagaimana kedudukan mu’amalah dalam Bursa Efek dan kaitannya dengan zakat ?.

Menampilkan 81 - 90 dari 134 Zakat Shadaqah Infak Wakaf