Zakat Shadaqah Infak Wakaf

 

Tata Cara Mengeluarkan Zakat

Ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh muzakki dalam mengeluarkan zakat

Golongan yang Berhak Menerima Zakat (Mustahik Zakat)

Golongan atau orang-orang yang berhak menerima zakat ada 8 macam (al-ashnaf al-tsamaniyyah) yang disebutkan di dalam al-Qur’an yaitu; fakir, miskin, amil, mu’allaf, budak, gharim, sabilillah, dan ibnu sabil.

Syarat Wajib Dikeluarkannya Zakat

Syarat Wajib Dikeluarkannya Zakat ; A. Syarat-syarat hewan yang wajib dikeluarkan zakatnya B. Syarat-syarat wajib mengeluarkan zakat Naqd (Emas dan Perak) C. Syarat-syarat hasil bumi yang wajib dikeluarkan zakatnya D. Syarat-syaratnya buah-buahan wajib dizakati E. Syarat-syarat zakat tijarah

Jenis Harta yang Wajib Dikeluarkan Zakatnya

Al-Madzhahib al-Arba’ah (madzhab yang empat; meliputi Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hanbali) berbeda pendapat mengenai harta yang wajib dikeluarkan zakatnya.

Zakat Menurut Bahasa dan Istilah Syara'

Zakat merupakan kata dasar dari zaka yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik.