Syaikh Abdul Wahhab asy-Sya'rani, Ulama Quthbul Ilmi

 
Syaikh Abdul Wahhab asy-Sya'rani, Ulama Quthbul Ilmi

LADUNI.ID - Syaikh Abdul Wahhab asy-Sya'rani [898-907 H.], seorang ulama' yang digelari quthbul ilmi' yang karyanya lebih dari 46 kitab dalam berbagai fan ilmu, juga tak luput dari label sesat dari kelompok ekstrimis hanya karena beliau seorang sufi. Jargon "sufi sesat" betul-betul menyengat siapa saja yang dianggap bisa disengat.

Mereka sendiri tak pernah membaca biografi asy-Sya'rani yang dipenuhi dengan ilmu dan tulisan ilmiyyah, baik fikih, hadits, tafsir, lughot, dan lain-lain. Seharusnya mereka malu setelah tahu dan melihat biografi beliau.

Yang dihafal saja adalah al-Qur'an, Matan Abi Syuja', Jurumiyyah, Minhaj Tholibin karya an-Nawawi [Fikih], Alfiyah Ibn Malik, Taudhih Ibn Hisyam [Nahwu], Jam'ul Jawami' [usul fikih], Alfiyah al-Iraqi [Mustholah hadits], Syathibiyyah [ilmu qira'ah], Talkhis al-Miftah [Balaghoh], Raudh [Fikih], Mukhtashor Raudhah [Fikih] dan lain-lain.

Sedangkan kitab-kitab turats yang dipelajari:

I. Dibidang al-Qur'an dan Ulum Qur'an.

Tafsir al-Baghawi, Tafsir Khazin, Tafsir Ibn Adil, Tafsir Qurthubi, Tafsir Ibn Katsir, Tafsir Baidhawi, Tafsir Ibn Naqib al-Madisi [100 jilid], Tafsir Wajiz, Tafsir Durr Mantsur, Tafsir Jalalain, Tafsir Basith dan lain-lain.

II. Dibidang Hadits dan Ilmu Hadits:

Kutub Sittah [Shahih Bukhari dan lain-lain], Shahih Ibn Khuzaimah, Shahih Ibn Hibban, Musnad Ahmad, Muwaththa' Imam Malik, Sunan Baihaqi, Dalailun Nubuwwah dan lain-lain.

III. Dibidang Fikih:

Syarah Raudh, Kitab al-Um Imam Syafi'i, Mukhtashar Muzani, Musnad asy-Syafi'i, Muhalla Ibn Hazm, al-Hawi al-Mawardi, Ahkam Sulthaniyyah, al-Muhith al-Juwaini, al-Kabir ar-Rafi'i, al-Wajiz, Raudhah an-Nawawi, Majmu' Syarah Muhadzdzab, Syarah Muslim, dan masih banyak lagi.

IV. Ushul Fikih, Fatwa, dan Qawaid

Syarah Minhaj al-Baidhawi, al-Musthasfa, al-Amali, Syarah al-Maqashid, Syarah al-Aqaid, Fatawa al-Qaffal, Fatawa al-Mawardi, Fatawa as-Subki, Fatawa Zakariya al-Anshori, Fatawa Ramli, dan lain-lain.

V. Lughot

Al-Qamus, an-Nihayah Ibn Atsir, Tahdzibul Asma wal Lughot dan lain-lain.

VI. Sirah [Sejarah]

Sirah Ibn Hisyam, Sirah Ibn Ishaq, al-Kalbi, Sirah al-Bakri, Sirah ath-Thabari, Sirah al-Kila'i, Sirah Ibn Sayyidin Nas, dan lain-lain.

VII. Tasawuf

Al-Quth karangan Abu Thalib al-Makki, ar-Ri'ayah al-Muhasibi, Hilyah Ibn Nu'aim, Risalah Qusyairiyah, Awariful Ma'arif, Ihya' Ulumiddin, dan lain-lain.

Dan masih banyak lagi kitab yang beliau pelajari sebagaimana disebutkan oleh beliau sendiri dalam al-Minan al-Kubra atau al-Mizan al-Kubra. Belum lagi satu kitab yang dipelajari berulang-ulang hingga beliau hafal diluar kepala.

Kalau kita sudah hafal kitab apa? Dan berapa jilid kitab yang sudah kita dibaca?

Oleh: Ustaz Hidayat Nur