Biografi Syekh Hasan bin Muhammad Al-Masysyath 

 
Biografi Syekh Hasan bin Muhammad Al-Masysyath 
Sumber Gambar: foto istimewa

Daftar Isi

1          Riwayat Hidup dan Keluarga
1.1       Lahir
1.2       Wafat

2          Sanad Ilmu dan Pendidikan Beliau
2.1       Mengembara Menuntut Ilmu
2.2       Guru-guru Beliau
2.3       Mengajar di Masjidil Al Haram dan Madrasah

3          Penerus Beliau
3.1       Murid-murid Beliau

4         Karier, dan Karya Beliau
4.1      Karier Beliau
4.2      Karya Beliau

5         Chart Silsilah 
5.1      Chart Silsilah Sanad

6         Gelar Beliau

7         Referensi

 

1. Riwayat Hidup dan Keluarga

1.1  Lahir
Syekh Hasan bin Muhammad Al-Masysyath lahir di Makkah Al-Mukarramah tanggal 3 Sawwal 1317 H. Nasab beliau adalah dari keturunan keluarga al-Masysyath yang telah lahir dari keluarga ini ulama-ulama besar seperti syaikh Abdul Qodir Al-Masysyath, Syaikh Muhammad bin Abbas Al-Masysyath (ayah beliau), Syaikh Ahmad Al-Masysyath salah seorang ulama terkemuka abad 13 H yang biografinya terabadikan dalam kitab “Nihayatu Khazanil Adab” yang diterbitkan di percetakan Bulaq-Mesir tahun 1299H.

1.2   Wafat
Syaikh di akhir hayatnya berusaha keras untuk membangun masjid di samping rumahnya sebagai tempat beribadah dan tempat belajar Al-Qur’an untuk anak-anak yang tinggal di sekitar rumahnya. Pada permulaan pembangunan mendapat simpatisan dari beberapa orang dan yang menjadi pimpinan penyelenggara dalam pembangunan tersebut diserahkan kepada anaknya, Ahmad bin Hasan Al Masysyath.

Tepat pada tahun 1367 H, masjid tersebut sudah bisa dipakai untuk melaksanakan solat dan kegiatan ibadah lainnya, seperti solat teraweh berjamaah, mengajar hadits serta menerima murid-murid beliau yang mengambil sanad kepada beliau. Kegiatan itu terus berlanjut sampai pada suatu ketika beliau mendadak sakit. Beliau segera dilarikan ke rumah sakit Ahmad Zahir. Menurut keterangan dokter beliau terserang penyakit yang merusak bagian saraf pada otaknya.
Keadan tersebut terus berlanjut dan membuat murid-muridnya tidak bisa menziarahinya kecuali beberapa orang terdekatnya. Pada hari Rabu tanggal 7 Syawal 1399 H beliau wafat dan dimakamkan di perkuburan Ma’la, Makkah.

2. Sanad Ilmu dan Pendidikan Beliau

2.1  Mengembara Menuntut Ilmu
Syaikh Hasan al Masysyath pertama-tama belajar pada orang tuanya, semangat dan perhatian orang tua beliau sehingga menjadikan beliau sebagai seorang ulama besar pada zamannya, kemudian ayah beliau mengirim ke salah satu Kuttab di daerah kami untuk belajar Tajwid Alqur'an, menghitung, membaca dan menulis.

Pada tahun 1329 H, ayah beliau memasukkan di madrasah Saulatiyyah untuk mendalami ilmu agama, berkhidmat pada guru dan ulama yang mengajar didalamnya, sebuah madrasah yang didirikan oleh seorang da'i yang sholeh lagi bertaqwa yaitu syaikh Rahmatullah bin Khalil Alhindy Addahlawy pada tahun 1292 H.

Syaikh Hasan al Masysyath selama di madrasah Saulatiyyah belajar sangat tekun dengan memfokuskan diri pada bidang bahasa seperti Nahwu, Sorof, Balagoh dan Adab. Kemudian pindah kedasar-dasar cabang ilmu yang lain seperti Fiqih, Hadits, Ulumul Hadits, Tafsir dan lainnya.

Diantara kelebihan beliau adalah berusaha menghafal diluar kepala semua matan yang dipelajarinya sehingga para guru di Saulatiyyah mempercayainya sebagai asisten dan ditugaskan untuk mengajar murid-murid yang lain ketika guru berhalangan.

Selama belajar di Saulatiyyah dan keliling mencari guru dan belajar di Mekkah, syaikh Hasan al Masysyath merasa tidak puas hati sehingga beliau memutuskan untuk musafir ke negara luar Hijaz seperti Mesir dan Sudan.

Pada tahun 1364 H. beliau musafir ke negara Sudan untuk memenuhi panggilan seorang yang sangat cinta kepada ulama yaitu Syaikh Sayyed Ali Mairginy dan bermukim di Sudan selama 5 bulan dan tinggal di Kahtoum (tempat tinggal penulis sekarang).

Selama di Sudan selain memberi kuliah umum dan pengajian pada masyarakat, beliau juga mnyibukkan diri dengan menemui ulama-ulama besar Sudan pada waktu itu untuk belajar dan mengambil Sanad serta ijazah kepada mereka.

Kemudian setelah 5 bulan di Sudan beliau melanjutkan perjalanan musafirnya ke negara Mesir untuk belajar dan mengajar serta mencari sanad dan ijazah pada ulama besar mesir, pada kesempatan itu Syaikh Hasan Almasysyath berjumpa dengan Imam Zahid Alkautsary seorang pemimpin ulama dinasti Utsmaniyyah yang bergelar Imam Asy'ary pada zaman akhir karena luas ilmu pengetahuannya, juga berjumpa dengan Syaikh Salamah Al quda'ie, Syaikh Muhammad Al khadr Husain, Syaikh Mustafa Hamamy bahkan Syaikh Hasan al Masysyath mengaku telah menjumpai Syaikh Albajury dan mengambil sanad kepada beliau waktu itu.

Selain ke Mesir dan Sudan Syaikh Hasan Alamsysyath juga rihlah ke Syam dan Libanon kemudian kembali ke Mesir pada tahun 1377 H. ketika ke Lebanon bertemu dan mengambil sanad kepada Syaikh Muhammad al Araby al Azuzy (Mufti agung Bairut), sedangkan di Syam bertemu dan mengambil sanad kepada syaikh Abdul Aziz Uyun Assud Mufti Hamas (Syiria), kemudian bertemu syaikh Abdul Fattah Abu Guddah, syaikh Soleh al Farfur dan lainnya.

kemudian setelah beberapa lama di Syiria beliau kembali lagi ke Mesir selama kurang lebih satu bulan dan kemudian kembali ke negara kelahirannya Mekkah al Mukarramah dengan membawa beberapa kitab yang penting dan jarang ditemui di tempat lain.

2.2  Guru-guru Beliau
Guru-guru beliau saat menuntut ilmu, di antaranya:

 1. Syekh Rahmatullah bin Khalil Alhindy Addahlawy
 2. Syekh Sayyed Ali Mairginy
 3.  Syekh Habibullah al Sanqity 
 4. Imam Zahid Alkautsary
 5. Syekh Salamah Al quda'ie
 6. Syekh Muhammad Al khadr Husain
 7. Syekh Mustafa Hamamy 
 8. Syekh Albajury
 9. Syekh Muhammad al Araby al Azuzy (Mufti agung Bairut)
 10. Syekh Abdul Aziz Uyun Assud Mufti Hamas (Syiria)
 11. Syekh Abdul Fattah Abu Guddah
 12. Syekh Soleh al Farfur

2.3  Mengajar di Masjidil Al Haram dan Madrasah
Beliau mengajar di Masjidil Haram dan Madrasah Assaulatiyyah

3. Penerus Beliau            

3.1  Murid-murid Beliau
Murid-murid beliau yang menjadi ulama besar adalah:
1. Al Arif Billah Syaikh Solih Alja’fary (Mesir), imam Jami’ Al-Azhar, pendiri Tarekat Alja’fariyyah Almuhammadiyyah.
2. Asy Syaikh Muhammad Yasin Bin Isa Al-Fadany
3. Asysyaikh Prof. Dr. Sayyid Muhammd Alawy Al-Maliky
4. TGKH.M. Zainuddin Abdul Majid Al-Fansyaury Al-Ampenany
5. Asy-Syaikh Ismail Az-Zain
6. Tuan Guru Sekumpul
7. Sayyidi Asy-Syaikh Syarwani Abdan atau Guru Bangil 

4. Karier, dan Karya Beliau

4.1  Karier Beliau
Karier sesuai dengan keilmuan beliau, posisi karier yang diduduki di antaranya:
Pengajar di Masjidil Al Haram dan madrasah  Assaulatiyyah

4.2  Karya Beliau
Disamping mengajar di Masjidil Haram dan Madrasah Assaulatiyyah, beliau juga termasuk sangat produktif dalam menulis kitab. Kitab-kitab yang beliau susun dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan, mulai dari fiqih, hadits, ulumul hadits, ilmu sanad, syarah, dan ta’liq dan lainnya. di antara karya beliau yang paling terkenal adalah:
1. Al-Jawahir Atstsaminah Min Adillati Alimil Madinah dalam ilmu (usul fiqh mazhab maliki), di karang tahun 1341 H.
2. Inarat Ad Duja Fi Magazy Khairil Wara, sayarah dari kitab manzumatul magazi yang di karang oleh imam ahmad bin muhammad albadawi assanqity. Selsai di karang tahun 1360 H.
3. Raful Astar An Mahya Almukhaddarat Talat Al Anwar, dalam ilmu mustalahul hadits dikarang tahun 1349 H.
4. At Taqrirat Ast Stsaniyyah Fi Syarhi Manzumat Al Bayquniyyah, dalam ilmu mustalaahul hadits, dikarang tahun 1350 h.
5. At-Tuhfat Ast Staniyyah Fi Ahwal Al Waratsatil Arbainiyyah, dalam ilmu faraidh, di karang tahun 1346 h. Kitab inilah yang menjadi cikal bakal kitab Nazam Nahdatuzzainiyyah dan syarahnya Tuhfatul Ampenaniyyah, keduanya oleh Syaikh Zainuddin Abdul Majid .
6. Is’af Ahlil Iman Biwazaif Syahri Ramadhan, dikarang tahun 1355 h.
7. Is’af Ahlil Islam Biwazaif Alhaj Ila Baitil Haram, dikarang tahun 1379 h.
8. Al Bahjatuststaniyyah Fi Syarhil Kharidah, syarah Nazam Imam Dardiry dalam ilmu tauhid, dikarang tahun 1386 h.
9. Al Arbauna Haditsan Fi Abwabin Syatta Fi Attargib Wa Attarhib, kumpulan 40 hadits yang menjelaskan tentang targib dan tarhib, di karang tahun 1397 h.
10. Nasaih Addiniyyah Wa Wasaya Amah, kumpulan nasehat-nasehat belaiu, dikarang tahun 1398 h.
11. Bugyatul Musytarsyidin Fi Tarjimat Aimmatil Mujtahidin, kumpulan sejarah dan biografi empat imam mazhab, dikarang tahun 1383 h.
12. Al hudud al bahiyyah fi qawaid al mantiqiyyah.

13. Al Irsyad Bizikri Ba’di Maa Lii Minal Ijazati Wal Isnad, kumpulan sanad dan ijazah beliau dari guru-gurunya, dikarang tahun 1370 h. kemudian setelahnya disusun lagi dan ditambah beberapa sanad dan biografi guru-gurunya dengan judul atsbat alkabir.
14. Ta’liqot Asy Syarifah Al Lubbil Usul, dalam ilmu usul fiqh.
15. Hukmusysyariah Almuhammaiyyah, dikarang tahun 1373 h.

5.    Chart Silsilah 

5.1   Chart Silsilah Sana

Berikut ini chart silsilah sanad murid Syekh Hasan bin Muhammad Al-Masysyath dapat dilihat DI SINI.

7. Referensi

Biografi Syekh Hasan bin Muhammad Al-Masysyath


Artikel ini sebelumnya diedit tanggal 17 Juli 2022, dan terakhir diedit tanggal 14 September 2022.


 

Lokasi Terkait Beliau

  Belum ada lokasi untuk sekarang

List Lokasi Lainnya