Biografi Sunan Kudus (Ja'far Sodiq)

 
Biografi Sunan Kudus (Ja'far Sodiq)

Daftar Isi

1          Riwayat Hidup dan Keluarga
1.1       Lahir
1.2       Riwayat Keluarga
1.3       Nasab Sunan Kudus
1.4       Wafat          

2          Sanad Ilmu dan Pendidikan Beliau
2.1       Mengembara Menuntut Ilmu
2.2       Guru-guru Beliau
2.3       Mendirikan dan Mengasuh Pesantren

3          Penerus Beliau
3.1       Anak-anak Beliau
3.2       Murid-murid Beliau

4         Metode Dakwah Beliau    
4.1      Strategi Pendekatan kepada Massa
4.2      Merangkul Masyarakat Hindu
4.3      Merangkul Masyarakat Budha
4.4      Selamatan (Syukuran) Mitoni

5         Karomah Beliau 
5.1      Kisah Sunan Kudus Diberi Batu Suci setelah Usir Wabah Penyakit
5.2      Kisah Kesaktian Sunan Kudus Keluarkan Ribuan Tawon

6         Keteladanan Sunan Kudus

7         Peninggalan Sunan Kudus

8         Referensi

9         Chart Silsilah Sanad

1    Riwayat Hidup dan Keluarga 

1.1  Lahir

Sunan Kudus dilahirkan dengan nama Sayyid Ja'far Sodiq Azmatkhan. Beliau merupakan putra dari pasangan Sunan Ngudung (Sayyid Utsman Haji) dengan dengan Siti Syari’ah/. Lahir pada 9 September 1400M/ 808 Hijriah. 

Berdasar catatan naskah-naskah historiografi  seperti Babad Tanah Jawi Naskah Drajat, Wali Sana Babadipun Parawali, Babad Cerbon,  Sejarah Hidup Wali Songo,  dan  silsilah   Sunan Kudus,  dapat  disimpulkan  bahwa  tokoh Jakfar Shadiq yang masyhur disebut  Sunan Kudus adalah cucu buyut  Syaikh Ibrahim as-Samarkandi, yang dimakamkan di Gisikharjo, Palang,  Tuban. Sebab, ayahandanya, Usman Haji adalah putra  Raja Pandhita di  Gresik yang bernama Ali Murtadho, kakak  Raden Rahmat Sunan Ampel. Atas alasan kerabat  Sunan Ampel itulah Usman Haji atau  Sunan Ngudung dinikahkan dengan Syarifah Ruhil atau Dewi Ruhil yang bergelar Nyai Anom Manyuran binti Nyai Ageng Melaka binti Sunan Ampel 

1.2  Riwayat Keluarga

Sunan Kudus menikah dengan Dewi Rukhill. Putri Sunan Bonang. Dari pernikahan tersebut beliau dikaruniai keturunan yaitu

1.    Raden Amir Hassan.

Kanjeng Sunan Kudus juga menikah dengan putri PecatTanda  Terung, Putri Adipati Terung menurunkan delapan orang anak, yaitu : 

1.    Nyi Ageng Pembayun.
2.    Panembahan Palembang.
3.    Panembahan Mekaos Honggokusumo.
4.    Panembahan Qadhi.
5.    Panembahan Karimun.
6.    Panembahan Kali.
7.    Ratu Pradabinabar (menikah dengan Pangeran Pancawati, Panglima Sunan Kudus).
8.    Penembahan Joko (wafat sewaktu masih usia muda).

1.3 Nasab Sunan Kudus

1.    Nabi Muhammad Rasulullah SAW.
2.    Sayyidah Fathimah Az-Zahra/Ali bin Abi Thalib, binti
3.    Al-Imam Al-Husain bin
4.    Al-Imam Ali Zainal Abidin bin
5.    Al-Imam Muhammad Al-Baqir bin
6.    Al-Imam Ja’far Shadiq bin
7.    Al-Imam Ali Al-Uraidhi bin
8.    Al-Imam Muhammad An-Naqib bin
9.    Al-Imam Isa Ar-Rumi bin
10.    Al-Imam Ahmad Al-Muhajir bin
11.    As-Sayyid Ubaidillah bin
12.    As-Sayyid Alwi bin
13.    As-Sayyid Muhammad bin
14.    As-Sayyid Alwi bin
15.    As-Sayyid Ali Khali’ Qasam bin
16.    As-Sayyid Muhammad Shahib Mirbath bin
17.    As-Sayyid Alwi Ammil Faqih bin
18.    As-Sayyid Abdul Malik Azmatkhan bin
19.    As-Sayyid Abdullah bin
20.    As-Sayyid Ahmad Jalaluddin bin
21.    As-Sayyid Husain Jamaluddin bin
22.    As-Sayyid Ibrahim Zainuddin As-Samarqandy
23.    As-Sayyid Ali Murtadho
24.    As-Sayyid Ustman Haji
25.    Sunan Kudus (Sayyid Ja'far Sodiq Azmatkhan)

1.4  Wafat    

Pada tahun 1550 M Sunan Kudus berpulang saat menjadi Imam sholat Subuh di Masjid Menara Kudus, dalam posisi sujud. Beliau dimakamkan di lingkungan Masjid Menara Kudus.

2   Sanad Ilmu dan Pendidikan Beliau

2.1  Menuntut Ilmu

Raden Jakfar Shadiq dalam cerita tutur dikisahkan belajar ilmu agama kepada ayahnya sendiri, yaitu Raden Usman Haji atau Sunan Ngudung.Selain berguru kepada ayahandanya,  Raden Jakfar Shadiq juga dituturkan berguru kepada seorang ulama bernama Kyai Telingsing. Menurut cerita, Kyai Telingsing  adalah  seorang   Cina  muslim  yang  bernama  asli  The  Ling  Sing. Kedatangannya ke  Pulau Jawa dikaitkan dengan kunjungan  Laksamana Cheng Ho. Sebagaimana disebutkan dalam sejarah, kedatangan  Laksamana Cheng Ho ke Pulau Jawa, selain untuk mengadakan tali persahabatan juga menyebarkan Agama Islam melalui anak buahnya yang ditinggalkan di sejumlah daerah. Sunan Kudus juga belajar kepada beberapa ulama terkenal. Di antaranya kepada Sunan Kalijaga, Ki Ageng Ngerang dan Sunan Ampel.

Kanjeng Sunan Kudus banyak berguru untuk Sunan Kalijaga dan beliau mempergunakan gaya berdakwah ala gurunya itu yang sangat toleran pada hukum budaya istiadat setempat serta metode penyampaian yang halus. Didekatinya masyarakat dengan memakai simbol-simbol Hindu-Budha seperti yang nampak pada gaya arsitektur Masjid Kudus.

2.3  Guru-Guru Beliau

1.    Sunan Ngudung
2.    Sunan Kalijaga
3.    Kiai Telingsing
4.    Ki Ageng Ngerang

2.3 Mendirikan dan Mengasuh Pesantren

Ketika terjadi perselisihan internal di kerajaan Demak, Sunan Kudus kemudian pindah ke kawasan Tajug, di kawasan Tajug ini, Sunan Kudus tidak lagi aktif di dunia politik dan fokus menyebarkan dakwah Islam. Disana Sunan Kudus mendirikan sebuah masjid bernama Al-Aqsa pada tahun 1549 Masehi. Hingga masjid tersebut menjadi pusat dari kota Kudus kala itu. Dari masjid inilah, perjuangan Sunan Kudus mensyiarkan agama islam dimulai. Pendekatannya tanpa paksaan, dan menghormati nilai kepercayan pra islam yang masih dianut oleh masyarakat sekitar.

Ketika terjadi perselisihan internal di kerajaan Demak, Ja'far Shadiq kemudian pindah ke kawasan Tajug, sebagaimana dikutip dari buku Sejarah Kebudayaan Islam (2020) yang ditulis Suhailid. Di kawasan Tajug ini, Ja'far Shadiq tidak lagi aktif di dunia politik dan fokus menyebarkan dakwah Islam.

3  Penerus Beliau

3.1  Anak-anak Beliau

1. Amir Hasan
2. Panembahan Kudus
3. Nyai Ageng Pambayun
4. Amir Hamzah (Panembahan Palembang)
5. Panembahan Makaos Honggokusumo
6. Panembahan Kadhi
7. Panembahan Karimun
8. Panembahan Jaka
9. Ratu Probodinalar

3.2 Murid-murid Beliau

1. Arya Penangsang di Jipang
2. Sunan Prawata
3. Sultan Pajang

4  Strategi Dakwah Sunan Kudus yang Luwes

Sebagaimana   Wali  Songo  lainnya, Raden Jakfar Shadiq berusaha mendekati masyarakat untuk menyelami serta memahami apa yang diharapkan masyarakat. Dan dalam hal dakwah langsung ke tengah masyarakat itu,  Raden Jakfar Shadiq banyak memanfaatkan jalur seni dan budaya beserta teknologi terapan yang bersifat tepat guna, yang dibutuhkan masyarakat. Menurut Primbon milik Prof. K.H.R.  Moh. Adnan, sebagai anggota Wali Songo,  Raden Jakfar Shadiq dalam menjalankan dakwahnya mendapat tugas memberi bimbingan dan keteladanan kepada masyarakat sebagai berikut

4.1 Strategi Pendekatan kepada Massa

Sunan Kudus termasuk pendukung gagasan, Sunan Kalijaga dan Sunan Bonang yang menerapkan strategi dakwah kepada masyarakat sebagai berikut :

 1. Membiarkan dulu adat istiadat dan kepercayaan lama yang sukar dirubah. Mereka sepakat untuk tidak mempergunakan jalan kekerasan atau radikal menghadapi masyarakat yang demikian.
 2. Bagian adat yang tidak sesuai dengan ajaran Islam tetapi mudah dirubah maka segera dihilangkan.
 3. Tut Wuri Handayani, artinya mengikuti dari belakang terhadap kelakuan dan adat rakyat tetapi diusahakan untuk dapat mempengaruhi sedikit demi sedikit dan menerapkan prinsip Tut Wuri Hangiseni, artinya mengikuti dari belakang sambil mengisi ajaran agama Islam.
 4. Menghindarkan konfrontasi secara langsung atau secara keras didalam cara menyiarkan agama Islam. Dengan prinsip mengambil ikan tetapi tidak mengeruhkan airnya.

Pada akhirnya boleh saja merubah adat dan kepercayaan masyarakat yang tidak sesuai dengan ajaran Islam tetapi dengan prinsip tidak menghalau masyarakat dari umat Islam. Kalangan umat Islam yang sudah tebal imannya harus berusaha menarik simpati masyarakat non muslim agar mau mendekat dan tertarik dengan ajaran Islam. Hal itu tak bisa mereka lakukan kecuali dengan konsekuen. Sebab dengan melaksanakan ajaran Islam secara lengkap otomatis tingkah laku dan gerak-gerik mereka sudah merupakan dakwah nyata yang dapat memikat masyarakat non-muslim.

Strategi dakwah ini diterapkan oleh Sunan Kalijaga, Sunan Bonang, Sunan Muria, Sunan Kudus dan Sunan Gunung Jati. Karena siasat mereka dalam berdakwah tak sama dengan garis yang ditetapkan oleh Sunan Ampel maka mereka disebut kaum Abangan atau Aliran Tuban. Sedang pendapat Sunan Ampel yang didukung Sunan Giri dan Sunan Drajad disebut Kaum Putihan atau Aliran Giri. Namun atas inisiatif Sunan Kalijaga, kedua pendapat yang berbeda itu pada akhinya dapat dikompromikan.

4.2 Merangkul Masyarakat Hindu

Di Kudus pada waktu itu penduduknya masih banyak yang beragama Hindu dan Budha. Untuk mengajak mereka masuk Islam tentu bukannya pekerjaan mudah. Terlebih mereka yang masih memeluk kepercayaan lama dan memegang teguh adat-istiadat lama, jumlahnya tidak sedikit. Di dalam masyarakat seperti itulah Ja’far Sodiq harus berjuang menegakkan agama.

Pada suatu hari Sunan Kudus atau  Ja’far Sodiq membeli seekor sapi (dalam riwayat lain disebut Kebo Gumarang). Sapi tersebut berasal dari Hindia, dibawa para pedagang asing dari kapal besar. Sapi itu ditambatkan dihalaman rumah Sunan Kudus. Rakyat Kudus yang kebanyakan beragama Hindu itu tergerak hatinya, ingin tahu apa yang akan dilakukan Sunan Kudus terhadap sapi itu. Sapi dalam pandangan Hindu adalah hewan suci yang menjadi kendaraan para dewa. Menyembelih sapi adalah perbuatan dosa yang dikutuk para dewa. Lalu apa yang dilakukan Sunan Kudus?

Apakah Sunan Kudus hendak menyembelih sapi dihadapan rakyat yang kebanyakan justru memujanya dan menganggap binatang keramat. Itu berarti Sunan Kudus melukai hati rakyatnya sendiri.Dalam tempo singkat halaman rumah Sunan Kudus dibanjiri rakyat, baik yang beragama Islam maupun Budha. Setelah jumlah penduduk yang datang bertambah banyak, Sunan Kudus keluar dari dalam rumahnya.
Sedulur-sedulur yang saya hormati, segenap sanak kadang yang saya cintai, Sunan Kudus membuka suara. Saya melarang saudara-saudara menyakiti apalagi menyembelih sapi. Sebab diwaktu saya masih kecil, saya pernah mengalami saat yang berbahaya, hampir mati kehausan lalu seekor sapi datang menyusui saya.

Mendengar cerita tersebut para pemeluk agama Hindu terkagum-kagum. Mereka menyangka Ja’far Sodiq itu adalah titisan dewa Wisnu, maka mereka bersedia mendengarkan ceramahnya. Demi rasa hormat saya kepada jenis hewan yang pernah menolong saya, maka dengan ini saya melarang penduduk Kudus menyakiti atau menyembelih sapi.Kontan para penduduk terpesona atas kisah itu.
Sunan kudus melanjutkan, salah satu diantara surat-surat Al-Qur’an yaitu surat yang kedua dinamakan Surat Sapi atau dalam bahasa Arabnya Al-Baqarah, kata Sunan Kudus.Masyarakat semakin tertarik. Kok ada sapi di dalam Al-Qur’an mereka menjadi ingin tahu lebih banyak dan untuk itulah mereka harus sering-sering datang mendengarkan keterangan Sunan Kudus. Demikianlah, sesudah simpati itu berhasil diraih akan lapanglah jalan untuk mengajak masyarakat  berduyun-duyun masuk agama Islam.

Bentuk mesjid yang dibuat Sunan Kudus pun tak jauh bedanya dengan candi-candi milik orang  Hindu. Lihatlah menara Kudus yang antik itu, yang hingga sekarang dikagumi orang di seluruh dunia karena keanehannya. Dengan bentuknya yang mirip candi itu orang-orang Hindu merasa akrab dan tidak takut atau segan masuk ke dalam mesjid guna mendengarkan ceramah Sunan Kudus.

4.3 Merangkul Masyarakat Budha

Sesudah berhasil menarik umat Hindu ke dalam agama Islam hanya karena sikap toleransi yang tinggi, yaitu menghormati sapi yang dikeramatkan umat Hindu dan membangun menara mesjid mirip dengan candi Hindu. Kini Sunan Kudus bermaksud menjaring umat Budha. Caranya? Memang tidak mudah, harus kreatif dan tidak bersifat memaksa.

Sesudah mesjid berdiri, Sunan Kudus membuat padasan atau tempat wudhu dengan pancuran yang berjumlah delapan. Masing-masing pancuran diberi arca kepala kebo gumarang diatasnya. Hal ini disesuaikan dengan ajaran Budha, “Jalan berlipat delapan” atau Sanghika Marga” yaitu :
1.       Harus memiliki pengetahuan yang benar
2.       Mengambil keputusan yang benar
3.       Berkata yang benar
4.       Hidup dengan cara yang benar
5.       Bekerja dengan benar
6.       Beribadah dengan benar
7.       Dan menghayati agama dengan benar.
Usahanya pun membuahkan hasil, banyak umat Budha yang penasaran, untuk itu Sunan Kudus memasang lambang  wasiat Budha itu di padasan atau tempat berwudhu, sehingga mereka berdatangan ke mesjid untuk mendengarkan keterangan Sunan Kudus.

.4.4 Selamatan (Syukuran) Mitoni

Didalam cerita tutur disebutkan bahwa Sunan Kudus itu pada suatu ketika gagal mengumpulkan rakyat yang masih berpegang teguh pada adat istiadat lama.

Seperti diketahui, rakyat jawa banyak melakukan adat istiadat yang aneh, yang kadang kala bertentangan dengan ajaran Islam, misalnnya berkirim sesaji dikuburan untuk menunjukkan bela sungkawa atau berduka cita atas meninggalnya salah seorang anggota keluarga, selamatan neloni. Mitoni dan lain-lain. Sunan Kudus sangat memperhatikan upacara-upacara ritual tersebut dan berusaha sebaik-baiknya untuk merubah atau mengarahkannya dalam bentuk Islami. Hal ini dilakukan juga oleh Sunan Kalijaga dan Sunan Muria.

Contohnya, bila seorang isteri orang jawa hamil tiga bulan maka akan dilakukan acara selamatan yang disebut mitoni sembari minta kepada dewa bahwa bila anaknya lahir supaya tampan seperti Arjuna, jika anaknya perempuan supaya cantik seperti Dewi Ratih.

Adat tersebut tidak ditentang secara keras oleh Sunan Kudus. Melainkan diarahkan dalam  bentuk Islami. Acara selataman boleh terus dilakukan tapi niatnya bukan sekedar kirim sesaji kepada para dewa, melainkan bersedekah kepada penduduk setempat dan sesaji yang dihidangkan boleh dibawa pulang. Sedangkan permintaannya langsung kepada Allah dengan harapan anaknya lahir laki-laki akan berwajah seperti nabi Yusuf, dan bila perempuan seperti Siti Maryam ibunda Nabi Isa. Untuk itu sang ayah dan ibu harus sering membaca surat Yusuf dan surat Maryam dalam Al-Qur’an.
Sebelum acara selamatan dilaksanakan diadakanlah pembacaan Layang Ambiya atau sejarah para Nabi. Biasanya yang dibaca adalah bab Nabi Yusuf. Hingga sekarang acara pembacaan Layang Ambiya yang berbentuk tembang Asmarandana, Pucung dll itu masih hidup di kalangan masyarakat pedesaan.

Berbeda dengan cara lama, pihak tuan rumah membuat sesaji dari berbagai jenis makanan, kemudian diikrarkan (hajatkan dihajatan) oleh sang dukun atau tetua masyarakat setelah upacara sakral itu dilakukan sesajinya tidak boleh dimakan melainkan diletakkan di candi, di kuburan atau tempat-tempat sunyi dilingkungan tuan rumah.

Ketika pertama kali melaksanakan gagasannya, Sunan Kudus pernah gagal, yaitu beliau mengundang seluruh masyarakat. Baik yang Islam maupun yang Hindu dan Budha ke dalam mesjid. Dalam undangan disebutkan hajat Sunan Kudus yang hendak Mitoni dan bersedekah atas hamilnya sang isteri yang telah tiga bulan.

Sebelum masuk mesjid, rakyat harus membasuh kaki dan tangannya dikolam yang sudah disediakan. Dikarenakan harus membasuh tangan dan kaki inilah banyak rakyat yang tidak mau, terutama dikalangan Hindu dan Budha. Inilah kesalahan Sunan Kudus. Beliau terlalu mementingkan pengenalan syariat berwudhu kepada masyarakat, tapi akibatnya masyarakat malah menjauh. Apa sebabnya? Karena iman mereka atau tauhid mereka belum terbina.

Maka pada kesempatan lain, Sunan Kudus mengundang masyarakat lagi. Kali ini tidak usah membasuh tangan dan kakinya waktu masuk mesjid, hasilnya sungguh luar biasa. Masyarakat berbondong-bondong memenuhi undangannya, disaat inilah Sunan Kudus menyisipkan bab keimanan dalam agama Islam secara halus dan menyenangkan rakyat. Caranya menyampaikan materi cukup cerdik, ketika rakyat tengah memusatkan perhatiannya pada keterangan sunan Kudus tetapi karena waktu sudah terlalu lama, dan dikuatirkan mereka jenuh Sunan Kudus mengakhiri ceramahnya.

Cara tersebut kadang mengecewakan, tapi disitulah letak segi positipnya, rakyat ingin tahu kelanjutan ceramahnya. Dan pada kesempatan lain mereka datang lagi ke mesjid, baik dengan undangan maupun tidak, karena ingin tahu itu demikian besar mereka tak peduli lagi pada syarat yang diajukan Sunan Kudus yaitu membasuh kaki dan tangannya lebih dahulu, yang lama-lama menjadi kebiasaan untuk berwudhu.

Dengan demikian Sunan Kudus berhasil menebus kesalahannya dimasa lalu. Rakyat menaruh simpati  dan menghormatinya. Cara-cara yang ditempuh untuk mengislamkan masyarakat cukup banyak. Baik secara langsung melalui ceramah agama maupun adau kesaktian dan melalui kesenian, beliaulah yang pertama kali menciptakan tembang Mijil dan Maskumambang. Didalam tembang-tembang tersebut beliau sisipkan ajaran-ajaran agama Islam.

5  Karomah Beliau      

5.1  Kisah Sunan Kudus Diberi Batu Suci setelah Usir Wabah Penyakit

Di dalam riwayat dikisahkan, Sunan Kudus (Raden Ja’far Sodiq) itu suka mengembara, baik ke tanah Hindustan maupun ke Tanah Suci Mekkah. Sewaktu berada di Mekkah beliau menunaikan ibadah haji. Kebetulan di Mekkah ada wabah penyakit yang sukar diatasi. Penguasa negeri arab mengadakan sayembara, siapa yang berhasil melenyapkan wabah penyakit itu akan diberi hadiah harta benda yang cukup besar jumlahnya.

Sudah banyak orang mencoba tapi tidak pernah berhasil. Pada suatu hari Sunan Kudus menghadap penguasa negeri itu tapi kedatangannya disambutnya dengan sinis. Dengan apa tuan akan melenyapkan wabah penyakit itu? Tanya sang Amir. Dengan doa jawab Sunan Kudus singkat. Kalau hanya doa kami sudah puluhan kali melakukannya, di tanah Arab ini banyak ulama dan syekh-syekh ternama. Tapi mereka tak pernah berhasil mengusir wabah penyakit ini. “Saya mengerti memang tanah arab ini gudangnya para ulama. Tapi jangan lupa ada saja kekurangannya sehingga doa mereka tidak terkabulkan,” kata Sunan Kudus. “Hem, sungguh berani tuan mengatakan demikian, kata amir itu dengan nada berang. Apa kekurangan mereka?” kata raja.
Anda yang menyebabkannya, kata Sunan Kudus dengan tenangnya. Anda telah menjanjikan hadiah yang menggelapkan mata hati mereka sehingga doa mereka tidak ikhlas. Mereka berdoa hanya karena mengharapkan hadiah. Sang Amir pun terbungkam 1.000 bahasa atas jawaban itu. Sunan Kudus lalu dipersilahkan melaksanakan niatnya. Kesempatan itu tak disia-siakan. Secara khusus Sunan Kudus berdoa dan membaca beberapa amalan.

Dalam tempo singkat wabah penyakit mengganas di negeri Arab telah menyingkir. Bahkan beberapa orang yang menderita sakit keras secara mendadak langsung sembuh. Rasa kagum mulai menjalari hatinya. Hadiah yang dijanjikannya bermaksud diberikan kepada Sunan Kudus. Tapi Sunan Kudus menolaknya, beliau hanya ingin minta sebuah batu yang berasal dari Baitul Maqdis. Sang Amir mengijinkannya. Batu itu pun dibawa ke Tanah Jawa, dipasang di pengimaman Masjid Kudus yang didirikannya sekembali dari Tanah Suci.

5.2 Kisah Kesaktian Sunan Kudus Keluarkan Ribuan Tawon dan Tikus

Banyak cerita tentang kesaktiannya. Sebelum perang, beliau diberi badong, semacam rompi, oleh Sunan Gunung Jati. Badong itu dibawanya berkeliling arena perang. Dari badong sakti itu, keluarlah jutaan tikus yang juga sakti. Kalau dipukul maka tikus itu tidak mati, namun mereka semakin mengamuk sejadi-jadinya. Pasukan Majapahit ketakutan sehingga mereka lari tunggang langgang. Ia juga mempunyai sebuah peti, yang bisa mengeluarkan ribuan tawon. Banyak prajurit Majapahit yang tewas disengat tawon itu. 

6  Keteladanan Sunan Kudus

6.1 Toleransi

Sunan Kudus memiliki permintaan yang diberikan kepada masyarakat agar tidak menyembelih sapi pada saat Idul Adha. Ha ini dikarenakan binatang sapi sangat dihormati oleh masyarakat Hindu Budha pada waktu itu. Sebagai gantinya, mereka dapat menyembelih kerbau sebagai hewan kurban. Kepercayaan tersebut hingga kini masih dilakukan oleh masyarakat Kudus hingga sekarang.
Sikap toleransi yang di cetuskannya menjadi kunci agar masyarakat sesama muslim bisa hidup rukun berdampingan dengan sesamanya dan golongan lain yang berbeda. Sama seperti halnya kehidupan masyarakat yang terjadi di saat ini.

6.2  Gus-ji-gang

Sunan Kudus mengajarkan ajaran “Gusjigang” yang mengajarkan bagaimana mengajarkan hidup di dunia dan di akherat. Ajaran ini selalu disampaikan kepada semua santrinya di sekitar kota Kudus dan sekitarnya.
Gusjigang adalah kependekan dari “Bagus, Ngaji dan Dagang”. “Gus” berarti bagus ahlaknya, “Ji” yang berarti rajin mengaji dan “Gang” yang berarti dagang. Maksud dari sunan Kudus adalah selain mementingkan duniawi, harus di imbangi dengan kehidupan untuk akherat, sebagaimana yang tersirat dalam ajaran Gusjigang tersebut.
Maka tidak mengherankan jika kota Kudus adalah kota yang memiliki perkembangan ekonomi yang sangat pesat. Hingga saat ini kota Kudus masih terkenal dengan kemajuan ekonominya sebagai kota kretek.

7  Peninggalan Sunan Kudus

Keberhasilan yang telah dicapai oleh beliau dalam menyebarkan Islam di tanah Jawa bisa dibuktikan melalui beberapa bangunan dan peninggalan pusaka, antara lain:

1  Menara dan Masjid Kudus

Yang nama aslinya yakni Masjid Al Aqsa Manara kudus. Bangunan ini cukup unik karena memiliki gaya arsitektur khas dari perpaduan tiga agama, yakni Islam, Hindu, dan Budha. Hasil karya tersebut memperlihatkan bahwa akulturasi nilai-nilai Islam dengan tradisi agama lain memang benar adanya. Masjid ini dibangun pada 1549 Masehi, hingga kini masjid tersebut ramai dikunjungi oleh masyarakat luas. Tujuannya untuk menunaikan ibadah shalat, berdoa, dan melakukan ziarah.

2  Pusaka

Beberapa peninggalan pusaka (senjata) lainnya yang cukup unik dari beliau, yakni Keris Cintoko, dua tombak

3  Karya Seni

Karya tembang yang cukup terkenal yakni Tembang Asmarandana, isinya berupa nasihat dan nilai-nilai penting dalam ajaran Islam. Tembang ini menjadi salah satu metode agar Islam dapat diterima dengan baik oleh masyarakat Hindu Budha pada saat itu.

8  Referensi

 1. Buku Atlas Wali Songo, Agus Sunyoto,
 2. Buku Wali Songo: Rekonstruksi Sejarah yang Disingkirkan, Agus Sunyoto, Jakarta: Transpustaka, 2011
 3. Sejarah Kebudayaan Islam (2013), 
 4. Purwadi dan Enis Niken H. 2007. Dakwah Wali Songo: Penyebaran Islam Berbasis Kultural di Tanah Jawa. Yogyakarta: Panji Pustaka.
 5. Said, Nur. 2009. Pendidikan Multikultural Warisan Kanjeng Sunan Kudus. Kudus: CV Brillian Media Utama.
 6. https://bappeda.kuduskab.go.id/detailbudaya.php?id=2

9  Chart Silsilah Sanad

Berikut ini chart silsilah sanad guru Sunan Kudus (Ja'far Sodiq) dapat dilihat DI SINI.


Artikel ini sebelumnya diedit tanggal 23 Juni 2022, dan terakhir diedit tanggal 09 September 2022.

 

Lokasi Terkait Beliau

  Belum ada lokasi untuk sekarang

List Lokasi Lainnya