Penjelasan Shadaqah Menurut Hukum Islam

Sedekah  secara tersembunyi lebih utama dan dilipat gandakan 70 kali daripada sedekah  secara terbuka, akan tetapi kadang-kadang sedekah secara terbuka justeru yang lebih utama,  bila hal tersebut bisa menarik orang untuk bersedekah

Bolehkah Memberi karena Malu?

Adakah hukum bagi peminta sumbangan yang terlebih dahulu membuat malu pemberi sumbangan ? Misalnya, pemberi sumbangan memberikan sumbangan karena malu setelah disindir peminta sumbangan.

Bolehkah Shadaqah Digunakan Tidak Sesuai Tujuan Pemberi?

Bolehkah uang Sedekah yang tujuan awalnya untuk 1 sak semen kita alihkan untuk Perangkat Masjid yang lain, contohnya Semisal Sapu, pel lantai atau lainnya.

Solusi Menshadaqahkan Uang yang Haram Menurut Para Ulama'

Apakah boleh shodakoh atau zakat pake uang haram? kalau boleh, apakah bisa uang haram disucikan agar bisa menjadi halal dan bisa dishodakohkan?

Money Politic Menurut Pandangan Kiai Said

LADUNI.ID, Money politic dalam Islam disebut riswah (suap), yang dalam prakteknya bisa berbentuk sedekah dan zakat yang belakangan ini marak terjadi di tengah masyarakat, maupun pemberian uang secara langsung dan tak langsung,

Zakat Menurut Bahasa dan Istilah Syara'

Zakat merupakan kata dasar dari zaka yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik.

Jenis Harta yang Wajib Dikeluarkan Zakatnya

Al-Madzhahib al-Arba’ah (madzhab yang empat; meliputi Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hanbali) berbeda pendapat mengenai harta yang wajib dikeluarkan zakatnya.

Syarat Wajib Dikeluarkannya Zakat

Syarat Wajib Dikeluarkannya Zakat ; A. Syarat-syarat hewan yang wajib dikeluarkan zakatnya B. Syarat-syarat wajib mengeluarkan zakat Naqd (Emas dan Perak) C. Syarat-syarat hasil bumi yang wajib dikeluarkan zakatnya D. Syarat-syaratnya buah-buahan wajib dizakati E. Syarat-syarat zakat tijarah

Kedudukan Zakat Dalam Agama Islam

Zakat merupakan salah satu rukun Islam. Zakat wajib atas setiap orang Islam yang memenuhi syarat

Syarat Mustahiqqin dan Muzakki

Mustahiqqin atau al-ashnaf al-tsamaniyah (delapan golongan yang berhak menerima zakat) di atas harus memenuhi tiga syarat

Tata Cara Mengeluarkan Zakat

Ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh muzakki dalam mengeluarkan zakat

Bentuk Zakat dan Waktu Mengeluarkan Zakat

Bentuk Zakat Menurut madzhab Syafi’i zakat tanaman harus diberikan dalam bentuk barangnya seperti diberikan dalam bentuk beras, hewan dan lain-lain kecuali zakat dagangan maka harus diberikan dalam bentuk qimah (mata uang).

Adab bagi Pemberi dan Penerima Zakat

Orang yang akan memberikan zakat hendaknya memperhatikan hal-hal berikut ini: Pertama, mengerti tujuan zakat. Tujuan zakat ada tiga macam; yaitu a) sebagai ujian bagi orang yang mengaku mencintai Allah SWT dengan mengeluarkan harta yang ia senanginya, b) membersihkan diri dari sifat kikir yang dapat mencelakakan dirinya dan c) mensykuri nikmat harta.

Nishab dan Kadar Harta Zakat

Jumlah harta zakawiy Zakat yang harus dikeluarkan beserta besarannya

Penjelasan tentang Wasaq dalam Zakat

Ausaq dari lafadz wasaq yang merupakan masdar dengan makna mengumpulkan, karena sesungguhnya wasaq mengumpulkan beberapa sho’.

Beberapa Syarat dalam Melaksanakan Zakat Fitrah

Zakat Fitrah ialah zakat diri yang diwajibkan atas diri setiap individu lelaki dan perempuan muslim yang berkemampuan dengan syarat-syarat yang ditetapkan.

Ukuran dalam Mengeluarkan Zakat Fitrah

Ketika seseorang wajib membayar zakat fitrah, maka ia harus mengeluarkan satu sha’ makanan pokok daerahnya, jika ia adalah orang yang bertempat tinggal di suatu negara.

Solusi dalam Menyikapi Zakat Fitrah yang Berbentuk Uang

Para Ulama Syafi’iyyah sepakat bahwa zakat fitrah tidak boleh diberikan kepada penerima zakat (mustahiq) dalam bentuk uang. Meskipun seperti itu, praktiknya di beberapa daerah di Indonesia masih banyak yang kurang memahami kesepakatan tersebut.

Tuntunan dan Tata Cara Zakat Secara Lengkap dan Praktis

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar (masdar) dari zaka yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik. Sesuatu itu zaka, berarti tumbuh dan berkembang, dan seorang itu zaka, berarti orang itu baik.

Tuntunan Zakat Fitrah Lengkap yang Wajib Muslim Ketahui

Zakat Fitrah adalah zakat yang harus dikeluarkan oleh setiap orang Islam pada saat menjelang hari raya Iedul Fitri.

Syarat bagi Seorang Muslim yang Akan Menunaikan Zakat Fitrah

Bagi umat Islam, Zakat fitrah wajib ditunaikan yang telah memenuhi syarat. Zakat fitrah harus dikeluarkan setahun sekali pada saat awal bulan Ramadhan hingga batas sebelum sholat hari raya Idul Fitri.Syarat

Muslim Harus Tahu! Waktu yang Tepat Saat Mengeluarkan Zakat Fitrah

Zakat Fitrah yang dikeluarkan semaunya, akan berdampak pada penilaian sah atau tidaknya zakat Fitrah tersebut. Kalau pun digeser maju ataupun mundur, ada batasannya.

Jangan Sampai Salah Sasaran! Inilah Golongan yang Berhak Menerima Zakat

Zakat adalah salah satu rukun Islam dan merupakan suatu ibadah yang diperintahkan terhadap orang yang mampu menunaikannya. Zakat juga berperan untuk meringankan beban para fakir miskin.

Ukuran Zakat Fitrah yang Harus Dikeluarkan oleh Seorang Muslim

Zakat Fitrah mulai diwajibkan pada bulan ramadlan tahun ke-2 hijriyah. Adapun kuantitas benda yang wajib dibayarkan dengan ukuran satu sha'. Ini sesuai dengan hadits Nabi Muhammad:

Hukum Memberikan Zakat kepada Ahlul Bait

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum memberikan zakat kepada Ahlul Bait (keluarga dan keturunan Rasulullah Saw) yang berasal dari Bani Hasyim dan Bani Mutholib.

Hukum Panitia Zakat yang Dibentuk oleh Kelurahan

Bagaimana pendapat muktamar mengenai panitia-panitia zakat yang ada; panitia yang dibentuk kelurahan misalnya, dapatkah disebut amil zakat yang berhak menerima zakat ?

Apakah Panitia Zakat yang Dibentuk oleh Organisasi Islam Termasuk Amil Zakat? Ini Jawabannya

Apakah pengurus panitia pembagian zakat yang didirikan oleh satu organisasi Islam itu termasuk amil menurut syara’ ?

Hubungan Antara Lembaga Zakat dan Amil Zakat Menurut Para Ulama

Bagaiamana kedudukan hukum / status syar’i lembaga zakat yang dibentuk oleh pemerintah daerah dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan fiqh tentang amil ?

Cara Membagikan Hasil Zakat

Bagaimana cara pembagian hasil dari zakat jika data yang kami terima sebagai penerima zakat hanya 5 golongan dari yang delapan apakah tetep 1/8 tiap golongan, syukron. 

Dalil dan Tata Cara Melaksanakan Zakat Profesi

Istilah Zakat Profesi belum dikenal di zaman Rosulullah SAW bahkan hingga masa berikutnya selama ratusan tahun. Bahkan kitab-kitab Fiqih yang menjadi rujukan umat ini pun tidak mencantumkan pembahasan bab zakat profesi dadalamnya.

Kadar dan Cara Mengeluarkan Zakat Profesi

Terdapat beberapa perbedaan pendapat para Ulama dalam menentukan nisab dan cara mengeluarkan zakat profesi.

Penjelasan Hukum tentang Zakat Profesi

Pasal 11 (ayat 12) yang mengatur rincian harta yang dikenai zakat mencakup “hasil pendapatan dan jasa” .

Hukum Zakat Profesi bagi Para TKI

TKI-TKW adakah teman-teman yang berpendapat para pahlawan devisa ini wajib mengeluarkan zakat profesi ?  Saya Pingin mempelajari dalil dan mekanisme zakatnya (bagi yang berpendapat wajib).

Penjelasan tentang Penggunaan Dana Zakat untuk Usaha Produktif

Zakat mempunyai arti suci, berkembang, berkah, tumbuh, bersih dan baik. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang bersifat ibadah dan sosial, yang kewajibannya sering digandengkan dengan kewajiban shalat.

Hukum Penggunaan Dana Zakat untuk Usaha Produktif

Assalamu'alaikum.. Mau tanya, bagaimana hukumnya zakat produktif ? Sah ataukah tidak ? Terimakasih.

Hukum Menyalurkan Zakat untuk Kepentingan Umum

Sah atau tidakkah menyaluran zakat untuk kepentingan umum seperti perbaikan jalan dsb ? 

Apakah Janin yang Masih dalam Kandungan Wajib Zakat Fitrah?

Janin yang ada dalam kandungan itu sudah wajib dikenakan ketentuan zakat fitrah belum? adakah beda pandangan antara yang mengatakan wajib dan tidaknya ? Kemudian manakah yang benar sesuai syariat Islam ? 

Hukum Menyalurkan Zakat untuk Pembangunan Masjid

Bagaimanakah hukumnya zakat fitrah kemudian diuangkan lalu uangnya dikumpulkan dan diberikan untuk pembangunan masjid ? mohon pencerahan. 

Mencampur Zakat Fitrah Masyarakat Menurut Hukum Islam

Amil zakat adalah mereka yang diangkat oleh Imam untuk mentasarrufkan zakat. Namun dalam kenyataan di kampung banyak panitia yang mengangkat diri sebagai amil tanpa mandat dari pemerintah.

Hukum Menta'jil Zakat Menurut Para Ulama

apakah ketika orang menta'jil zakat contoh di pondok lalu waktu akhir romadlon dia di rumah diperbolehkan ? terima kasih. 

Hukum Memberikan Zakat kepada Bani Hasyim dan Bani Mutholib

Mengapa Zakat itu tidak diperbolehkan diberikan kepada Sayyid atau keturunan Rosul ? Mohon pencerahan, alasannya, hadits atau dalillnya. 

Hukum Mengalihkan Distribusi Zakat Keluar Domisili Penunainya

Sah kah zakatnya orang yang di lakukan antar antar negeri ? Contoh si A yang berada di malaysia melakukan zakat dengan menyuruh si B yang ada di Jawa untuk diberikan kepada fakir miskin yang ada di sana. 

Penjelasan tentang Amil Zakat dan Tugas-tugasnya

Amil zakat ialah suatu panitia atau badan yang dibentuk oleh pemerintah untuk menangani masalah zakat dengan segala persoalannya.

Syarat-syarat yang Harus Dipenuhi oleh Panitia Zakat

Ada beberapa syarat yang dipenuhi dalam diri amil yaitu;

Susunan Panitia Zakat Beserta Tugasnya

Mengingat bahwa tugas Amil zakat banyak sekali, maka dari masing-masing tugas harus ada yang menangani secara khusus maka ada beberapa macam amil sesuai dengan tugas-tugasnya.

Penjelasan tentang Imam yang Berhak Membentuk Amil Zakat

Siapakah yang dimaksud imam untuk membentuk amil zakat ?

Penjelasan tentang Undang-undang Zakat Serta Konsep Amil dan Mekaniisme Kerjanya

Bagaimana dengan Undang-undang Zakat tentang konsep amil dan mekanisme kerjanya ?

Apakah Panitia yang Dibentuk Sacara Swakarsa Bisa Disebut Amil Zakat? Ini Jawabannya

Apakah panitia zakat yang dibentuk secara swakarsa tersebut di atas bisa disebut amil zakat (bagian dari ashnaf delapan) sehingga berhak memperoleh bagian dari zakat ?

Hukum Mengeluarkan Zakat Sebelum Jatuh Waktu Wajibnya

Di bulan Ramadhan ini Allah Swt melipat gandakan pahala ibadah, kebaikan bernilai luhur dan tinggi, sehingga sangat dianjurkan untuk memperbanyak ibadah dan kebaikan di bulan ini. Zakat adalah salah satu kewajiban bagi umat muslim yang kedudukannya sama seperti sholat. Sering Allah menyebutkan kata sholat kemudian digandeng setelahnya dengan zakat seperti ayat

Penjelasan tentang Zakat Saham dan Tata Caranya

Saham adalah hak yang dimiliki orang (pemegang saham) terhadap perusahaan berkat penyerahan bagian modal sehingga dianggap berbagi dalam pemilikan dan pengawasan.

Hukum Memberikan Zakat kepada Guru Ngaji dan Anak Yatim

Di daerah saya petani kalau ngasih zakat kok sama tokoh masyarakat yang dianggp pintar di bidang agama. bukannya yang berhak menerima zakat adalah anak yatim dan fakir miskin. Anehya anak yatim / fakir miskin tersebut tdak pernah mendapat jatah zakat tersebut.

Hukum Memberikan Zakat kepada Orang Tua

Salam. Bolehkah memberikan zakat [ maal atau fithrah ] untuk kedua orang tua sewaktu keduanya termasuk mustahiq ? 

Hukum Memberi Zakat kepada Orang Tua Muzakki

Hsatunya fakir miskin, dan bolehkah memberikan zakat kepada orang tua saya,yang mempunyai sifat salah satu tersebut ? sukron wa 'afwan ?

Penjelasan tentang Yatim Piatu Menurut Para Ulama

Sampai berapakah batasan umur seorang yatim piatu tetap menerima hak hak nya sebagai yatim piatu, misal menerima zakat ? Matur nuwun. 

Hukum Zakat Ikan dalam Tambak

Bagaimana pendapat Anda sekalian, atas hukumnya orang memelihara ikan dalam tambak (kolam), kebiasaan diambil dua kali setahun, maka bagaimana caranya memberikan zakatnya?.

Begini Hukum Berdoa dan Shadaqah Atas Nama Mayit

Bagaimana hukumnya shadaqah atas nama mayit dan mendo'akan mayit?

Doa Ini Penting Dibaca Sebelum Memberi Shadaqah, Begini Alasannya

Dulu waktu saya mondok di PP. Langitan, Tuban, saya ingat betul dawuh Syaichona Romo Yai Abdullah Faqih allohummah ighfir lahu, beliau dawuh: "الصدقة تدفع البلاء" (Shodaqoh itu bisa menolak bala'/musibah/ hal-hal yang membahayakan diri kita).

Apakah Amal Jariyah Terputus, Jika Masjid Dibongkar Total?

Masjid Pondok Pesantren madrasah shadaqah wakaf pahala amal jariyah

Ber-Shadaqah Laksana Petani Menabur Benih

Perumpamaan keadaan yang sangat mengagumkan dari orang-orang yang menafkahkan harta laksana seorang petani yang menabur butir benih. Sebutir benih yang ditanamnya menumbuhkan tujuh butir. Dan pada setiap butir terdapat seratus biji.

Hadis Imam Bukhari No. 1354 : Ukuran Jumlah Harta Yang Wajib Dikeluarkan Zakatnya atau Shadaqah dan Orang Yang Memberikan Seekor Kambing

Ukuran Jumlah Harta Yang Wajib Dikeluarkan Zakatnya atau Shadaqah dan Orang Yang Memberikan Seekor Kambing

Menampilkan 1 - 10 dari 61