Uang Kertas Dipergunakan untuk Zakat

Bolehkah uang kertas dipergunakan untuk menjadi zakat uang kertas juga?.

Golongan yang Berhak Menerima Zakat

Dalam agama Islam, ada delapan golongan orang yang berhak menerima zakat atau yang disebut dengan sebutan mustahik. Hal ini dijelaskan dalam Al Quran Surat At Taubah Ayat 60.

Zakat Fitrah Dijual oleh Panitia dan Digunakan Menurut Kebijaksanaan Panitia

Bolehkah zakat fitrah dijual oleh panitia zakat dan dipergunakan (hasil penjualannya tersebut) menurut kebijaksanaan panitia ?.

Tuntunan Zakat Lengkap dan Praktis

Zakat adalah kewajiban bagi seluruh umat Muslim yang mempunyai kelebihan harta

Niat Zakat Fitrah Praktis Bahasa Arab dan Terjemahannya

Niat merupakan bagian dari penentu sah atau tidaknya suatu amalan. Tak terkecuali pada pelaksanaan zakat fitrah yang wajib ditunaikan oleh setiap individu Muslim, baik laki-laki, perempuan, dewasa, anak-anak, merdeka, atapun hamba sahaya.

Jenis Harta yang Wajib Dikeluarkan Zakatnya

Al-Madzhahib al-Arba’ah (madzhab yang empat; meliputi Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hanbali) berbeda pendapat mengenai harta yang wajib dikeluarkan zakatnya.

Kedudukan Zakat Dalam Agama Islam

Zakat merupakan salah satu rukun Islam. Zakat wajib atas setiap orang Islam yang memenuhi syarat.

Bentuk Zakat dan Waktu Mengeluarkan Zakat

Bentuk Zakat Menurut madzhab Syafi’i zakat tanaman harus diberikan dalam bentuk barangnya seperti diberikan dalam bentuk beras, hewan dan lain-lain kecuali zakat dagangan maka harus diberikan dalam bentuk qimah (mata uang).

Inilah Bacaan Niat Zakat Fitrah

Niat adalah Ungkapan Dalam Hati/Maksut Didalam Hati, Untuk mengerjakan suatu amalan ibadah, Niat termasuk Rukun Pokok Didalam Amalan tersebut. Dikarenakan Segala sesuatu tergantung Pada Niatanya.

Rasulullah SAW Mengeluarkan Zakat Fitrah

Rasulullah shalallahu alaihi wasallam mengeluarkan zakat fitrah berupa kurma dan gandum. Jika cara beragama kita terlalu tekstualis berarti harus mengeluarkan kurma dan menggunakan takaran yang dipakai di masa Nabi, agar tetap disebut "Sesuai Sunah"

Beberapa Syarat dalam Melaksanakan Zakat Fitrah

Zakat Fitrah ialah zakat diri yang diwajibkan atas diri setiap individu lelaki dan perempuan muslim yang berkemampuan dengan syarat-syarat yang ditetapkan.

Ukuran dalam Mengeluarkan Zakat Fitrah

Ketika seseorang wajib membayar zakat fitrah, maka ia harus mengeluarkan satu sha’ makanan pokok daerahnya, jika ia adalah orang yang bertempat tinggal di suatu negara.

Solusi dalam Menyikapi Zakat Fitrah yang Berbentuk Uang

Para Ulama Syafi’iyyah sepakat bahwa zakat fitrah tidak boleh diberikan kepada penerima zakat (mustahiq) dalam bentuk uang. Meskipun seperti itu, praktiknya di beberapa daerah di Indonesia masih banyak yang kurang memahami kesepakatan tersebut.

Tuntunan dan Tata Cara Zakat Secara Lengkap dan Praktis

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar (masdar) dari zaka yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik. Sesuatu itu zaka, berarti tumbuh dan berkembang, dan seorang itu zaka, berarti orang itu baik.

Tuntunan Lengkap Zakat Fitrah untuk Setiap Muslim

Zakat merupakan sebuah kewajiban bagia setiap umat Islam, khususnya Zakat Fitrah. Di dalam Rukun Islam disebutkan bahwa salah satunya adalah mengeluarkan zakat. Jadi siapa yang tidak mau mengeluarkan zakat, maka patut dipertanyakan keislamannya.

Muslim Harus Tahu! Waktu yang Tepat Saat Mengeluarkan Zakat Fitrah

Zakat Fitrah yang dikeluarkan semaunya, akan berdampak pada penilaian sah atau tidaknya zakat Fitrah tersebut. Kalau pun digeser maju ataupun mundur, ada batasannya.

Cara Membagikan Hasil Zakat

Bagaimana cara pembagian hasil dari zakat jika data yang kami terima sebagai penerima zakat hanya 5 golongan dari yang delapan apakah tetep 1/8 tiap golongan, syukron. 

Penjelasan Hukum tentang Zakat Profesi

Pasal 11 (ayat 12) yang mengatur rincian harta yang dikenai zakat mencakup “hasil pendapatan dan jasa” .

Hukum Zakat Profesi bagi Para TKI

TKI-TKW adakah teman-teman yang berpendapat para pahlawan devisa ini wajib mengeluarkan zakat profesi ?  Saya Pingin mempelajari dalil dan mekanisme zakatnya (bagi yang berpendapat wajib).

Penjelasan tentang Penggunaan Dana Zakat untuk Usaha Produktif

Zakat mempunyai arti suci, berkembang, berkah, tumbuh, bersih dan baik. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang bersifat ibadah dan sosial, yang kewajibannya sering digandengkan dengan kewajiban shalat.

Hukum Menyalurkan Zakat untuk Kepentingan Umum

Sah atau tidakkah menyaluran zakat untuk kepentingan umum seperti perbaikan jalan dsb ? 

Apakah Janin yang Masih dalam Kandungan Wajib Zakat Fitrah?

Janin yang ada dalam kandungan itu sudah wajib dikenakan ketentuan zakat fitrah belum? adakah beda pandangan antara yang mengatakan wajib dan tidaknya ? Kemudian manakah yang benar sesuai syariat Islam ? 

Hukum Menyalurkan Zakat untuk Pembangunan Masjid

Bagaimanakah hukumnya zakat fitrah kemudian diuangkan lalu uangnya dikumpulkan dan diberikan untuk pembangunan masjid ? mohon pencerahan. 

Fiqh Zakat Fitrah #4: Bayi Lahir Malam Lebaran, Wajibkah Zakat?

Salah satu kewajiban di bulan Ramadhan adalah kita diwajibkan berpuasa dan membayar zakat fitrah menjelang akhir Ramadhan

Zakat Fitrah Uang Vs Zakat Fitrah Beras

Madzhab Maliki, Syafi’i dan Hanbali, mengeluarkan zakat fitrah dengan uang tidak diperbolehkan

Zakat Fitrah dengan Uang, Bolehkah?

Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda: “tunaikanlah zakat fitrah sebelum kamu keluar untuk sembahyang, maka wajib atas setiap orang merdeka mengeluarkan dua mud gandum dan daqiq (tepung dari gandum)

Hukum Zakat Ikan dalam Tambak

Bagaimana pendapat Anda sekalian, atas hukumnya orang memelihara ikan dalam tambak (kolam), kebiasaan diambil dua kali setahun, maka bagaimana caranya memberikan zakatnya?.

Pengertian, Hukum, dan Penjelasan Zakat Fitrah

Zakat Fitrah adalah zakat yang harus dikeluarkan oleh setiap orang Islam pada saat...

Memahami Bolehnya Berzakat dengan Uang dalam Islam

Tunaikanlah zakat fitrah sebelum kamu keluar untuk sembahyang, maka wajib atas setiap orang merdeka mengeluarkan dua mud gandum dan daqiq (tepung dari gandum)”.

Memahami Lima Tujuan Zakat dalam Islam

Tujuan zakat menurut KH MA Sahal Mahfudh, Kajen Pati, adalah menegakkan keadilan sosial, khususnya dalam bidang ekonomi. Putaran ekonomi tidak hanya berputar bagi orang-orang kaya, tapi juga menyebar kepada orang-orang miskin.

Apa Pendapat Yang Memperbolehkan Habaib Menerima Zakat?

berdasarkan hadis, yang diriwayatkan muslim, " zakat adalah kotoran manusia " juga hadis muttafaq alaihi " Zakat tidak halal bagi kami ( keluarga Muhammad SAW. )

Perbedaan Status Hukum Antara Amil Zakat dan Panitia Zakat di Masjid atau Mushola

Adapun pengelolaan zakat di Indonesia dalam hal ini yg bisa disebut sebagai Amil secara syar'i yaitu berdasarkan UU No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan PP No 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, bahwa Pengelola Zakat di Indonesia ada tiga:

Pengertian, Hukum dan Niat Serta Tata Cara Bayar Zakat Fitrah

Salah satu kewajiban umat muslim di bulan Ramadhan harus menunaikan ibadah zakat fitrah. Zakat Fitrah adalah zakat yang harus dikeluarkan oleh setiap orang Islam pada saat menjelang hari raya Iedul Fitri.

Telat Atau Lupa Bayar Zakat Fitrah Bagaimana Hukumnya?

Sebagai sebuah kewajiban maka zakat fitrah harus ditunaikan sesuai dengan aturan dan waktu yang telah ditentukan. Dengan demikian apabila orang muslim yang memang sudah memenuhi ketentuan untuk menunaikan zakat fitrah

Hukum Bayar Zakat Fitrah Secara Online

Pembayaran zakat fitrah yang biasanya dibayarkan melalui pengurus masjid atau lembaga penerima zakat fitrah. Namun melihat situasi dan kondisi covid 19 hari ini yang belum kunjung landai yang mengharuskan social distancing dan physical distancing untuk masyarakat  yang membuat di berbagai daerah seperti mushola/masjid banyak yang ditutup

Zakat: Bersihkan Harta dan Sucikan Jiwa

Menjadi sempurna jika ibadah magdhah (vertikal) dipadu dengan ibadah ghoiru maghdah (horizontal). Menunaikan zakat memiliki ragam dimensi yang kaya manfaat. Ibadah yang lekat dengan hakikat didalamnya, yakni membersihkan, mensucikan, menumbuhkan dan mengembangkan, yang berbanding lurus dengan keberkahan yang bakal diperoleh.

Zakat Fitri atau Fitrah?

Ada juga sebagian orang yang menyebutkan dengan zakat fitrah. Kata fithr ( فطر ) meskipun mirip namun punya makna yang sedikit berbeda dengan kata fithrah (فطرة ).

Waktu untuk Mengeluarkan Zakat Fitrah

Fitrah Menurut bahasa adalah sifat naluri dan pembawaan manusia (suci dari dosa).  Menurut istilah adalah kadar yang harus  dikeluarkan sebab badan. Dinamakan dengan  zakat fitrah, karena zakat fitrah mensucikan  badan dan meningkatkan amaliyahnya

Kenapa di Indonesia Ukuran Zakat Masyhur 2,5 kg?

Pada umumnya di Indonesia, berat satu sha' dibakukan menjadi 2,5 kg. Pembakuan 2,5 kg ini barangkali untuk mencari angka tengah-tengah antara pendapat yang menyatakan 1 sha’ adalah 2,75 kg

Bolehkah Membayar Zakat Melalui Transfer?

bagaimana jika proses penunaian zakat hanya dengan transfer uang antar bank saja.

Memperhatikan Waktu Pembayaran Zakat Fitrah

Artinya lebih utama membayarkan zakat mendekati pelaksanaan hari raya, tepatnya setelah subuh sebelum shalat Idul Fitri, karena hal itu lebih tepat guna.

Menampilkan 1 - 10 dari 42